Make your own free website on Tripod.com

ךותמ םיעטק
רתויב לודגה ולוסה
12.12.97 "ריעה" ךותמ ,ןוירוא םר תאמ

ןונ ןב ןועמש ,יאמש ירא ,ןומולס ןתנ ,בלוד ירמע ,ריוטש בד :םיטפושה

רמגה בלש


:םידדומתמה
(תרווכ ,"םיינרופיצ'ת לכוא") ןוסרדנס ינד
(םימיה תירחא ,"הובג אוה ץעה") רטפלק קחצי

תוחוכ שגפמ היה אל "תרזוח תרווכ" זאמ .ונלביק רמג הזיאו .רמגב ונחנאו
םיבלשה לעמ תולילקב גלידש םונצה טירובייפה ,ןוסרדנס ינד .שגרמ ךכ לכ
אלה רטפלק קחצי לומ עדונ אלה לא ךלוה ,"םיינרופיצ'ת לכוא" םע םימדוקה
םחלנו רעיש יטרומ וקית יבצמ ינש ךרד ונתוא ריבעהש ,רוע ליעמב חלוגמ
"ץעה" תא ףילחהל הסינ ריוטש בד ןורחאה עגרה דע .רמגה עברב ומצעב
,"הובג אוה ץעה" .ענכנ אל "ריעה" תוחומ תווצ לבא .ולש רקיה "ויתס ריש"ב
.קדצבו דובכב רמגב ומוקמ תא חיוורה ,ןומולס ןתנ לש ותוסחב

תווצ ,םידבוכמה לנאפה ירבח ,הנורחאה םעפב זא ,דובכ ונרכזה רבכ םאו
םירישה ינשל םיבישקמ (חבטמב ,בוט ונ) םיעיציב םיפוצהו "ריעה" תוחומ
ונישעש םיעדוי ונחנא .םתומלשב ,רמגל םהלש םיאולוסה תרזעב ולעש
ןהילעש תורטיגה ירתימ תא קקלל קשח םישוע םיאולוסה ינש .הבוט הדובע
םע רטפלקו ,םילולעפה ברו תונונגסה קבוח ולוסה םע ,ןוסרדנס .ונגונ םה
םיקרזנו ינשה ךותל דחא םימקרנש הטלקהה יצורעו תוגונעה תוטירפה
.הלוסנוקב (לאמש-ןימי) panning-ה רותפכ םע תוארפכ

הפוקת םדקמ ,קודיצ ,feel ,דנואס :ןמקלדכ ןה רמגה בלשב תוירוגטקה
ףא וא טלקוה ובש ןמזה חור תא הנמאנ ףקשמש ולוסל הדוקנ קינעמש)
דמעמה תא תמלוהש תפסונ הירוגטקו ,לור'נקור םדקמ ,(ונמז תא םידקמ
תויורחת ילב םג וינפל ךלוה ומשש ולוסל ,הקיסאלק םדקמ - ימעפ דחה
.ולאכש

תיירוגטקב ןוסרדנס לש "תילילח"ה רבגממ תירזכא המולהמ גפס רטפלק
קשנ היה רטפלקל לבא .םוקל חילצי אוה םא ונעדי אל .לור'נקורה םדקמ
,"רבילקסקא" ,ןיינעה ךרוצל ,הל ארקנ .תדחוימ דואמ הרטיג ול התיה ,ידוס
,םילצלצמ םירתיממ ואציש םיימימש םילילצ םעט בורב קיפה אוה התרזעבו
לש ולוסה .דנואסה תיירוגטקב ,קוחד םא םג ,ןוחצינ ול וקינעהש םילילצ
דע קדצומ ךכ לכ ולוס והז .קודיצה תודוקנ תא םג שיגרהל ילב חקל "ץעה"
םע וילע ולעיש ילב "ןושיל םיצור אל"ב ולוכ תא עומשל רשפא םימעפלש
ההוזמש רבד םוש ןיא ירהו ,ןוסרדנס חקל הפוקתה םדקמ תא .העונת יחוויד
היה רטפלק םג .תרווכמ רתוי תילארשיה הקיזומב םיעבשה תונש תליחת םע
רותב בצינ אוה תאזה תורחתב לבא ,תרווכ לש הפוקתה לוקספמ קלח
הזה ולוסה .ןוסרדנס םע ולש הרטיגה יצורע תא קלוח אלש יאמצע דדומתמ
.ולש קרו ,ולש אוה

.ותרוגחב םייתש קיזחמ דדומתמ לכשכ ,תוירוגטקב ןויווש לש בצמב ונחנא
הנורחאה םעפב חצופ ריוטש .הקיסאלק םדקמ איה העירכמה הירוגטקה
,רטפלקל הדוקנה תא קינעמ אוהש תורמל ,בלודו "ויתס ריש" תואירקב
ןתונ ןומולסשכ .םלוכ תא ןייזמ היה "ןויס" תאזה הירוגטקבש ונלוכל ריכזמ
ןגרפמ יאמש .חקל רטפלק .תערכומ תופילאה ,ותוסח ןב ,רטפלקל ולוק תא
לש ןוחצינה תמלשה ידכ ךות ,ןונ ןבו הצוחה ךרדב ולש לוקה תא לי'צר'צל
אוה יסאלק יכה ולוסהש ,ילארשיה קורב החידבה וז" :ריטפמ ,רטפלק
".יטסוקא

תופידע ךמס לע תורחתב חצינ רטפלק לש ולוסה יכ ,תניינעמ תאזה העיבקה
רחא ולוס לומ וליפאו ,םידבכ רתוי םירנא'זמ םיאולוס תמועל ותמרב הרורב
,םיטסילנאפה לש תויעבטה םהיתופדעהל רומג דוגינב ,ומצע לש למשוחמ
םי רתוי ןה םא ןיבו בלודו ריוטש לש הרקמב תויטסיקור רתוי ןה םא ןיב
קופיס תשוחת תטשפתמ רדחבו ,חצנמ ונל שי .יאמש לצא ומכ תוינוכית
.ןוצר תועיבשו

יוכיס לעב אוהו רחא ולוס לכמ רתוי תורחתל דמעומכ עצוה "ץעה"ב ולוסה
ינפל ןגינ רטפלק קחצי .ולומ ולרגוהש ולאל יביטנרטלא ולוס לכ חצנל ריבס
.לודג ולוס םינש עבשו םירשע


םדקמ
לור'נקור
םדקמ
הפוקת
םדקמ
הקיסאלק
קודיצFeelדנואס
ןוסרדנסןוסרדנסרטפלקרטפלקרטפלק ןוסרדנסבלוד
ןוסרדנסןוסרדנסרטפלקרטפלקןוסרדנס רטפלקריוטש
ןוסרדנסןוסרדנסרטפלקרטפלקרטפלק רטפלקןונ ןב
ןוסרדנסענמנרטפלקרטפלקרטפלק רטפלקיאמש
ןוסרדנסןוסרדנסרטפלקרטפלקרטפלק ןוסרדנסןומולס


תורחתב ךתייכז לע ךתוא ךרבל יל השרה ,קחצי םולש
.ילארשיה פופה תודלותב רתויב בוטה הרטיגה ולוס


".קאפיכה לע ,הבר הדות"

?קסעה לע רמוא התא המ

".חמש דואמ ינא"

לכ ךותמ הזה ולוסה לש הריחבה םע חמש םג התא
?תטלקהש הלא


.וילע יתוא וכריבו ובהא םיאקיזומ .ונמזב ירלופופ דואמ ולוס םג היה הז ,ןכ"
".יעבט יל עמשנ

?ולוסה תטלקהמ תוטודקנא

לע ןגונמ אוהש איה תמאה .רונילוק ינפלואב וילע יתדבע .ןמזמ היה הז"
ינאו הבוט דואמ תיטסוקא תידרפס הרטיג ול התיה .ןוסרדנס ינד לש הרטיג
".ולוסה תא ןגנל ידכ ונממ התוא יתלאש

?ךלומ טסילנייפה היה ןוסרדנסש עדוי התא

".'םולשל ריש'ב דואמ בוט ולוס ול היה אקווד"

.רמגה יצחב ןאס סירא םע דואמ קזח טייפ ךל היה

רבעב םיבוט םיטסירטיג םע דובעל יל איצי .הלועמ טסירטיג היה ןאס סירא"
םה םעפ אלש איה תמאהו ןוסרדנס ינד םע ,ונמור םייח םע יתדבע .ילש
הווקמ ינא .חמש דואמ ינאו תאזה תורחתב יתרחבנ ,הנה לבא .יתוא ולכסת
".ילש םיקסעה תא םדקי הזש

?םויסל והשמ דוע

".סלטיבה לש תועפשה שי הזה ולוסבש דיגהל הצור יתייה"