Make your own free website on Tripod.com

1998 Reunion - Review 1
תוברת םינוב הככ
29.5.98 "תונורחא תועידי" ךותמ ,ןרוא סומע תאמ

ןיידע "תרווכ" ,הצור איהשכ .תומזגומו תומדקומ ויה התומ לע תועומשה
הצור איהש איה היעבה .םינמזה לכב רתויב הלודגה תילארשיה הקהלה
םייתייעב רתוי םייחל הרזחההו האייחהה תונויסינו ,ידמ תוקוחר םיתעל
.ךכש בוט ילואו .םעפל םעפמ

ןימאהל קיספהש ימ לבא .שיא ףלא 15 ועיגהש הכירעה הרטשמה
היה לוכי ,לארשי יכלמ רכיכ לש םזגומה ףלא 400-ה זאמ היתוכרעהל
ודלונ אלש םיריעצ עירכמה םבור ,םיבהלנ םידהוא ףלא 35 תוחפל תונמל
טעמ אל םש ויה ,הזמ רתוי .הנש 20-מ רתוי ינפל - הקרפתה "תרווכ"שכ
םא קפס .םינש עבש ינפל ,ינשה דוחיאב םייחב ויה אלש םיטוטאז
תודלי תייווח םהל קינעהל ,םירוכמה םהירוה רחא וררגנ וא םנוצרמ ואב
.תוברת םינוב הככ .םהייח לש פופה תוברתב ןושאר קרפ ילואו ,החמית-לב
."טניו'ג" םינשעמ וספתנ םידלי ינששכ היה ריעסמ יכה ילילפה עוריאה ,בגאו

בוג השועמ ההימתב לאש ,"םירישה תא עדוי הזה רעונה לכש ,ינד ,הפי אל"
?רמוחב הטילש לע רבדל םיצור ."הזה להקל דובכה לכ" :הנענו .ןוסרדנס תא
תוגאש םע .יגופ ירופיסמ דומלל רשפא לבא .המכוח אל םה .םירישה אלימ
טישפיל סילוקודויו םייפגמהמ ךורב ,ןוראה ישנא לש קיטש לכ לע החמש
םינוכנה תומוקמב םיילגרה תועבצא תוצק לע תוממורתהו .רפמאב היבליסו
יכינח - םויה לש םידליה וטלק ,שמא קר .ןייטשגינפ ריאמ לש "ול-ול-ול"ב
רבכ דלונ ילארשיה רודיבב סנסנונהש ,"סופטאלפ" יטילפו "סורג ונימוד"
.הנש 25 ינפל

תושחרתהה תרבעה לע הפיחש לוז קירט .ןיקוקיז תחרפה םג ורדיס םידליל
םיבור" ,בוט .םיטיהל לש "דגאלפנא" ץבקימלו ,להקה ךותל תצרופ ןושלל
קראפשכ ,ןוחש הכ ץיקב לבא .םהינפל קראפב הז תא ושע "2-וי"-ו "םינשושו
איה "תרווכ" ,תינומרהליפה יבבוחו היסור יאצוי ידי-לע קר אלמתמ ןוקריה
.םתבהא םעו םרבע םע םישנא לש שדחמ דוחיא קר אל .רבדימ הוונ

השק ,תישאר .תואירבל םהל היהיש .ושע םה תוטחוב המכ הנשמ אלו
רשאמ פופ-ישישיל תונואו חוכ תשוחת ןיא .ונהנ םמצע םהש ךכב קפקפל
ונתנו ,הז ליבשב ודבע םה ,תינש .םייניעה לומ םינומרוה אלמ קראפ תוארל
לש אלמה ריחמה תא ומליש םהיניב םיטעמ םא םג ,תובברל האלמ הרומת
יתייפכ םוסריכ רחאל ,תוגילפמ תוחנהב תאז השע בורה ירהש .לקש 150
דחיב םלוכ םע רישל ףיכ אל ,תישילשו ."הבונת" לש בלחה ינדעמ תודותעב
?ונלש פופה-ןונאק תא