Make your own free website on Tripod.com

תיבמופ הריחנ


להקהו תונותיעה תעד
ורפס תא םימעפ שולש יתארק..." :"סמייט קרוי-וינ" ,ןמליט דראודא
אל ינאש יתרכזנ תיעיברה םעפב קרו 'תיבמופ הריחנ' ןוסרדנס ינד לש
".תירבע עדוי

רתויב םיקיחצמה םירפסה דחא אוה 'תיבמופ הריחנ'..." :רלק ןלה
".ןורחאה ןמזב יתששימש

םירצויש םיקימעמו םינהמ םירופיס טקל" :רקבמ ,גיפתולפ םחורי
".ותוא ארקא יל היהתש הנושארה תונמדזהב .דחי םג שגרמו קתרמ רפס

קפס לכ אלל ץכ רנבא לש וירויצ" :תונמוא תרקבמ ,םואבנפנ הנשוש
".ודי לע ושענ

יתכפה ,יתקספה .עצמאה דע רפסה תא יתארק" :םייתעבג ,ץפוי הירא
.םיקרפ ישאר לע יתגלידו ,הלחתהה דע תישילש הלימ לכ יתארקו ותוא
"?יל הרוק המ

רפס בותכל רפס בותכל םוקמ שיש רובס ינניא..." :ןוגי-רב לאיתוקי ר"ד
".םויה לש ינוחטבה בצמב יטסירומוה

רבחמה לע
הנידמה ץורפ רחאל םייתנש םולב רפכב תידוהי החפשמל דלונ רבחמה
תדאייפמילואב סנמלק בוב לש האלפנה ותציר ינפל םינש שולשו
דדיתה םג ןמזה ךשמבו וירוה קיחב הליב וירוענ תונש תא .םלוהקוטש
טרצנוקב חכנשכ ,הנומש ליגב התלגתנ תונמואל הנושארה ותייטנ .םתיא
התמצועו חצנמה לש תרדוהמה ותעפוה .תינומרהליפה תרומזתה לש רעונל
לדגישכש השוחנ הטלחה ידיל ותוא ואיבה םלואב הקיסומה לש תפחוסה
רמגו םינש עבשכ ההש םש ,קרוי-וינל עסנ 1960-ב .ןרדס תויהל ונוצרב
תקהלב תרישו אבצל סייגתה הצרא ובושב .רויצו הקיסומל ןוכית
תונויסנב וחוכ הסינו הפוריאב בבותסהל אצי ותוריש םותב .ל"חנה
תקהל תא םיקהשכ 1974-ב ומייתסה הנש לש םישושיג .םינוש םיילקיסומ
"יגופ ירופיס" תוינכותה יתש תא וידידי תרזעב בתכ הבו "תרווכ"
עיפומ םויה ."הדוד" תקהל תאו "זוזג" תקהל תא םיקה זאמ ."ןזואב ףופצ"ו
.יעבט לדוגב דיחי תינכותב ןוסרדנס
.ותנשב םי-תב לע רבדל הברמו הרוכש הרידב רג ,32 ןב אוה


'תיבמופ הריחנ' ךותמ
ןוסרדנס ינד תאמ
ץכ רנבא - םירויצ
ןתיב-הרומז תאצוה

1977-ב רוקמב אצי
1982-ב בתכוש