Make your own free website on Tripod.com

1998 Reunion - Review 2
לודגב ורזח
29.5.98 "בירעמ" ךותמ ,יקסנוסורח יסוי תאמ

.ביבא-לתב ןוקריה קראפב "תרווכ" תקהל

,רטכר ,בוג קי'צראלוא וסנכתה ,התמקה רחאל הנש 25 :תרזוח דימת "תרווכ"
ןתוא אל רבכ תוירולבה .קראפב 3 רפסמ דוחיאל ןייטשגינפו ,רימש ,רטפלק
הביס שי ,קנבה ןוויכל "הבונת" םע תדעוצ "תרווכ"שכ לבא ,תוירולבה
םא הלאשל הבושתה .םיביבחהו םירכומה םינשיה םיטיהלה לכ םע הביסמל
תמצוע לש היצקנופ איה הלאה םינשה לכ ירחא עומשל וא תוארל המ היה
םידוחיאב רשאמ רתוי ךומנ םוילווב התיה איה ילצאש הדומ ינאו ,םיעוגעגה
.םימדוקה

םיבייחש הקיסומ רשאמ תיגלטסונ רוזחמ תנומת רתוי התיה שמא לש תרווכ
.הביהצה תצק תאזה הקיסאלקהו ,הקיסאלק שיו הקיסאלק שי .הילא רוזחל
תגיגחל וזכ רוזחמ תשיגפ ךופהל ךיא םיעדוי םינעוצקמה תעבש ,ינש דצמ
,םידרוקאה ,תוינומרהה רוזחיש רמוא הזש .תססות דע הלילק קראפ
םימדוקה םידוחיאב םג :םעפ ומכ קייודמב לכהו ,םירופיסה לכ לש סנסנונה
ךכ לכ איה"ב ךישממ ,ליגרכ ,רימש םירפאו "ייח הל יתתנ"ב וליחתה םה
אל דועש דלי לע בוצע ריש רשש בוט בצמב ןקדזמ דלי אוה ליגרכ ידיגו ."הפי
הנטק הנידמ לע הרש הלוכ הקהלהו ,ןתחתהל ץלאנ רבכו לודגל קיפסה
רוזח יגופ ירופיס ךותמ ךורב לש ויפגמו ,תלוכמה ריש םגו הרצמ תקמחתמש
.דגאלפנא תזורחמ ךותמ תוזחאה הרוה דע ועיגה םהו ,ורזח

תא הווש והשכיאש ,הקיסומ לש תלבסנה תולילקה איה 1998 לש תרווכ
ער אל סנרפתהל רשפא דוע יגופ ירופיסמש ררבתמו ,שמא לש עוריאה
.שבוע םילעמ םה םשו הפש תורמל

רמואש ומכו ,םהה םימיה ייחל םימ לש תיסוכ םעפ דוע ומירי תרווכ ירבח
לכ םעפ דוע דועצל ידכ קר ולו ,תיסיסב תוירדילוס לע רומשל ךירצ רישה
.קנבל םינםה םע ךרדה

.תורדבמו תולילק, םייתעש לע הדותו .רוזחת רוזח תרווכ ,2010-ב תוארתהל
.תחא םעפ דוע םתיא תויהל ףייכ היה להקל לכה ךסב