ל'צייר וזו ,ריאמ והז
21.11.97 "ביבא לת" ךותמ ,בומרבא יתא תאמ

,ןייטשגינפ ריאמ םיטרסה קיפמ לש ותרידב ןופלטה לצלצ הנש יצח ינפל
השא התיה וקה לע .סל'גנא סולב ,תרווכ תקהלמ םסרופמה "יגופ" אוה אולה
אל ינא" ,ול הרמא איה ,"םולש" .תילגנאב הרבידש ,המש ןזוס ,יזר'ג וינמ
,הנש 19 ינפל דחא הליל ךלצא הנשיש הרוחבה ינא ,יתוא רכוז התאש החוטב
וישכע לבא ,ונרביד אלו ונשגפנ אל זאמ .ילקרב תטיסרבינואב ונייהשכ
.דליה תא רומשל יתטלחהו ןוירהל אוהה הלילב יתסנכנש ךל רפסל יתטלחה
םוש ,ףסכ ךממ תוכירצ אל ונחנא .18 תב איה םויכו ,ל'צייר המש ,תב ךל שי
."הלש אבא תא ריכהל הז ,הצור ל'ציירש דיחיה רבדה .רבד

רבנ אוה ,ינושארה םלהה לש תוינש ןתואב .אסיכהמ לפנ טעמכ ןייטשגינפ
דילש ילקרב תטיסרבינואב דימלת היהשכ ,הנש 19 ינפל ,ןכאש ,רכזנו ונורכזב
רתנספב ןגינ ךיא רכזנ אוה .דחא הליל לש ץוטס ול היה ,סל'גנא סול
הניגנ ילכ השפיחו רדחל הסנכנ המוק תכומנ הרוחב רשאכ ,הטיסרבינואב
הלילב ןושיל םוקמ הל ןיאש ןיבה אוה ,םהיניב החתפתהש החישב .והשלכ
ךכו הבריס איה ךא ,הלש ןופלטה תא שקיב רקובב .ותרידל אובל הל עיצהו
.רמגנ הז

וייח תא התנישש החיש ,הנש יצח ינפל המיהדמה ןופלטה תחישל דע - רמגנ
.הצקה לא הצקה ןמ יגופ לש

ינושארה םלהה

.ל'צייר ,תבה םע ןייטשגינפ ללכ חחוש אל ,היופצ יתלב ןופלט תחיש התואב
רפיס ,"םייקו רירש לכהש חוטב יתייה אל יכ ,התיא רבדל םוקמ היה אל"
וז" ,סל'גנא סולב םידרשמ ןיינב לש 12-ה המוקב בצועמה ודרשמב ,עובשה
היה אל החיש התואב .הרצק שממ ,תוקד רשע לש תינושאר החיש התיה
עדימ תרבעה ןימ ,הרק ךיאו הרק המ לע החיש התיה .דיתעה יבגל ןוויכ םוש
."שגפינ ךיא ללכב רבוד אל .תיללכ

ךולה ןולסב ץצורתהל ןייטשגינפ לחה ,ןופלטה תרפופש תא רגסש רחאל
שוח ללגב .הז רחא הזב ,םירבחל םינופלט תושעל לחה ךכ רחאו ,בושו
םלוכ ,םהילע קחוצ ,חדבתמ אוהש םירבחה ובשח ,ולש םסרופמה רומוהה
,שקעתה ןייטשגינפש ירחא קר ,דחוימב בוט םויב וילע ולפנש םיחוטב ויה
היליהקב םישנא טעמ אל .ונגרפו יניצר הזש וניבה םה ,ןנחתה ,ענכש
ןמזה לכו ,םידלי בהוא אוה המכ םיעדוי סל'גנא סולב תילארשי-תידוהיה
וילע תחנ הז םואתפ ,ספוהו - החלצה אלל םויה דע ,יהשימ ול ךדשל םיסנמ
.תמדקומ הערתה םוש ילב םימשמ

תא רדסל ןייטשגינפ לחה ,השיערמה הרושבה ןמ ששואתהש ירחא
,םידלי ול ויה אל םלועמו יושנ וניאש ןוויכמ .םישוע המ ןנכתלו ויתובשחמ
בלשב ,רשקתה ןייטשגינפ .החפשמל םירפסמ ךיא לש היעב הררועתה אל
ול שיש תיקוח הניחבמ רמוא הז המ ותוא לאשו ,ןטפשמ בורק רבחל ,ןושאר
הפ ןיא ןכל ,תרגובל תבשחנו 18 ליגל העיגה רבכ הדליהש הנע רבחה .הדלי
.יפסכ ןיינע

."ךתוא ריכהל הצור לכה ךסב איה" ,רבחה ול רמא ",הארנכ"

תומקרה תקידב

.םימעפ רפסמ ,ןזוס ,ל'צייר לש המא םע ןופלטב בוש חחוש ןייטשגינפ
ריאמ שקיב ,ליבקמב .ושע ךכו ,ל'ציירלו ריאמל תומקר תקידב עצבל םכסוה
בלשב ,ראודב וילא העיגה הנומתה .ל'צייר לש הנומת וילא חולשל ןזוסמ
רזחשמ ,"הנומתה העיגהשכ" .תומקרה תקידב תואצותל וניתמה םה ובש
תיארנ תאזה הדליה .הקידב ךירצ אלש ילש בורק רבחל יתרמא" ,ןייטשגינפ
ל'צייר לש היתונומת ."םימ תופיט יתש ומכ הל המוד איה ,ילש אמא לוב
בורק ,ןייטשגינפ לש ותיב ןולסב תיננוכה לע ,םויה דעו זאמ ,תובצומ
.ןורדסמב תויולתש קי'צראלוא ןולא רמזה ,בוטה ורבח לש וידלי תונומתל

התולעבב .העוצקמב תוחא ,תיאקירמא הידוהי איה ,ל'צייר לש המא ,ןזוס
תלהנמ ןזוסו ,םייטרפ םיתבל םיתוריש תוקפסמש ,תוידועיס תויחאל תונכוס
.ל'צייר דבלמ םיפסונ םידלי הדלי אלו האשנ אל םלועמ ןזוס .תונכוסה תא
תרגסמב ל'צייר תא לדגל הרחב איה .רתויב םח ל'צייר ןיבל הניב רשקה
,(הדודה) ןזוס לש התוחאל בורק ,אבסלו אתבסל בורק ,תבחרומה התחפשמ
.תכמותו המח תיתחפשמ תרגסמ ל'ציירל וקינעה ולא לכו

ול הריאשה הנורכז בטימלש ,ןזוס הרמא ,ןייטשגינפ םע הנושארה התחישב
רכוז אל ןייטשגינפ .הילא רזח אל אוה ךא ,הנוירה רבד לע העדוה ונמזב
ןופלטה תוחיש לכב השיגדה ןזוס ,ךכ וא ךכ .תאזכ העדוה םעפ יא לביקש
הירבדל .הניט ול תרטונ אלו וילע תסעוכ הניא איהש ,ןייטשגינפ םע הלש
ל'צייר לש זעה הנוצר איה ,יחכונה יותיעב רשק ומיע הרציש הדיחיה הביסה
.וריכהלו היבא לע רתוי תעדל

תא רתאל ל'ציירו ןזוס וחילצה הבש ךרדה אוה ,תוחפ אל םיהדמ רופיס
ךלוה אוהש הל רפיס ריעצה ילארשיה טנדוטסהש הרכז ןזוס .ןייטשגינפ
ושפיח ןה רשק ומיע רוציל םייתשה וטילחה רשאכ .דווילוהב םיטרס תושעל
םיטרסה לביטספ לש טנרטניאה רתא ךרד ותוא ואצמו - טנרטניאב ומש תא
סל'גנא סולב ,תונורחאה םינשה 14-ב ,הנש ידמ ןגראמ ןייטשגינפש ילארשיה
.קרוי וינבו

הנושארה השיגפה

ירחא ,'97 ילויב 12-ב השחרתה ל'ציירו ריאמ לש הנושארה םתשיגפ
וכרדב היה ןייטשגינפ .תומקרה תקידב לש תויבויחה תואצותה ולבקתהש
ןוירוג ןב הפועתה למנל סל'גנא סולמ ךרדבו ,םילשוריב םיטרסה לביסספל
וייחב הנושארל שוגפל ידכ ,קרוי וינב תועש המכ לש םייניב תיינח השע אוה
וא ךולה ךרדב התוא שוגפל םא ןייטשגינפ טבלתה ןכ ינפל .ל'צייר ותב תא
עבקו קפאתהל היה לוכי אל אוה ףוסב לבא ,סל'גנא סולל הרזח וכרדב
.לארשיל ךרדב התיא תוארתהל תוארל

המא םע דחיב ,הרצק הנבל הלמשב ,ידנק הפועתה למנב ול התכיח ל'צייר
לבא ,םידדצה ינשב הקזוחב םעפ בלה ,הכובמ הררש השיגפה תליחתב .ןזוס
ןזוס םע דחיב וכלה ותבו באה ."דימ יבל תא התבש איה"ש הדומ ןייטשגינפ
הדעות וז השיגפ .תועש המכ הכשמנש תינושאר תורכיה תשיגפל ,הפק תיבל
תא רמש אוה םויה דע לבא ,ןייטשגינפ לש תיטרפה ואידיווה תמלצמב
.שיאל התוארהל ברסו ומצעל הטסקה

לביטספל סוטל קשחה ךל רבע אל השיגפה ירחא
?םילשוריב


אלש ךכ ,הזה רופיסה ללגב םילשורי לביטספל יתעגה תא יתיחד הרקמ לכב"
ונכשמה ,ולגלגתה םירבדה לבא .האלה סוטל בייח יתייה ,הרירב יל התייה
."םימרוגה לכ לע הלבקתהש העצה ,בוש שגפינש יתעצהו רשקב דומעל

,לארשיל קרוי וינמ הסיטה ךלהמב שארב ךל רבע המ
?הנושארה השיגפה ירחא דימ


לארשילש דיגהל רשפא .הנוש םדא ינאש יתשגרה ,הנושמ התיה השגרהה"
םע עוסנל רבכ הז .ןמזה לכ שארב ילצא התיה ל'צייר ,דבל יתעגה אל רבכ
."הברה הילע יתבשח .ךלש תבה

היינשה השיגפה

וילא אובת ל'ציירש טלחוה ,סל'גנא סולל םילשורימ ןייטשגינפ רזחשכ
,30 תב ,ל'צייר לש התדוד תב הפרטצה הזה רוקיבה לא .םיימוי ןב רוקיבל
רכזנ ,"הלש הדודדה תב םע םיימויל העיגה איה" .ןוטגנישוו תבשות
."ןנכותמ היה הז הככ לבא ,דבדל ןמז הברה ונל היה אל ןכלו" ,וייטשגינפ

?הכובמ הררשש וא ,דחי חונ םתשגרה

- יתשגרה ינאש ומכ השיגרה איה חטב לבא ,הכובמ התיהש בשוח אל ינא"
ינא ,הצורמ התיה איה לכה ךסב .בוט השיגרה איהש הווקמ ינא .הנוש
."בשוח

?דחי םתישע המ

."םירבד וניאר ,ונלייט ,ונבבותסה"

?תודליה יתשו התא

תב יכ ,תודלי אל םג הזו .הלש הדודה תבו ילש תבה וז ,תודלי יתש אל הז"
ןתיא יתכלה אל .ריעה תא תורגובמ םישנ יתשל תוארהל הז .30 תב הדודה
."םיקטוקסידל

?תיתחפשמה הריוואל רבחתהל תקפסה

ךירצ רשקהו קוחר תורג ןה ,םוי לכ ןתוא האור אל ינא יכ ,קוידב אל"
."ןמז חקייש רבד הז .חתפתהל

?םיגחב דחי ולבת

איבהל הצור ינא הרקמ לכב .תדמול ל'צייר עגרכ .הז םע היהי המ הארנ"
."ץראל התוא

?וישכע דע התוא ףושחלמ תענמנ המל

,ךרדה תליחתב רשק לש תינושאר הפישח וז ,הז םע בוט שינרמ אל ינא"
."ןיינעל אל הז עגרכו

םינימאמ אל

תשולשב .רופיסה תא ףושחל ןייטשגינפ ריאמ תא ענכשל היה דואמ השק
לע ,"תרושקת תועידי" תשרמ ,"ביבא לת"ל עדונ זאמ ,םינורחאה םישדוחה
,תובר תויטנלטא-סנרט ןופלט תוחיש ומיע ונלהינ ,יגופ לש "השדחה" תבה
ןיידע ל'צייר םע רשקה ,הז לע רבדל ול השק .ןייארתהל וענכשל ןויסינב
ןייטשגינפ רתענ ,םייעובש ינפל ,ףוסבל .םילותיחב רשק ,ןידע ,בכרומ ,שיגר
לבא ,ךתיא שגפא" ,רמא ,"סל'גנא סולל ילא יאובת" :גייסב ,השרפה לע רבדל
.םירצק םיטפשמ ינש קר וא ,שממ ךורא ןויאר הזמ אצי םא עדוי אל ינא
."הארנו יאובת

תא לכיע םרט ןייטשגינפ ,סל'גנא סולב יתתחנשכ ,רבעש עובשב יעיבר םויב
הנושארה ןופלטה תחישב .אשונה לע ןייארתהל םיכסה אוהש הדבועה
-ה המוקב ודרשמ לא ,יתנסכאתה ובש ,דווילוה ןטילופורטמ ןולממ ,יתישעש
אל ינא ?הפ תא ,המ" :רמאו תורק םיילגר לביק אוה ,רשלי'ו לדגמ לש 12
."העש דוע ילא ירשקתת ,וישכע ןמז יל ןיא ,בוט !ןימאמ

תוולתהל רשפיאו ךכרתה אוה ,םיאבה םימיה תשמח ךלהמב ,רתוי רחואמ
ןגראמ אוהש 14-ה ילארשיה עונלוקה לביטספ תארקל ,ותדובעב וילא
תשרפ תא ריכזה אלש טעמכ ,לביטספה לע רבדל ףידעה ןייטשגינפ .שדוחה
הלילב קר .ןויארה ןויער לע טרחתהש ריהבה וליפא םיוסמ בלשבו ,ל'צייר
,ותינוכמב ,ןייארתהל םיכסה ,לזוא ןמזהש ןיבהשכ ,דחי ונתוהשל ןורחאה
.קימסמ אוה המכ דע הארא אלש ידכ ילוא ,ךשוחב

אל הז" .ריבסה ,"ןותיעהמ הז לע דומלל םיכירצ םהש ובלעייש הברה שי"
קר יתרפיס םירבחה בורל .תובוחרב קעוצ אל םג לבא ,ריתסמ ינאש רבד
אל ינאש דע םתיא רבדל יתיצר אל יכ קרוי וינב ל'צייר תא יתשגפש ירחא
לש השוחת שי רבכ יכ ,חותפ רתוי ינא ,תרחא הז םויה .ומ המ ימ האור
."'וריכת ,ל'צייר יתב וז' :דיגהל האג דואמ ינא םויה .וניניב תוכייש

םויב ,ירחא םיימוי ןוטסובמ הרישי הסיטב סל'גנא סולל העיגהש ,ל'צייר
לע ,המצע לע הרפיס איה .ללכב השרפה לע ךבדל המיכסה אל ,הלילב ישיש
.אמא לע וא אבא לע הלמ םוש לבא - םיביבחתה לע ,םידומילה

ל'צייר

לש לודגה ןגלבה ירחא םיימוי ,ישיש םויב ,רומאכ ,סל'גנא סולב התחנ ל'צייר
.ץחלה אישב היה ןייטשגינפ ובש ןמזב קוידב רמולכ ,לביטספה תחיתפ
.עוגר רתוי הברה תויהל ךפה אוה ,ותביבסב התחנ איהש עגרהמ ,תאז תורמל
דבוע הלש אבא המ לע ,הייחב הנושארל ,היניע ומב תוארל ידכ האב ל'צייר
רשע לכ לש תורידתב ריכזה ןייטשגינפ ,התעגהל ומדקש תועשב .הנשה לכ
תויהל בייח ינא עשתב יכ" ןמז ול ןיאשו םויה העיגמ ולש תבהש ,תוקד
."הפועתה הדשב

עגריהל ,החוורל םושנל ןייטשגינפ ומצעל השרה ,התחנ ל'ציירש ירחא קר
םעפמ ץוח ,חונינ רתוי הברה היה םיאבה םימיב .והשמ התיא לוכאל תכללו
,לביטספה םייקתה ובש לוה קיזוימ עונלוקה םלואב התוא דביא ךשאכ תחא
.הירטסיהב תדבואה תבה תא שפחל הביבסב היהש ימ לכל םרג גאודה באהו
עונלוקה ,םיטרסה תומלואמ דחאל הסנכנ טושפ ל'ציירש ררבתה ףוסבל
"חצנל ךלש" טרסה בכוכ ,ןטול ריאי תא .היניעב ןח אצמ דואמ ילארשיה
הניינעתהו ילארשיה טיפ דארבכ הריתכה איה ,הנושאר הבהא ירופיס תרדסמ
.ולרוגב דואמ

,סל'גנא סולב תומסרופמ יכה תוילארשיה תוירפסל התוא חלש ריאמ אבא
התלגתה ל'צייר .התקורסת לש לק רופישל ,ולש תובוט תורבח ,הזילעו היתב
ךכ ךחאו םילתלתה שובייב הקפתסה אלא ,ןפ הקפד אל רשאכ ,העונצ רפוסכ
תרשרש הראווצ לע ,תולמעתה ילענו סני'ג לש הדלי איה .היקוקב לכה הפסא
המכ דע םיאור ,דחיב םיאצמנ םה רשאכ קר .אבאמ הנתמ ,םיוות םע ףסכ
.הנוש עבצב קר ,םייניע ןתוא ,המוק יכומנ םהינש .םימוד ל'ציירו ריאמ
.הלזמל ,הלש אמא לש ףאה תא הלביק ל'צייר

?םימוד םתאש תעדוי תא

הברה המוד ינא הל ,ילש אמא דיל יתוא תוארל הכירצ תא ?תבשוח תא"
."רתוי

תירבע .ידוהי ידוסי רפס תיב ללוכ ,וזככ הלדוג םידדצה ינשמ הידוהי ,ל'צייר
עגרכ תאצמנ הלש הבוט דואמ הרבח .תודדוב םילמ לש המרב תעדוי איה
ןויערה תא תללוש אל ל'צייר .ןפלואב תדמול ,םיצוביקה דחאב ,לארשיב
תוגהנתהה יעדמלו האופרל הניכמל המשרנ עגרכ יכ םא ,הרקי הז הל םגש
תובורק תואטיסרבינוא ויה" .ןוטסובב תיתרקויה דראוורה תטיסרבינואב
ידכ ,ןוטסובב דומלל הפידעמ ינא לבא ,לשמל ןוטסנירפ ,ירוגמ םוקמל רתוי
תויהל ךרוצ יתשגרה .הבורק קיפסמ הדימ התואבו תיבהמ הקוחר תויהל
.תרמוא איה ,"תיאמצע

?תירוה דח החפשמב הדיחי תבכ לודגל ךל עירפה

יל ןיאש הדבועה .תיאמצע רתוי תויהל יל םרג םג ךא ,ימאל יתוא רשק הז"
ומכ ,יל עירפמ הזש החינמ ינאו ,ירובע תיעבט איה ,תויחא וא םיחא
."םיקינדונ םיחא םהל שיש עירפמ םירחא םידלילש

.תבתוכ ,הרש ,תנגנמ :תרשכומ דואמ איהש הילע םירפסמ אבא לש םירבח
.הנוכשה ידליל רתנספ לע םייטרפ םירועיש תנתונ התיה ,יזר'ג וינב הרגשכ
םירעו םינואיזומ רויסל תחלשמ םע העסנו תיניטל התיכב הדמל ןוכיתב
יאנפ תועשו ,םינואיזומ תבהוא דואמ איה .ייפמופ תמגוד ,הילטיאב תובושח
האיבה ,תיב ירועיש דבלמ ,סל'גנא סולל .האירקל תושדקומ הלש תורחא
הבהאש רחא רפס .דנאר ןייא לש "רבגתמה ןייעמכ" רפסה תא ל'צייר התיא
התביבסב הרוקש המב תברועמ דואמ איה ."ןופישה הדשב ןספתה" אוה
.יזר'ג וינ לש תימוקמה תונותיעב תונויאר המכ הרבע רבכו הבורקה

שולש דוע םע דחי ,דרוורה לש םיטנדוטסה תונועמב תררוגתמ איה עגרכ
לדומה תא האור איה .הלש ןוויכב אל הז הנותחו ,רבח הל ןיא .רדחב תונב
המח ,תבחרומ החפשמ אלא ,תירוה דח החפשמ אקווד ואל ,יבויחכ המא לש
תיב אצמיו רפסה תיבמ התיבה עיגי אלש" .דליל הכימת הקינעמה תברועמו
."םידליב עגפי הזש רוסא ,תיטסיריירק אמאה םא םג" .תרמוא איה ,"קיר

תרזוח תרווכ

ולש הריירקה תא .ביבא לת לש ןשיה ןופצב לדגו דלונ ,47 ,ןייטשגינפ ריאמ
- דיתעל תרווכ תקהל ירבח תא ריכה םש ,ל"חנה תקהלב ליחתה ףפותמכ
אוה "יגופ" יוניכה תא .ןוסרדנס ינדו בוג ידיג ,קי'צראלוא ןולא ,רימש םירפא
תוכוראה תועיסנה תחאב ,ל"חנה תקהל לש סובוטואב ,ומצעל איצמה
לש הנושארה תיצחמב ,תרווכ לש רהוזה תונש ךלהמב .םש יא ל"הצ םיסבל
."יגופ ירופיס" היה ןושארה .םיטילקת השולש הקהלה האיצוה 70-ה תונש
."ייח ךל יתתנ" רישה םע ןויזיווריאב הקהלה העיפוה ןכ ומכ

תא תוולל לבא ,תונמדזמ תודובעב ןייטשגינפ קסע ,הקרפתה תרווכשכ
תגספ קוידב התיה אל ,ץראב םיבאפב תועפוהב איבל קיראו רבליז לאירא
,תרווכ תקהלמ ורבח תובקעב ילקרבל סטו ומצע תא זרא ןכלו ,ויתופיאש
הקיסומש ,דואמ רהמ ןיבה ןייטשגינפ .הקיסומ םש דמלש קי'צראלוא ןולא
םייעוציבה וירושיכ תא לצנל טילחהו ,רתנספ דיל תבשל םתסמ רתוי הז
והשמ ,ל"וחב םיילארשי םיטרס לביטספ לשמל ,יביטקודורפ רתוי והשמל
קחישש רחאל ,עונלוקב שולק עקר ול היה .ץראב םג תושעל דיחפמו השקש
.ותוא עיתרה אל הז לבא ,"הקהלה"ו "הרלק הדודה" םיטרסב

.80-ה תונש תליחתב ,ןוטסובב ימוקמ םיטרס לביטספ היה ןושארה דעצה
,םויכ .סל'גנא סולב דתי עקת םינש עברא רובעכ קרו ,קרוי וינל רבע ךכ רחא
,ודסיימ אוה ןייטשגינפש ,ילארשיה םיטרסה לביטספ ,ןוטסוב ירחא הנש 14
לכב .סל'גנא סולבו קרוי וינב עובק דסומל ךפה רבכ ,אל המו ול"כנמ ,ונגראמ
סולב רבמבונב תמייקתמש ,הגיגחל םישדח םירצוי תורשע םיפרטצמ הנש
קר הנשה לכ דבוע ןייטשגינפ .ריע לכב םייעובש ,קרוי וינב ראוניבו סל'גנא
"קובידה" ,לשמל ,ךכ) תויביסולסק תורוכב לע םחלנ ,םיטרס רחוב - הז לע
תגשהב ותדובע רקיע .(ץראב ולעש ינפל סל'גנא סולב ולע "רואטונימ"ו
ל"כנמ ,ימר טרבור תא תיגיגח הלאגל איבהל לקש בשוחש ימו ,םירסנופס
.ומצעב הז תא םירהל תוסנל ןמזומ ,רקסואה יסרפ תא הקינעמש הימדקאה

,ךרדה תליחת תא ןייטשגינפ רזחשמ ,"היגרנאו ץמאמ עיקשא םאש יתנמאה"
לביטספה תא םירהל חילצא םא יתעדי אל לביטספ לכב .הרקי והשמ ילוא"
תא ןמממש סנזיב תויהל ךפה הז טאל טאל ,היינש הנש ,הנושאר הנש .אבה
3,000 ואר םתוא .םיסרס השיש ויה ,ןוטסובב ,ןושארה לביטספב .ומצע
."םיפוצ ףלא 30-ל םיפצמ ונאו ,םיטרס 50 שי הנשה .לכה ךסב םיפוצ

,שדוחב 20-ה דע רבמבונב 6-מ ,סל'גנא סולב לביטספה לש םייעובשב ,הנשה
ילרוובב עונלוקה םלוא ,לוה קיזוימה לש יבולל וייח תא ןייטשגינפ ריבעה
,לשמל ,תדקפתמ חבטמ ןקת לע .לכה םש שי ,ולש הטימהמ ץוח .סליה
.ינילטנמ טייק לש הנינא-תיפאיה הדעסמה

טרסה ,"דבל דחא בכוכ" תא תוארל םישנא ןומה ועיגה לביטספל ינשה םויב
דחא לע "ןב" הלמה תא ההיז ,תירבע רבוד וניאש ,ןירקמה .ןב הבהז לע
קסועה ,םריבא ןצינ לש "ןב" טרסה תא םיפוצל ןירקהל ליחתהו םילגלגה
התסינ ןמזה ותואב ינשה םלואב .תובוגתה ויה המ רעשל לקנ .טסיטוא דליב
ןורתפה .הלקלקתה הנרקמה לבא ,"יתבש חלאס" לש הנרקה םייקתהל
תואמ .היה ךכו - תומלואה ןיב ףילחהל היה ,הנרקהה תטיש ללגב ,דיחיה
.וננולתה אל וליפאו ,ינשל דחא םלוא ןיב ,םירטמה 200 תא וצח םילארשי
הז ,ינילטנמ טייק לצא ספמירש קרמ תחלצ לע הז תא רפסמ ןייטשגינפשכ
.קיחצמ רתוי הברה עמשנ

םה ,ולש רידאה עונכשה שוחו ,רומוהה .םייחב ןייטשגינפל רזוע רומוהה
אוה ,לשמל ,ךכ .םינש דואמ הברה רבכ הזה לביטספה תא םיעינמש תוחוכה
ץוחב םישנא ספת ,"יתשא ללגב הפ ינא" הגצהה תמייקתמ ובש םלואל עיגה
םהש וא ,םהל םיענ אל םא רורב אל .לביטספה לש םירייאלפ םהל קליחו
,םהמ םיבר .רהמ המלענ ולש םירייאלפה תמירע לבא ,םיבהלתמ תמאב
.ידגאה יגופ םע ןדע ןגב תוקד שמח םיצור ,םילארשי םלוכ

?תותלד ךל חתפ יגופ םשה

ימ עדוי אלש ,יאקירמאה להקל הנופ ינאש יחכשת לא לבא ,הלחתהב ילוא"
."תרווכ תאז המ וא יגופ הז

הז .תרזוח תרווכ תקהלש יוכיס שיש ,הנושארל ,ןאכ הלגמ ןייטשגינפ ,בגא
,ראוני ףוסב םייקתיש קרוי וינב םיטרסה לביטספש ירחא םישדוח המכ הרקי
םירפאמ היה" ,רפסמ אוה ,"םויה יל היהש שגרמ יכה ןופלטה" .םייתסי
תנידמל לבויה תוגיגח תרגסמב ,יאמב העפוה לע רוביד שיש רמאש ,רימש
ינא ,קרוי וינב לביטספה םייתסמש ירחא םוי ,ראוניב 19-מ רבכ .לארשי
דוע יל שי םנמא .ןמאתהל ליחתמו דרשמל ילש 'זארגהמ םיפותה תא ריבעמ
ומכ הז םיפותש ילזמ .ןמז הברה יתנגינ אל רבכ .דובעל ךירצ לבא ,הנש יצח
."ןמאתהל קר ךירצ ,םיינפוא

יגופ אבא

תיבב היינש המוק ,םירדח השולש תב הרוכש הרידב לותח םע ררוגתמ אוה
יפאי ןונגס ,תרדוסמ הריד .סל'גנא סול ברעמב הבוט הנוכשב ,תומוק יתש ןב
.תוריקה לע םיטרסה לביטספ לש םירטסופו םיעוגר םיעבצב טוהיר ,קפואמ
ל'צייר לש היתונומת .קי'צראלוא ןולא לש וידלי תונומת תויולת ןורדסמב
.םייוושכע יכה םיירבעה םירפסהמ קוחר אל ,תיננוכה לע ןואגב תוססונתמ

הפועתה הדשב רוכזכ המייקתהש ,ל'צייר םע ולש הנושארה השיגפה ינפל
דמלתש ידכ ,תרווכ תעפוה לש ואידיו תטלק ותבל ןייטשגינפ חלש ,ידנק
והשמ הלביק הארנכש ,ל'צייר .היבא לש םיילקיסומה וירושיכ לע והשמ
.זמרה תא הניבה ,תילקיסומ דואמ הדלי המצעב איהו הלש אבא לש םינגהמ
הסטש ינפל תורופס תועש ,הלילה תוצחב ,םהלש היינשה השיגפה ףוסב
,ולש םיפותה תא 'זארגהמ איצוהל ןייטשגינפ תא החירכה איה התיבה הרזח
.דחי ףפותל ולכויש ידכ

ןיידע ל'צייר םויכ םג ,תשבגתמו תכלוהש ,תאזה תמיוסמה הברקה תורמל
יהבא תויהלב לגרותמ אל ןיידע אוה םג .ריאמ אלא ,אבא ול תארוק אל
םלצ ל'צייר השנפ רשאכ ,לביטספב .רבח ומכ רתוי אוהש רמול רשפא ,שממ
.םלצה םע ןמז רתוי הלבתש רדסב הז םאה היבאל הזמר איה ,ךיתחו ריעצ
הדלי איה" .רדסב הז ןכא םא גאד ךכ רחא לבא ,"היעב ןיא" רמא ןייטשגינפ
,וילא העיגהש ינפל .בוט לכאתש ל'ציירל דנדנמ אוה ,הזמ ץוח .רמא ,"הנטק
.םיצימו תוקרי ,תוריפ רקיעב ,בוס לכב ררקמה תא אלימ

?םכניב תוחישב םירבדמ ל'ציירו התא המ לע

רבעה לע רבדל םייניע עבראב םג ,השק הז .תולשב אל ןיידע ונלש תוחישה"
."רבדל ידמ םדקומ הזו ןמז חקיי הז .המו ךיאו

?העיגה ל'ציירש טוסבמ התא

תא הכיראה איה יכ ,הל םגש הארנכו הפ איהש בוט יל השוע הז .דואמ"
אלש יולימ לש גוס ,שדח רבד ירובע איה וזה תוהבאה .ףסונ םויב הפ התוהש
םע םיכסהל לוכי ןיידע ינא ,שדחה יבצמב .יתוא עיגרמש והשמ ,יתרכה
בשוח ינאש תורמל ,'אבא תויהל הז המ עודי אל התא' יל רמואש והשימ
ינא וישכע קרו יתרכה אלש ,רחא םלוע הז .רתוי תצק עדוי ינא םויהש
."ריכהל ליחתמ

?םידלי דוע ךל ןיאש רעטצמ התא

לע םגו רלוד ןוילימ יל ןיאש הז לע םג ,םירבד הברה לע רעטצהל לוכי ינא"
ירחא ,וישכע .םידלי ללכב יל ןיאש יתרעטצה םדוק .הקסלאל יתעסנ אלש הז
דוע הצור ינא .םידלי דוע יל ויהי אל םא רעטצא ינא ,ל'צייר תא יל שיש
."הלאכ םינטק-םינטק

תא ךל שיש לכעל רבכ תחלצה ,הנש יצח ירחא ,תעכ
?ל'צייר


ללגב ,הקירמאב הברה הרוק הז .הגירח הדלי אל איה ל'צייר לכה ךסב .ןכ"
,םוקמ תרבוע ,ןוירהל תסנכנ השאה ,םישגפנ םישנא .םוקמה לש לדוגה
תולפה המכ יל ויה .םהמ והשימ אצמת ךל ךכ רחאו הריד רבוע רוחבה
."יתבשח אל םייחב ?הזכ רבד לבא ,המוזרב

םייטירקה םיעגרב ל'צייר תא תיוויל אלש רעטצמ התא
?תודליב ,הייח לש


וישכעמ ליחתנ .אלש סעוכ אל ינא לבא ,דמחנ תויהל לוכי היה הזו ,לבח הז"
הז הרובע .לביסספב תינהנ איהש טוסבמ ארונ ,לשמל ,ינא .המידק ךלנו
תא תוארל בוט הל השוע חטב הז ,המצעב תינמא איהש ןוויכמו ,שדח םלוע
יתייה רשאמ רתוי ,הנכומ הדלי יתלביקש בוט שיגרמ ינא .ליעפ הלש אבא
."הנתמ וז ל'צייר .הנכומ אל התיה איה םא שיגרמ

הבהא תאז המ

?לחר ,ל'צייר ,הלש םשה תא בהוא התא

םש .ותוא יתרחב אלש וליפא םשה תא בהוא ינא .ןכ .ל'צייר הז ,לחר אל הז"
"?אל ,הפי

יתגרדה ךילהתב שח התא .םכלש תישילשה השיגפה וז
?תוברקתה לש


בהאתהל ומכ הז ,שדחמ ירמגל ךלש תבה תא ריכהל ?תעדוי תא ,רזומ שממ"
עצוממה .תושיגפ שולש ךות וא ,םיימוי ךות ,הקד ךות בהאתמ התא ,הרוחבב
התא םואתפו ,תושיגפ שולש הז םהיניב רשקה תא םיקזחמש םישנאל
הליבשב ינא .וניניב הז הככ .יניעב ןח אצומ ארונ הזה םדאנבה ,ואוו :טילחמ
איה וישכע .הלש אמא לצא הל היהש םלועה אל הז .ואולמו םלוע וישכע
,םידליו השא םע הזכ דבכ אבא אל הזו ,הלש אבא תא השגפ איה ,תיאמצע
."חמש םישועו םיריעצ ותיא םישגופ דימתש יפייכ אבא אלא

ארונ ,"ילש תבה וז" םלוכל רמוא התא ןמזה לכ
.הב ץיוושמ


שי םויה .םולכ דיגהל יתלוכי אל םעפ .הדבוע וז ,םייחב יל השדח איהש הז"
."םידלי ןומה דועל קשח יל שיו ,הב האג ינאו תב יל

תאזכ התוא תניימד ,תב ךל שיש תעמש רשאכ
?תחלצומ


יתדחפ אל ,תחלצומ איהש יתעדי דימ ,ל'צייר תא יל שיש יתעמש רשאכ"
תיאקיסומ איהש יתעמשש עגרב .יניעב ןח אצמת אל איהו התוא שוגפאש
וניניב היהתש יל בושח דואמ .תדחוימ איהש יתנבה ,יל חוור רתוי דוע ,ינומכ
."םיפתושמ ןיינע ימוחתו תפתושמ הפש

תא רידגמ התא ךיא ?םויה היפלכ שח התא המ
?ךיתושגר

."םעפ ונילע ושעיש טרסל והשמ ריאשנ יאוב ,יבזע"

?הלאשה התוא תא התוא לאשא ינאש ןכומ התא

."תמנפומ איה המכ תיאר ,אלש ףידעמ ינא"