Make your own free website on Tripod.com

רתאה רופיס

תמאב התייהש הדגא

English version   תילגנא הסרג

ילויב רוקמב בתכנ רשא ילש הדירפה בתכמ והז :הרעה
יניינע לע תרווכ ירבח םע תשפוטמ הבירמ רחאל 1999
גציימ וניאו ,שואיו סעכ ךותמ בתכנ אוה .םירצוי תויוכז
םירודהה ,יתחמשל .םיעוריאה יפלכ םייחכונה ייתושגר תא
בשוח ינאו רחאמ ךא .זאמ ורשוי ןוסרדנס ינד ןיבו יניב
ריאשהל יתטלחה ,רתאה תודלותב בושח בלש ראתמ בתכמהש
.קיחצמ ייד אוה ,הזמ ץוח .םכנויעל ותוא


תקהלל רתא תונבל יתטלחה רשאכ ,1996 ףוסב ליחתמ ונרופיס ,ןכבו
תירקמ השיגפב יל רפיס ןייטשגינפ (יגופ) ריאמש רחאל ,תרווכ
רתא ךל הנב" יל רמא וליאכ ,1998-ב הקהלה תא דחאל ןווכתמ אוהש
."ךרשוא תא אצמת םשו

םוצע רגאמל הרהמב ךפה דוחיאה תודוא עדימ רוקמכ ליחתהש המ
.אל המו היטרס ,היתודלות ,הימובלא ,הירבח ,הקהלה תודוא

םוי ידימ ןכדוע אוה ןהב ,יצחו םייתנש ךשמב םייק היה רתאה
,ראוד יתקדבו יתמק דחא רקוב .עובשה עצמאב םג םימעפלו ,ומויב
ילאקווה הלוקבש ם"וקאמ העדוה יתלביק ,ראוד קדוב ידועבו
לכל !םירצויה תויוכז קוחב םינגומ תרווכ לש םירישה לבא :הזירכה
ינאו .םידרוקאו םילימב שומישל םגו ,רישעלו לדל ,ריחמ רבד
.לואשל ילב יתשמתשהו יתמליש אל םא ארונ אלש יתבשח ימותל

תויוכז קוח תא ףוכאל איה ותרטמש ןוגרא ,ם"וקא םע ילש החישב
יפד תא ריסהל ילע יכ יל רהבוה ,לארשי ינמוא רובע םירצויה
,םוקמ םג אוה רישה םימעפלו רחאמ ,רתאהמ םידרוקאהו םילימה
הדימב יכ יל רמאנ ,תאז םע .תילילפ העיבתל הליע םג אוה םימעפלו
לכוא ,ןגומה רמוחב שומישה תא יל ורשאי םמצע תרווכ ירבחו
.יתדובעב ךישמהל

ותיאש ,ןוסרדנס ינדל ןופלט יתמרהו ,15 ורבע ,תוקד 20 ורבע אל
תא יתשקיבו בצמה תא ול יתרבסה .1998-ב דוחיאה זאמ רשקב יתייה
תיצחמ קר םסרפל לוכי ינא םא יתוא לאש ודיצמ אוהו ,ותרזע
יל ןיאש ,יתעדל המוקמב התייהש הלק הפצוחב ,ול יתינע .םירישהמ
ולש היפרגויבהמ יצח םסרפל הייעב יל ןיאש יפכ ,הז םע הייעב
ורפ ורט ורנח" רמא ,טעמ קתש ינד .ולש היפרגוקסידהמ יצחו
םע רבדי אוהש רמאו ,(רמול המ ול היה אלש ינפמ הארנכ) "רנירק
.ם"וקא

,ןפליט אל ינד לבא ,רבד לש ופוסב םכסוה המ ונממ עומשל יתיכיח
אל ילוא ,בוט .ןוסא עונמל ,תלעות יל איבהל ןוצר הליג אלו
רשק יתיא ורצי בוש ם"וקא ,ןפוא לכב .תיניצר הסעב לבא ,ןוסא
השיש דע םסרפל יל רתומ ויפ לע ,רדסהל ועיגה םהש יל וריבסהו
ךחוגמ הזה רדסהה תא יתאצמ ינא .תרווכ לש ראוטרפרה לכמ םיריש
ילעב רעצ הז יב םיעגופ תרווכש הזש ימצעל יתבשחו ,דחאכ בילעמו
.םייח

רתאה תא יתמצמיצ תינושאר הבוגת רותב זא ,תושעל המ יתעדי אל
ששו .דחא לכל םימובלא השישו .הקהל ירבח השישו .םיריש השישל
התייה תאז .האלה ןכו .םובלא לכב םיריש השישו .דחא לכל תונומת
אבש דופיק ומכ ,דואמ בוצע יתשגרהש תורמלו ,ןבומכ ,האחמ תלועפ
לעפיו רדתסי לכה .עירכי קדצה ?גואדל המל :ימצעל יתבשח ,םימיב
.הרושכ

םימי ונעדי ,ללכבו ,הארנכ תואלמיגל אצי חקיפ רוטקפסניא לבא
ירחא קר פיצנירפה תא דמולש ןקדזמ דלי ומכ ,ינאו ,הלאמ םיבוט
,ותומדקל רתאה תא ריזחהל ,האחמה םע קיספהל יתטלחה ,לפונ אוהש
ותוא ךופהל ,רוציקב וא .ותוא ןכדעל קיספהלו ,ןבומכ םירישה ילב
אל םה ?רייפ הז םאה .תרווכ לש ימשר אלה רתאה רובק הפ .ןויכראל
.םיעדוי

ךסב לבא ,יתבלענו םתס הז המ יתדמל ,ייח תרווכל יתתנ הככ זא
,יאדכ םא ,דחא םוי ,עדוי ימו .דמחנ שממ היה ,דמחנ היה ,לכה
,םייתנב זא .הארנ זאו תומנ ,היחנ .רתאה תא שדחמ חתפא ילוא
לודג רתא םעפ היהש הממ תונהל וחילצתש הווקמ ינא ,לכה תורמל
.יח ,רקיעבו ,עקשומו

.הדות ,יתיסינ תאז לכב

.רזל בדנ
01/07/99