,ןחל ,םילימ
ןוסרדנס ינד :הרישו דוביע
5.9.97 "עובשפוס בירעמ" ךותמ ,שודק הנרוא תאמ

,טסיקדרב-טסינטסיא ,ימיטפוא-ןקיניצ אוהש ומצע לע דיעמ ןוסרדנס ינד
סייגתהל הצרשכ .ינגרוב טסיקורו ליטנפניא-רגובמ ,יחטש-טנגילטניא
,ןוסרדנס הניר ,ומא לש תצרחנה התודגנתהב לקתנ ,ל"חנה תקהלל
הרוש לכ םאה תרזוג םויה דע ."ונלצא היהי אל רמזיילכ" :הקספש
תוילולשה יפ לע םיהזמ ונלש תיבה תאש קפס ןיא" :הדומו וילע תבתכנש
תישיא החישב ."עדונ אלה" ,שדחה ומובלא אצוי עובשה ."תחנה לש
ידיג םע זגורבה ,היזיוולטב ןולשיכה לע רבדמ אוה ,שודק הנרוא םע
.לנשפ םע הבלי'צהו בוגלש תונבה לילא ,בוג ידיג .תועטהל םילוכי םייומידש המכ דע אילפמ
ויאושינ דע דבלב תורוחב שולש םע אציש ןשייבו טקש ריעצ היה ,"תרווכ"
אלש חנחנכ רוביצב ומצע תא גיצה דימתש ,ותמועל ןוסרדנס ינד .תנעל
.םישנ לש םוצע רפסמ םע םינש ןתואב אציו ליחתה ,הרוחב גישהל חילצמ
רכזנ ,"אופק ףועמ ןמרחתמ יתייה .ךל עבשנ ,רבד לכמ זא ןמרחתמ יתייה"
הרוחב םע יתקזחהש םומיסקמה .הטימל הטיממ ץצורתמ יתייה" .ןוסרדנס
םיסחיש הזה ןויערהו ,ןורשה-תמרב רוכש תיבב דבל יתרג .םימי השולש היה
יתדחפ .תויטרפה יל הבושח התייה ארונ .יטמוארט יל הארנ ךשמיהל םיכירצ
."קשקשמ יתייה ,םייניש תשרבמ םע ילא האב התייה הרוחב םא .בייחתהל

?המל -

."ליטנפניא יד יתייה .עדוי אל"

.םרויכ ךמצע תא תגצה םירישב

ארונ יתייה ,רענכ .תיסחי רואמ ליגב תונב םע יתלחתה .םרוי יתייה יכ"
רישב רפוסמש המ .םיטוב יכה םיזמרה תא יתטלק אל טושפו ןשייב
אל ינא ,רעטצמ' :יתרמאו ,'הפק סוכל סנכית' :יל הרמא איהש ,'יתששקיפ'
,20 ליגב ךרעב .הז תא יתאצמה אל .יל הרקש יתימא רופיס הז ,'התוש
יתבשח ,תורוחב לש ןיינעה לע יתקלדנו רבעמה תא יתישע ףוס-ףוסשכ
רתויל עקתשמ ימצע תא יתיאר אל .ילאידיא הז םוקמל םוקממ ץפקלש
התייה וזש ללגב םגו תויטרפה ללגב םג .דחא םדא ןב םע יצחו םייתעשמ
."תקתרמ יד הרוצב רסחה תא םילשהל תונמדזה לש יפוי

?רמולכ -

בצמל יתעגה תרחא םעפ .תינחנצ םע יתאצי םעפ .םירזומ םירבד יל ורק"
תרמוא הרוחבה זאו ,ןיי ,עקרב הקיסומ ,המומע הרואת ,הפסה לע ינויצסנס
הסנאנש ,תחא םע יתשגפנ םעפ .קשנתהל הל רוסאשו תינומרומ איהש יל
."ומלענ ןה ןאל .הלאה תונבה לכ הפיא עדוי ימ .ןימ יסחי דגנ איהו

?השק ךל היהש וא ,תולקב תורתענ ויה ןה -

ינא ,הנכ תויהל םא .עיקשהל ךירצ יתייה דימת .םירזחמהמ ינא .תולקב אל"
בלשב .קזח רזחל ךירצ יתייה דימת ילש םישוביכה ליבשבו ,יסקס קוידב אל
לבא ,םיקיודמה םיטפשמה תא רכוז אל ינא .עובק טסקט יל היה םיוסמ
אוהו ,וילא תואב ויה תונב םימעפ הברהש ידיג ומכ אל ינא .הזב בוט יתייה
.התיא קר אצי אוה ,הרוחב םע אצוי היה ידיגשכ .'לוכי אל ינא' :רמוא היה
."ןווגל יתבהא .ם"קפ .דעומ תרצק תינכות יתייה ינא

ימיב זא ויה .הביסמב היה הז" .ןוסרדנס םויה ,שריה ימענ תא שגפ 27 ליגב
התייה איה .התוא יתיאר .ןורשה-תמרב הלאה תויארפה תוביסמה תא ישיש
דואמש ,וזכ הפצוח הל התיהו םודא לורבוא השבל איה .הפאש טלחהב
,אשדה לע ונבשי ,'ץנופהמ ונחקל .ללכה ןמ רצוי רומוהו ,יניעב ןח האצמ
.תילוש התייה םואתפ הביסמהו ,םש תובוט תועש המכ ונבשי .הברה ונקחצו
דנואסהו ,םעמועמ היה לכה .םתוא יתיאר אל לבא ,םישנא לש םי םש ויה
לש 'לוגלגה' לש ןושארה טפשמה תא יל הטטיצ ימענ .םייק היה אל וליאכ
םיאושינ ,רזומ .קו'גל המוד אוהש הליגו רקובב םקש םדאה לע ,אקפק
."תולעל לוכי קר הז ןאכמ .אקפק םע וליחתהש

יתכלה .ותיא ןתחתהל יתדמעו ,םינש הברה רבח זא יל היה" :ןוסרדנס ימענ
,סני'גו היוהד הקורי וקירט תצלוח שבל אוה .ינד תא םש יתשגפו ,הביסמל
העוגר רבכ ינא םויה .ותיא המיהדמ החיש יל התיה .יניעב ןח אצמ ארונו
:רמא אוה ךכ רחא .ונינש תא רביחש רבד היה הז זא לבא ,ןיטולחל אקפקמ
הנוד יתייהו ,רזח ילש רבחה זאו ,וילא ונכלה .'?ןולמ לוכאל ילא יאובת ילוא'
."ינד םע רוגל יתרבעו ילש םירבדה תא יתחקלש דע ,הפוקת וזיאל רולפ

עונלוקל גוחה לש ללוהמהו ןושארה רוזחמה תא זא המייס ןוסרדנס-שריה
ירוא ,ןירג ןתיא ,רצינש ריאמ ומכ םישנא םע דחיב ,ביבא-לת תטיסרבינואב
,ןונבלמ םאו הינמרגמ באל תב ,הרוקמב תיאפיח איה .ריש-לט סומעו ,ןיילק
,םאה לצא הלדג ימענ .ץירפ ,באה לצא לדג ,יסוי ,היחא .התודליב ושרגתהש
תא הקיסעהו התקינ ,הלשיב רבכ שש ליגמ .םוי לכב תוכורא תועש הדבעש
המכ תרכוז איה .המאל הניתמה ןהבש תוכוראה תודידבה תועשב המצע
.ינד לש תדכולמהו הפופצה ותחפשמ םע הנושארה השיגפה התוא המישרה

תיקירפ החפשממ האב ינא .היווח התייה החפשמל הסינכה" :ןוסרדנס ימענ
יח קרי ,רשב יגוס ינש ,קרמ שי ברע תחורא לכב .רדוסמ לכה םלצא .ירמגל
תיאר .האנק ררועמו רחא םלוע היה הז ,ירובע .יתוא סרה הז .לשובמ קריו
,םהל הרקש המ לכב םיברועמ ויה .ספא ליגמ םידליה רחא ובקע םהש
,לודגב לבא ,םיסמ שי רבד לכב ,ןבומכ .ןומה םהל וקינעה .ץחל ילב תוברועמ
אוה ינד לש ימצעה ןוחטיבהמ הברהש תבשוח ינא .קאפיכה לע שממ םה
."ולש םירוהה תוכזב

תרשואמה תורגבתהה

ובתכנ ופתרמבש ,ןויבסב תיב ותואב םויה דע םייח ןוסרדנס םייחו הניר
אוה אלה ,אשד םהרבא דחא םוי עיגה וילאו ,תורזחה וכרענו תרווכ יריש
ושקבי דוע" :דימ עבקו ("ךורב לש םייפגמה") דחא ריש עמשש ,לודגה לנשפ
תא םיתחה דימו ,האובנה תא שממל ןושארה היה לנשפ ."תומיתח םכמ
.קנע יבכוכל תוריהמב םתוא ךפהש ,הזוח לע םינומלאה םיריעצה תעבש

ףא ,אמא' :יל רמוא היה אוהו ,םינגרמא הברהל ךלה ינד ,עיגה לנשפש דע"
הז ילוא ,ינד' :ול יתרמא" .ןוסרדנס הניר תרפסמ ,"'יגופ' תא הצור אל דחא
אל טושפ םה .בוט הזש עדוי ינא ,בוט הז' :הנוע היה אוה .'?בוט קיפסמ אל
,הפ םג תכלל חרכומ הזו ,םלועה לכב םויה ךלוהש שדח לייטס הז .םיניבמ
."לארשי ץראב

תא םירטעמ ןוסרדנס לביקש םיסרפה ראשו ףסכה ידרו ,דוד תורוניכ תרוש
,וילע תבתכנש הרוש לכ םויה דע תרזוג ומא .וירוה תיבב ןולסה תוריק
ונלש תיבה תאש קפס ןיא" .םלש ןורא םיסלכאמש םימובלאב הקיבדמו
םג אלא ינדמ קר אל" .תרמוא איה ,"תחנה לש תוילולשה יפ לע םיהזמ
."ונלש םידכנה תשמחמו ,הריש ותוחאמ

םינויצ ויה םהינש .ןוטסובב דלונ ןוסרדנס םייח .יקטנקב הדלונ הניר
-רפכב ורג הליחת .לארשיב םתיב תא םיקהל וטילחה ואשינשכו ,םיבהלנ
ןופצב "לע לא" להנמל ויבא הנומ רשע ןב היהשכ .ינד דלונ םש ,םולב
.קרוי וינל םינש הנומשל הרבע החפשמהו ,הקירמא

וינפל ולדיגש ,וירוה .המיא דע ןשקעו קיחצמ ,המוק ןטק ,י'גני'ג דלי היה ינד
םנב לומ םיכובנ ודמע ,הנידעו הטקש התיהש ,הריש הרוכבה ותוחא תא
היה לבא ,ותוא לדגל לק היה אל .ןדרמ היה אוה" :ןוסרדנס םייח .ריעצה
ינא' :רמוא היה דימת אוה .ינויגה היה אוהו ,ןח הברה ול היה .ןיינעמ דואמ
."קדצ אוה ללכ ךרדבו ,'יתויוכז לע דמוע

םייסנכמ שובלל רפס תיבב ונממ ושרד הקירמאל ונעגהשכ" :ןוסרדנס הניר
דעו םיריעצמ ,הקירמאב הפ םלוכ' :רמאו אב ינד .'61 תנשב היה הז .םיכורא
שובלל םישרוד רשע ינב םידלימ קר .סטרוש הדומרב םישבול ,תותבס
."ותיא חכוותהל היה רשפא יא .'?קדוצ הז ,םיכורא םייסנכמ

ינויצ היה יכ םירפסמ וירוהו ,"רטכש ןומולס" ידוהיה רפסה תיבב דמל ינד
םידימלתה תא ןגריא ,דרוי ילארשי אוה םירומה דחאש הליג רשאכש ,ףורש
םסקומ היה אוה ,תאז םע דחי .רטפתהל טילחהש דע ,וייחל ודרייש
דעש ,ינד ."הלוק הקוק" וליפא עיגה אל דוע '61 הנש לש לארשיל .הקירמאמ
.יאקירמאה עפשהמ םומה היה ,םירזיבאו םיעוצעצ ,םירישכמ לע קולד םויה
קריפ דימת אוה .בהז ידי ול ויה" .םמעתשה אל םעפ ףאש םירפסמ וירוה
."יאלמשח וא רגנ היהי אוהש ונבשח .והשמ רדיס ,והשמ ביכרה ,והשמ

.תונמא תמגמב ,הקיסומלו תונמאל ןוכיתל ינד םשרנ ,רויצל ותבהא ללגב
תרומזת וב תריוצמ .וירוה לש ןולסב םויה דע יולת 11 ליגמ ולש םיסקמ רויצ
הרטיגה התיבה העיגהשכ לבא .םי'גני'ג הינגנ לכש ,המלש תינומרהליפ
היהת הקיסומש רורב היה ,הריש ותוחאל הנתמכ רוקמב התנקנש ,הנושארה
סייגתהל הצר ינדו לארשיל ורזחשכ .ודגנתה םירוהה .וייחב בושח קלח
."ונלצא היהי אל רמזיילכ" :ומא הקספ ,ל"חנה תקהלל

ץוח ,יטיסרבינויל ךלה אלש דחא ףא ןיא ,םידדצה ינשמ ,ונלש החפשמב"
ךכ רחא .ולש הטלחהה םע םילשהל השק דואמ ונל היה" .ומא תרמוא ,"ינדמ
זאו ,תורזחל ףתרמ תיבב ול ונינב .וב ךומתל ונטלחהו ,הרירב ןיאש ונבה
לכ תאו רימש םירפא תא ,יגופ תא ,בוג ידיג תא ,קי'צראלוא ןולא תא ונרכה
חרוצ היה אוה ,ידיג הז .תבכר תנחתל ךפה תיבה .ל"חנה תקהלמ םירבחה
."'םינכשה ,ידיג ,ידיג' :תשקבמו רדחל תסנכנ יתייה .קזח דואמ

?הטיסרבינואל ךלה אל ינדש ללגב קר םתדגנתה -

אוה .בוט דלי ינד לבא .םימסה ,המהובה לש הזה םלועהמ דואמ ונדחפ םג"
."הירגיסב וליפא עגונ אל

.םימס ונשיע תרווכב -

השוע הת' ולש רישה תא הריכמ אל תא .אל ינד לבא ,ןכ םהש תויהל לוכי"
"?םימסב עגי אוה .ינד הז ?'ער יל השוע ןבלו תרוחרחס

ומכ םיריש .הפוקת התואב םילוטסמ דואמ ונייהש קפס ןיא" :ןוסרדנס ינד
.לוטוס יריש םהל ארוק יתייה טלחהב ,'ןוראה ישנא' וא ,'ךורב לש םייפגמה'
התייהש הדגא ,ןוראה ישנא' םואתפ המ .םש בותכ המ ןיבהל רשפא יא םויה
."הזל תורורב תובושת ןיא ?ןוראב םיכחמ םישנא םואתפ המ ?'תמאב

?שישחה ללגב אבצב תורצ םכל ושע -

ובשח ,תומודא םייניע ךל ויה םאש הפוקת התייה וז ,לכ םדוק ?םואתפ המ"
:ךל רמואו ךילא שגינ והשימ ,תומודא םייניע ךל שי םויה .בוט תנשי אלש
."'בוט יתנשי אל טושפ' :הנוע התאו ,'רדוסמ הארנ התא ,הנה אוב'

?יאבצה אלכה םויא םכילע ףחיר אל -

אל םג התא .הפוקת התואב ונשיע םיבר אל .קרפה לע היה אל הז .אל"
הז תא תושעל התייה המכוחה .יטרקסיד דואמ היה הז .אבצב הז תא השוע
."תולודג תויומכ ויה אל םג הלא .יטרפ םוקמב

לודגה דרמה

רתויב םיראופמה דחא היה ןוסרדנס ינד תריש וב ל"חנה תקהל רוזחמ
תויחרזא תוקהל יתשל סיסבה תא הוויהו ,תויאבצה תוקהלה תודלותב
,ראשה ןיב ,ובשי תרומזתב ."קיטסמ הטנמ דלוקוש"ו תרווכ :תוחילצמ
סומע ,יזרא הנדרי ויה םירמזה ןיב .ןייטשגינפ ריאמו ,קי'צראלוא ,ןוסרדנס
.ןיטפול האלו ןמצלוה יתור ,רימש םירפא ,בוג ידיג ,ריש-לט

ריאי ןיחלמה דגנ ,"הקהלה" טרסב חצנוהש דרמה עריא םג הזה רוזחמב
תכסכוסמו העורק הקהלה התייה תואיצמב .יאטיל ינד יאמבהו ל"ז םולבנזור
,םישדחהו ,יזראו ריש-לט וגיהנה םתוא ,םיקיתווה :תונחמ ינשל הלצפתהו
םימימת ויה םיקיתווה .הקהל ךותב הקהל ומיקהש ,בוגו ןוסרדנס תגהנהב
םילמס "תוישופיח"ל הנזאהבו ןוליינ יברגב ואר הפוקתה חורבש ,םינרסומו
הקיסוממ דואמ םיעפשומ ,םינדרמ םבורב ויה םישדחה .ינחור ןווינל
.קרוי וינמ ןוסרדנס ותיא איבהש רומוהה גוסמו תיאקירמא

תושעל ולכי אל .תרומזתה ונייה .ינאו ןולא ,ריאמ התיה היפאמה" :ןוסרדנס
,הלאה םירבדה .'םיאולוס' ונל תחקל ולכי אל .םירישה לכב ונגינ :םולכ ונל
.הבוט דואמ תרומזת ונייהש םג המ .ונל וזיזה אל ,םלוכב וטלש םהבש
רישה תא ,דיגנ ,תעמוש תאשכ .תוטלקהל ונתוא םירכוש ויה ץוחבמ םישנא
,רוציקב .וב םינגנמ ונחנא הז ,'רהמ ךכ לכ אב רקובה' ,'קימולשו הוודח'מ
דואמ רבעמ היה הז ,םירפאו ידיג םע ונדדיתהשכ .יולת יתלב ףוג ונייה
ןוויכמ ,קזח דואמ רוביח היה הז .תרומזתל רבחתמ המבהמ והשימש יטמרד
."ןיז תמישו ןורשיכמ ולש חוכה תא לביק אוהש

?המ לע -

םירישה םע ,ל"חנה תקהלל הזתיטנא .ל"חנה תקהלל היצקארכ דלונ הז"
זא .תורזומה תודמעהה םעו ,םתוא יתבהא םגו םיכחוגמ יניעב וארנש
."רישל תחא הנועבו תעבו םלוס לע ספטל היה לוכיש ימ קר לבקתה

?החושק תדקפמ התייה תמאב יזרא הנדרי -

לש ןשקאה לכ ,ללכב .תיארנ איהש הממ הנידע תוחפ הברה איה .דואמ"
אסיכ היה ,לשמל ןמצלוה יתורל .ימ דיל בשי ימ ,סובוטואב להנתה הקהלה
.הקהלהמ קלח אל איה וליאכ ,גהנה דיל ותוא המש התייה איהש הזכ ידרשמ
."שולת יד יתייה .בתוכו הרוחאמ תרבחמ םע בשוי יתייה ללכ ךרדב ינא

?דרמב ךקלח היה המ -

לע טרחתה אוהש רמא אוה וימי ףוסבו ,השק םדא היה םולבנזור ריאי"
םייתשב היה הז .דרמ לש בצמל עיגה הז ףוסבל .ונב גהנ אוה הבש תוחישקה
."עפומה תא םדקל ידכ אבצה תא לצנל ליחתה ,שיגרהל ילב ,ריאי .הלילב

?רמולכ -

דגנל דמעש המ הזו ,בוט אצייש הצרו טסינויצקפרפ היה אוהש קפס ןיא "
המ ונדמל .תיעוצקמ תעמשמ הז ידמ השודג הנמב ונממ ונלביקש המ .ויניע
םיעצמאה לבא .לכה הז .ןבשיב רמגנו ליחתמ ןורשיכשו ,תבשל ךירצשכ הז
ינא .'ךל ארוק ינאשכ םידילקל ץור' ,הניש תעינמ :היצרופורפ לכל רבעמ ויה
אל וזש ןיבה אוהש עומשל דואמ יתוא חמיש הזו ,טרחתה אוהש יתעמש
ותואב ,הזמ האצותכ .ונילע ותוא בביח אל הז לכש רורב לבא ,ךרדה התייה
ןתונו הזה רישה תא חקול ינא' :רמאו םק אוה .לודגב ץצופתה הז הליל
לש ןבאה תפצר לע הצוחה ךרדה לכ ךלהו המבהמ דריו ,'זכרמ דוקיפל
."החוורל וכייחו ולכתסה םלוכו ,םלואה

?ליחתה הז ךיא רכוז התא -

ףואשל היינש דרוי ינאו ,בוט שיגרמ אל ינאש יתרמאש הזמ ליחתה הז"
.בוט לבקתה אלש ךויח הארנכ יל היהו יתרזח .דואמ ער לבקתה הז .ריווא
אצי הז זאו .'ךייחמ אל ינא' ול יתרמא .'הזה ךויחה תא קחמת' :יל רמא אוה
םיטבמ ,חתמ ,תוקיתש ,םיסנאוינ לש ןיינע לכה הז .ריבסהל השק .הטילשמ
רשפאש םירמואשכו ,החותמ דואמ התייה הריוואה .ורמאנ אלש םירבדו
ןיבהל תבייח תא .םש ולפנש תוכיס המכ רכוז ינא ,תלפונ הכיס עומשל
תצק םושנל הצור ינא ,בוט' :רמואו םק והשימשכ ,חתמ לש הריוואבש
."היצסנס הז ,'ריווא

?דרמל ביגה אבצה ךיא -

אל םה ,חושק רותב ריאי תא וריכה םיניצקה .ארונ אל לבא ,ונשנענ תצק"
."הז תא הניבה הנוצקהו ,ידמ חושק היה אוה .םלהב ויה

הנושארה החלצהה

אל ,רטפלק קחציו רטכר ינוי ופרטצה הילא ,תרווכ תרובח ךותב םג לבא
רימש םירפא ןיב תוכמה לע ,לשמל ,םיעדוי םיבר אל .הילידיא הררש דימת
.'76 תנשב תיבה תוצראב תועפוהה בוביס תעב ,בוג ידיגל

רפסמ ,"ידיגל םירפא ןיב היה השק יכה בצמהו ,תוחיתמ הררש םלוכ ןיב"
ידיגו ,םינופורקימ תקידב ,סנאלב ונישע ןוטסובל ונעגהשכ ,זאו" .ןוסרדנס
טפשמ הזיא הבוגתב קרז םירפא .ולש ןופורקימה תא קדבש םירפאל עירפה
הברה םע הציפ שלושמ דיב קיזחה עגר ותואבש ,ידיג יניעב ןח אצמ אלש
לע התוא חרמו הציפה תא חקל ידיג ,תיביסלופמיא הבוגתב ,זאו .הניבג
תא התסיכ הציפהש ךכ ,הלופכ הרטיג התייה הרקימבש ,םירפא לש הרטיגה
דוהדההש ףורגא ידיגל דירוהו ,תוינלוקב ייד ביגה םירפא .םירתימה 12 לכ
תא ףלשו המבל ץר ,יאקירמא היהש ,ר'גנמ דורה .קרוי וינ דע עמשנ ולש
חילצה ידיג ןכ ינפל .םהיניב דירפהל חילצה אוה םח קשנ לש םויאב .וחדקא
ידיגל דירוהו בייח ראשנ אלש ,םירפא לע הציפה לש החירמ דוע בינגהל
ותואב דואמ תחלצומ התייה ,בגא ,העפוהה .יטפמיס אל רוזיאב ףסונ ףורגא
."ברע

.תרווכב רשפמה תייה התאש םירפסמ -

."ךורא םיגוליד עסמ התייה תרווכ לכ .סור סינדה יתייה .ךיא דועו"

?םתקרפתהשכ תחמש -

ינוויכ העבש םע הריד ונייה .ירשפא יתלב בצמל ונעגה .ןכ ,רבד לש ופוסב"
אל רבכו ,ורגבתה םלוכ ,םמצע תא ומילשה םלוכ :טושפ .תוריק ילבו ריווא
."רדחב םוקמ היה

,תררחסמ החלצהל תרווכ ירבח וכפה ,תצקו 20 ינב .תרחא ירמגל ליחתה הז
יריש לש ןיחלמהו בתוכה ,הקהלה םיקמ ,ןוסרדנס .םייקנע תומלוא ואלימו
רתויב םילודגה םיבכוכה זא ויה ,הקהלה רמז ,בוגו ,ןושארה טילקתה
תארקל .תועפוהל ץוחמ םג דחי וליבש ,םיבוט םירבח ויה םה .לארשיב
םישדוח העבש ךשמב העבשה לכ ורגתסה ,"ןזואב ףופצ" ,ישילשה טילקתה
.עובש יפוסב קר התיבה ואציו דחואמ םייח-תעבג ץוביקב

ונחנא .לאיצנטופה תא האר אוה" .ירחסמה ןוויכה תא תרווכל ןתנ לנשפ
ףאש ונלש ימצעה ןוחטיבהו ,וילא ונעגהש ינפל םינגרמא 34 לצא ונייה
ינא .תוברתה לכיהל ונתוא איבה אוה ,תואתווצ לע ונבשח ונחנא .ספאל
ןפואב םעה לא םירבוחמ ויהש ,םייסאלקה םינגרמאה ןורחא אוהש בשוח
םישנא .הינתנ תמוצמ וישכע רזוח ינא' :רמואו אב היה דימת אוה .ירחסמ
."ינווי ריש םכל רסחש םירמוא

?וילע תבשח המ -

םע םירבד זא השע אוה .קיחצמו יטמזירכ דואמ .ןח ןומה םע סופיט אוה"
,עודיכ .ימל המוד ימ טילחהל השק היהו ,םימוד דואמ ויה םהו ,רהוז ירוא
אלו ונרביד אלש םינש ןומה ירחא .םיעקשמ הברה םע סעכב ונדרפנ
םואתפ ונינש הדעסמב ונבשישכו ,םיירהצ תחוראל ונשגפנ ,וניארתה
דואמ .קייטסה ךותל תועמד ונל ולזנ טושפ .המל עדוי אל .תוכבל ונלחתה
ינימ לכ םע ותוא שפחל ליחתנש יליבד טושפ הזש ול יתרמא .ונשגרתה
,תרווכ תא הליגש שיאכ רכזיי דימת אוה יניעב רבד לש ופוסבשכ ,תויוטש
."החילצה איה ותוכזבשו

?תועמדל ךתוא איבה המ לבא -

.םייפסכ םינייניע לע סעכ ,קדצב אל ,יתשגרה .םינש הברה ותיא יתרביד אל"
.םיער םיזוח ונמצעל ונישעו םידלי ונייה ונחנא לכה ךסבש ,בשוח ינא םויה
ונדבע ונחנאו ,בוט םיקסע שיא היה אוה .ונמצעל ונחנא אלא ,ונל אוה אל
םירגוס ונייה .רתוי הברה חיוורהל םיכירצ ונייהש ונשגרהו ,תרוכשמב ולצא
ימיב ,םויב םיימעפ ,תומוקמ 1,200 הזש ,'הרבמהלא' .שדוחב תועפוה 32
אל הזו ,תרווכ לש רופיסהמ ףסכ םע תאצל םיכירצ ונייהש ונשגרה .ישיש
."הרק

ןושארה ןולשיכה

קר .דובעל ךישמה ולש םסקה עגמ ."זוזג" תא ןוסרדנס םיקה ,תרווכ ירחא
.ירחסמה ןולשיכה םעט תא הנושארל םעט ,"הדוד" תקהל ,תישילשה הקהלב
תקהל זאמ דרפנ אל ונממ ,בוג םע םיסחיה .ורבטצה תובוחה .עיגה אל להקה
בוג בזע הדוד לש ינשה טילקתה לע הדובעה ןמזב .ורדרדיהו וכלה ,ל"חנה
הנש 12 ירחאו ,30 ינב ויה םה .הפיח ןורטאיתב קחשל ךלהו ,הקהלה תא
םינש שולש רובעכ קר .ןיטולחל םהיסחי וקתונ ,םוי לכב טעמכ וארתהש
.םידידי תויהל ורזח

?השק הפוקת התייה -

ידיג .םזילטיפקל םזינומוקהמ דחה רבעמה היה ישוקה .ןולשיכה ללגב אל"
היה הז ,'ונחנא'ב היה לכהש ,ונייח הבש חורב .'דיקפת יל םיעיצמ' :רמאו אב
.רבד לכל םישוריג ויה הלא .הנש 12 דחיב ונייה .הסג הלימ דיגהל ומכ
היה ידיג .בוחה תא םלשל ידכ ילש אבאמ ףסכ יתיוולה .דגבנ תצק יתשגרה
,דלי יל שי .ייק.וא :יתרמא זאו .םיחוכיו םוש ויה אל .הזה קלחב רדסב דואמ
."...רוכש תיב ,תקרופמ הקהל ,קנבב סונימ ,השא

.ןויבסב -

.ףוסה דע לייטס .תחתה לע שורג יל היה אלשכ םג ,לייטסב יתייח דימת .ןכ"
:בגא .יל ויה דימת תויחונל םירושקש םירבדה לכ .וטוא יל היה אבצב וליפא
."ידיג הז ,הזה םוחתב ןטקה סיכב יתוא םשש ימ

.יול רהוז היה ,המב לע דבל הנושארל עיפוהלו זעהל ןוסרדנס תא ףחדש ימ
תירחא' לש ףפותמהו םיקמה ,רצויה אוהש ,רהוז םע יתבשי דחא ברע"
ןמזה לכ התא ,בתוכ התא ,רש התא ?ךילע רבוע המ' :יל רמא אוהו ,'םימיה
תא השעת אלש המל .הקיסומ םע הידמוק רבחל הצור התאש הז לע רבדמ
הז .ינויצסנס עמשנ הז ,הז תא רמא אוהשכ לבא ,טושפ עמשנ הז םויה .'?הז
דבל דומעל וזה הטלחהה .םזילטיפקה לא םזינומוקהמ דח יכה רבעמה היה
יל רפיסש ,החפשמה לש רבח ךרד תילט הדוהי לא יתעגה זאו .המבה לע
םישרה דואמ הזו ,ובוח תא םליש הדוהיו ,דיספהש קסע הזיא דחי ושע םהש
םעפב .הלודג החלצה היהש 'יעבט לדוגב' היה ןושארה עפומה .ותוא
הניחבמ ראשה לכו ,בושחה יתייה ינא .ןובשחל לודג ףסכ יל סנכנ הנושארה
."םיילוש ויה תיפסכ

?הווש רכש םתלביק הבש ,תרווכל דוגינב -

אוהש רורב היה הנושארה םעפב ,ןגרמאה םע רשקבש הדבועה םגו ,הז םג"
יתדמל .יסיסב דואמ ןורקיע הז .הלודגה הפוקהמ ןטק רתויה קלחה תא לבקמ
ףוס-ףוסו ,בוט הזוח יתישע הזמ האצותכו ,םישק םיזוחל רפס תיבב הלכלכ
."ךפהמ לח .ןייפמק םע הנומתל זא סנכנ טנוקסיד קנב םג .הריד ונינק

תיאמצעה הצירפה

ץפוק" ,"דודהו הדודה" ראשה ןיב ואב ,'82 - ב הלעש ,'יעבט לדוגב' ירחא
ורכמנ םיטילקתה ."פא דנטס ץרא"ו "תחא תבב" ,"םינטק לע םכח" ,"היינשל
35 - כב רכמנ םהבש חילצמה .המיהדמ אל ךא ,הבוט הרוצב דימת טעמכ
תא בהוא ןוסרדנס .םימעפ תואמ וצר ,תאז תמועל ,םיעפומה .םיקתוע ףלא
ידעו לומ תורוגס תועפוהמ וליפא תונהל חילצמו ,להק לומ יח שיגרמ ,המבה
.תוללמוא שוחל םינמאה בורל םרוגש גוסהמ - םידבוע

רתוי רומוהב קסועש ימכ ןוסרדנס לש ירוביצה יומידה שבגתה הלאה םינשב
יזמ םע "טושיק ןוד" טאודה ומכ םישגרמ םיריש ול ויה .לורנקורב רשאמ
הדודה" ומכ םיקיחצמה קנעה יטיהל תא רתוי םירכוז םישנאה בור לבא ,ןהכ
בתכש םיגולונומה םג ."ךלש ןיוואדה המ" ,"ילש ןשלגהו ינא קר" ,"דודהו
םיבוטה םיעטקבש והשימ .יתייפכ ,יתודלי ,ףרוטמ רדנוכופיה לש תומד וגיצה
.דלפנייס יר'ג םע ןלא ידוו לש בוליש אוה

םיאבש ינפל" .ותשיא ,ימענ הדיעמ ,"יביססבוא תויהל לוכי ינדש קפס ןיא"
אוה .םוקמב דומעי לכהש בייח אוה .תיבב תולסאה תא חצחצמ אוה םיחרוא
אוהש ,הזכ אוה ולש םזינויצקפרפה .םינטק םיטרפ לע םימי טבלתהל לוכי
ןיב םיניחבמ תמאב םישנא המכ' :תלאוש ינא .םיפפותמ 200 ןוחבל לוכי
ףפותמה תא חקול תייה םא הרוק היה המ ?לודג ףפותמל דואמ בוט ףפותמ
אוה םידליה לש םימוליצל וליפא .םלשומ תויהל בייח לכה לבא '?198 - ה
קר ןוכנ הז לכ לבא .היינשה המוקהמ חיטשה תא דירוי ,לצעתי אל ,טס ןיכי
."םינטקה םירבדל

?רמולכ -

םילודג יכה םירבשמב .עלס אוה ינד ,תמאב םיבושחהו םילודגה םירבדב"
לוכי אוהשו ,וילע ךומסל רשפאש ררבתה דימת ,דחי ונרבעש וא רבע אוהש
הנומאהו ולש תויטלחהה ,ולש ןוחטיבה הלאה םיבצמב .ומצע לע ךומסל
.האלה םיכישממ ,הדייה ,הללאי ?ןולשיכ שי .םילודג ארונ םה ומצעב ולש
אל אוה .ולש הלימ וז .'טסקנ' :רמוא דימת אוה .התוא םירתופ ?היעב שי
."רבעב קסעתמ

סחייתהל ודמל םה .םיבר אל טעמכ רבכ םה םינשה םעש תרפסמ ימענ
האנשה הל העירפמ יכהש תרמוא איה .רחאה לש תונטקה תושלוחל רומוהב
תבהוא ינא" .תועיסנו םיפונ ,םילויט - עבטל רושקש המ לכל ינד לש
.עבט אנוש אוה .תושבי לסופ ינד .םישדח םישנא ,םילויט ,תואקתפרה
הארת' :ינדל יתרמא .תורידא תויפוקש יתמליצו הקירפאל םירבח םע יתעסנ
רבדמ אל טושפ הז .'?סוקופב אל הז המל לבא ,ןכ' :הנע אוה .'יפוי הזיא
הנקסוטב תיב ונרכשו ,וילש ריאמו הניר םע לויט ונישע םייתנש ינפל .וילא
תוניבגהמ ,הדשה לש חירהמ תורשואמ ונייה ינאו הניר .הפי ארונ ףונ םע
תויושע תוטימהש רטקל וליחתהו תיבל וסנכנ ריאמו ינד .םש םישועש
."'קוינאימד לטוה' תיבל וארק םה .תונחלושמ

.תוינבגע בטורב הטספ :הנמה התוא תא ןוסרדנס לכא ,בגא ,הילטיא לכב
תא טטצמ אוה .'דרת םעפ םעטת ,ךל תפכא המ ,הסנת' :ול תרמוא ינא"
אל םעפ ףא ינא ןכלו ,ןוראב תופילח עבש יל שי' :רמאש ןייטשנייא טרבלא
."אוה הז .םירופאו םירוחש םידגב קר ןוראב שי ינדל .'רקובב ססהמ

,ביבא לת ןופצב ,תומוק שולש ןב ,ויפויב ביהרמ תיבב הרג ןוסרדנס תחפשמ
לכבו םוקמ לכב הנשכ ךשמב ןוסרדנס עיפוה ותיינב םויס תא ןממל ידכש
בוציעב ימענ לש יעוצקימה קוסיעה .םויב תועפוה שולש םיתיעל ,ריחמ
וכפה ,ינד לש בהזה ידיו ,("תא" ןוחריב בוציעה ףסומ תא תכרוע איה םויכ)
חלש הדובעה םותב יכ ,תרפסמ ןוסרדנס לש ומא .ףתושמ טקיורפל תיבה תא
.םידחוימה ויתונויער תוכזב ,תופתוש ול עיצהו ןוסרדנסל םיחרפ רגנה

טנטפ םושרל וליפא יתיסינ םעפ" .ןוסרדנס האגתמ ,"תואצמה הברה יל ויה"
רורפג חקולש םדא יתיאר ,הדעסמב בשוי ידועב ,דחא םוי .'רורסיק'ה לע
םסיק תושעל רשפאש הקרבהה ילע הלפנ םואתפ .ויניש ןיב ותוא ץעונו
."רורפג םג היהיש

?יניצר התא -

הבושת יתלביק .םיספט יתאלמו םיטנטפ לש ןיד ךרועל יתכלה .ךל עבשנ"
אל תואירבה דרשמש ןוויכ ,הז תא איצוהל לוכי אל ינאש םיטנטפה דרשממ
."רורסיקה קסרתה ךכו .הפל םיסינכמש לקמ לע תירפוג היהתש רשאמ

ינויזיוולטה ןולשיכה

ישוק ול שי .ולש תומנפומה תדימ איה ןוסרדנס םע השיגפב תועתפהה תחא
יאנותיע ןויארב קר אל ,םייחה לש םיקיחצמ אלה םידדצה לע רבדל רכינ
ףאל רפסמ אלו ,ימצעל רמוש ינאש םירבד הברה שי" .םירבח ןיב וליפא אלא
."יניבל יניב םהש םירבד .םיבוט יכה םירבחל אל וליפא .דחא

רפיס אוה .הקוצמו תוששח רקיעבו ,תושגר ףושחל השקתמ אוה לכמ רתוי
רפסל םיכסה וליפאו םייגולוכיספ םילופיט לע תוחידב ןומה ,לשמל יל
?רוריבל ותוא ליבוה המ .לופיט רבע ,וייחב תונוש תופוקתב ,םימעפ שמחש
."דחא לכ ומכ ,םתס .םינווגמ םיאשונ ינימ לכ .טרפל לוכי אל"

רפסת תאז לכב ילוא .ךלש הזה דצה תא ריכמ אל להקה -
?טעמ


םירחא תומוקמב הכוב ינאש תבשוח תא .רחא בצע יל ןיא .רפסל המ יל ןיא"
."ילאנב דואמ לכה הז ?רחא והשיממ

דדומתהל ךרד היה לופיטה .הכוב ללכב התאש עיתפמ -
?לשמל ,"הדוד" ?תונולשכ םע


םירבדה הלא .תורורב תויעב שישכ אוה םלועב לק יכה רבדה .םואתפ המ"
."ישוקה הז ,ךל תורורב אלש תויעבה .םייחב םילקה

?המל תנבה אלו םייניעהמ תועמד ךל וגלז -

עוצקמה .םייחה םע ימצע תא קודבל תונויסנ יל ויה .תועמד םא עדוי אל"
הפיאו ףוריטה ךותב התא הפיא קודבל ךירצ התא .ףרוטמ אוה הזה
ינאש יתיליג ינא .ךמצע לע םירבד הלגמ התאו ,ןיינעמ דואמ הז .תואיצמה
ןימאמ ינא ,יללכ ןפואב .תימשר הקנפשוג הארנכ ךירצ יתייה .םלוכ ומכ
בור .םלומ בצייתהל םיבייחו הרירב ןיאש םירבד דואמ טעמ שי .הקחדהב
."םמצעמ םיפלוח םירבדה

,דצהמ הדימעהו תויניצה םע דחיב ,שגר ףושחל ישוקה -
?להק שגרל ךל השקש ךכל םימרוג


הרדגהה אל וזו .ימיטפוא ןקיניצ ינא .תיניצ איה ילש הייארה .תויהל לוכי"
ינא :ןהל רע ינא .יתוישיאב תולקה תוריתסה תא תפקשמש הדיחיה
.ינגרוב-טסיקור ,ליטנפניא-רגובמ ,יחטש-יטנגיליטניא ,טסיקדרב-טסינטסיא
יצוצמק .םינטק םה םישוגירה .םיילאנויצומא תוחפ םה ילש םירישהש ןוכנ
ינממ םיפצמ .םילבקתמ תוחפ םג םיישגרהו םיטקשה םירישה .תויצומא
."'ןשלג'ל

לע בכשל ?הטיר וא יצרא המלש ומכ תויהל הצור תייה -
?םייחהמ לודג תויהל ?המבה


איה המבהש ןבומכ .אוהש המ אוה ונתיאמ דחא לכ .הז לע הבושת יל ןיא"
האור אל ינא .תיבב תיטמרד וזכ אל איה הטיר .תומייק תונוכת לש המזגה
,'יל חילצה אל הריפה ,ימר' :תקעוצו חבטמה לש הפצרה לע תבכשנ התוא
ירה .יצרא המלש וא .הנוסרפ 'גייטס וזיא הל שי .תבכשנ בושו םוקל הסנמו
לבא ,ותוא בוהאל יתדמל ינא .העדותה םרז .סיו'ג סמי'ג הז ולש םיטסקטה
תא רחסמל חילצה קר אוה .אוה הז .יתימא הזש הזמ םלהב יתייה הלחתהב
."לולצ ךכ לכ והשמל וזה תוריהבה יא תא ףוטעל .הז

קרש הפיא .םינוכיס תחיקל יאב ןוסרדנס תא םישאהל רשפא יא ,ינש דצמ
ןווכתמ אוה .םירפס בתכ אוה .אצמנ אוה םש ,שדח והשמ תוסנל רשפא
,היזיוולט תינכותב וחוכ תא הסינ אוה .םירויצ תכורעת בורקב גיצהל
.םיפי םיעגר טעמ אל הב ויהש תורמל ,תרוקיבה י"ע הלטקנש

.ותוא ובהא דואמ שיא 17 קר ךרעבש ,טנמירפסקא היה הז" :ןוסרדנס
אקווד ינא .הידמוקב דקמתהל ךירצ יתייה .היצפסנוקב התייה תויתייעבה
תונויארה וא ,'עובשה טרס' הז םא ,םש ונישעש םירבד המכב האג
אל תינכותה לבא .הפי היה גולונומהש בשוח ינא .איבמ יתייהש םייביטקיפה
יתייה םעפ דוע התוא השוע יתייה םא .וקבדנ אל םיעטקה .בוט הקבדנ
ימצע תא יתאצמ .תימוק התוא השועו תונויארה לש םיעטקה תא דירומ
הייח תורוק תא ארוקו הלילב בשוי ומכ ,יל םייעבט אל םהש םירבד השוע
.הילע בוהאה עבצה אוה לוחכ םאה ומכ תולאש ןמסל הסנמו ,תינמגוד לש
."יליבשב רזומ יד םלוע היה הז

הרומת ןתונ אלש םוידמ איה ,םיעפומל דוגינב ,היזיוולטש שיגרמ אוה
המו .םהילע דובעל ןמז יד ןיא יכ ,םיבוט קיפסמ אל םירמוחה בור .העקשהל
םילוכי ויה אלש ,םיאלפנ םירבד ויה" .ימעפ דח עוציב לע זבזבתמ ,בוטש
ןילפלקמ ןו'ג םע יתנגינו ,ןיטרמ ביטס תא יתנייאר זא .תרחא יל תורקל
הרוצב שארה תא חתופ הז .ירובת ימישו סיטרופו ידקרא םע יתנגינו
תא תוארל ?המ ליבשב .הקעומהו ץחלה תא הווש אל הז ,ינש דצמ .המיהדמ
לש יארב רקוב לכ הז תא האור ינא הככ םג ?ךסמה לע ילש םינפה
ןימ הז .עיפוהל אנוש אוה יכ ,תילאדיא איה היזיוולט ידיג ליבשב .םיתורישה
."המבה תא בהוא ינא .להקה לא ותוא חקולש הזכ ינכט יעצמא

תוינכותה ודמע ,תפתושמה הירוטסיההו המודה טמרופה ללגב ,יעבט ןפואב
ךיא תא םיבהואש הלאמ ינא .ענמנ יתלב היה הז" .וז לומ וז םהינש לש
ךסבו ,הזב בוט אוה .ולש תינכותב תיסיסבה הריוואה תאו ,ןייארמ אוהש
לע המוח ומצעל הנב אוהש בשוח תמאב ינא יכ וליבשב חמש דואמ ינא לכה
וליבשב חמש ינא ,םינש הברה היזיוולטב אוה .הנבל לע הנבל םישל ידי
."בוט הז תא השע אוהש בשוחו

אוהש רבעב רמא בוג ?םכלש םיסחיה לע עיפשה הז -
אוהו ,ןיחלהלו בותכל תעדיו ,םכח תייה יכ ךממ דרפנ
היזיוולטב ןוחצינה .םולכ ול ןיא הז לומש שיגרה
?הזה ךיבסתהמ ותוא ררחש


ילא סחייתה אוה .םינש המכ רבכ םיבוט וניניב םיסחיה .ךל תונעל עדוי אל"
.תונינרמ אל תורוקיב בלל תחקל אל יל עיצה .תינכותה ןמזב הפי דואמ
הארנ דימת הז .יטמרד ךכ לכ אל הזש רמוא ינא .ךפהתה הז הנורחאה הנשב
."ךמצע לע ארוק התאשכ יטמרד

?םכיניב האוושהה לע יולגב םתרביד -

ונחנאש לבח' :רמוא היה אוה .תוינכותה לכ רחא בקע דימת אוה .ךפהל .אל"
תויטמולפיד התייהש קפס ןיא .וזכ תירבח הללק ללקמו ,'הז לע ונבשח אל
םא בלעיהל אלו םינייאורמ לע בירל אל שארמ רדנ יתרדנ םג ינא .תמיוסמ
."ונינש לא ואב םלוכ טעמכש התייה האצותה .אובל הצור אל והשימ

ירחא ,ןושארה ץורעל ךתוא איבה םואבנשריק יטומ -
הנתשה אוה .'דודהו הדודה' לש פילקה תא דחי םתישעש
?זאמ


תועיסנ ינימ לכ ול שי .קוסע רתוי אוה .גהנ ול שי .יתכלממ דואמ אוה .ןכ"
ינא .רשכומ דואמ רוחב אוה לכה ךסב .םיטרס תונקל ידכ רקסגדמל היזיוולט
םיזוח לש ידמ הלודגה תומכה ,היטרקורויבה ,ץורעה לש המטסיסהש בשוח
."ןיינעה תא תולברסמ םהילא םיביוחמ םהש

לפרועמה דיתעה

למרכה-קוש דיל ,ולש וידוטסב םיכורא םימי ןוסרדנס רגוסמ ןורחאה שדוחב
תאש ,םוטא ףתרמב רבודמ .הפסו לע רקוב לכב עסונ אוה וילאש ,ביבא-לתב
רבכ ויריש תא בתוכ אוה ובו ,"רטסוטה" הנוכמש ,ומצעב רגינ ויטיהר לכ
םובלאל ליבקמב אצייש ,שדחה עפומל ןה תונכהה םעפה .תורזח ךרועו םינש
."עדונ אלה"

,תורוחב" לע ןוסרדנס לש םירכומה םינוגינהמ המכ וב שי .עיתפמ טילקתה
תא םירהש המלש" לע ,"בהז םישנא" ומכ ריש וא ,"ישיש יברעו תוינוכמ
טעמ אל שי םדיצל ."רפתסהל אמורל סט ,רנוילימ אוה זאמ ,םלשומה דושה
אלה לא םיכלוה" קר אל .הפורטסטק יאבנמו םירדוק םיקזח .םייניצר םיריש
המל" :ויתולימש ,"?וישכע המל" םג אלא ,וידרב דואמ חילצמש ,"עדונ
/ אוה אל המל / ינא המל / ללכב המל / ללגב המל / םויה המל / םואתפ
/ ארית לא / םדאנב הובג ךשאר םרה" :"רולדגמ" לשמל וא ."וישכע המל
לכ ףוסב / ענכית לא / םלועל ךרדה השק םאו / .השוחנ דיב הגהב קזחה
."השבי שי הרעס

?הז המ -

םואתפ .חצרה ירחא עובש ,ורכזל תרצעב .ןיבר חצר ירחא בתכנ 'רולדגמ'"
.דיגהל המ עדוי אל ינא 'עדונ אלה' לע .רולדגמל םיקוקז ונחנא המכ יתשגרה
ונחנא ןאל רורב אלו ,ערפומ טנמירפסקאב ונחנאש קפס ןיא .בצמה הז
,תרמוא דימת ילש אמאש טפשמ אוה ,יתוא םחנמש דיחיה רבדה .םיכלוה
הצצפה תא אצמש בנגה ומכ הז .'בוט לזמ תצק ךירצ התא ער לזמ םע םג'ש
בנג אוה .ונלש תוהמה לכ הזה רופיסה ךותב תלפוקמש בשוח ינא .ףוחה לע
םינש שמח ינפל םא .עיתפמה טנמלאה ,רמולכ .רדסב והשמ השע אוה לבא
ףרוטמ ינאש תבשוח תייה ,יביב לש דיה תא ץחלי תאפרעש רמוא יתייה
."תועתפהה לע הנוב ינא .ירמגל

.17 ןב רבכ ,םדא ,ךלש ןבה -

,הניד ,ילש תבה .אבצ תושעל ךרטצי אל אוהש יתבשח ,דלונ אוהשכש ןוכנ"
."18 תב היהת איה םג ףכית .יצחו 10 תב איה

הנידו ןעונלוק םדא .תונמאל םיטונ ךלש םידליה ינש -
."ירמאק"ב יתחפשמ רופיסב תקחשמ רבכ


תולבל הנהנו וב ץעייתמ ינא .רבח שממ אוה םדא .םיקילדמ םידלי םה"
וא ,רטיסיבייב תושעל הצור איה םא תעדוי אל איהש ליגב דוע הניד .ותיא
ןחביהל הנממ ושקיבשכ .תרדהנ איה .רטיסיבייב הל ונימזיש הכירצ איהש
הטוסבמ דואמ איה .הגצהב םינקחש דוע שיש העתפוה דואמ איה ,הגצהל
לש הבוגב םלועה לע לכתסהל היגליבירפה תא הל שי .יללכ ןפואב םלועהמ
."תוחפ האור התא .רטמ