Make your own free website on Tripod.com

ךותמ םיעטק
רוע ליעמב השבכ
רטפלק קחצי םע םיעונפוא עסמ
10.10.97 "ריעה" ךותמ ,ןמלופ ירא תאמ

לוריבג ןבא תא העבצ הריהב תיפרוח שמש ,םיירהצב ישיש םויב היה הז
רתכב ולש עובקה םוקמב קוידב בשי רטפלק קחציו ,םיימיטפוא םיעבצב
הפקו ,תחא דיב הירגיס ,שיבכל בגה םע ,הכרדמה לע רמוא הז עובק .חרזמה
.היינשה דיב ץוב

(...)

תונקל ךרדב התא ,הנוכשב שדח התא .רטפלק לע ,וילע בשוח התא הלחתהב
המ ?רדסב אוה ?שולת אוה ,דבל םש השוע אוה המ .רטפלק הנהו ןותיע
ריש" ,"שמש יאוב" ,"הפי ךכ לכ איה" ,"ןווכמ לילצ" ,"ונשגפנ" ?וילע רבוע
,בשוח התא ,קאלוו ."ריבש" ,"רדגה לע בשוי" ,"ןמז'ת חקול" ,"יאודב הבהא
הזל ףיסותו ,דירווב בוצח ,ךלש םייחב תרחא תורגבתה תפוקת ,הזכ ריש לכ
אל ,הזה שיאה ךרעומ אל .הפ ועציבש םילודג יכה הרטיג ולוסהמ קלח
.ומצע םע דימת הככ ,דבל אוה המל ,ולש םירבחל תיסחי קיפסמ ךרעומ
.םש טושפ אוה יכ ,בשוח אל התא האמה םעפה ירחא

(...)

עיגהו 8 ץורעב טרס האר אוה ,ןושיל ךלהש ינפל ,רקובבש רפיס אוה
,ןמשב ותוא וחשמי ,ךלמ היהי" .היכרנומ ןאכ היהתש בוט יכהש הנקסמל
ימ ןמזה לכ עדנו ,ותוא בהאנ ונחנאו ,ונתוא קושעי אוהו ,ונב טולשי אוהו
םידליב טולשיש וירחא אבה היהי ימו ,ונתוא קושעיו ונב טולשיש אבה היהי
םיאקיטילופ םע יכ .םיאקיטילופ רתוי ויהי אלש רקיעה ,םתוא קושעיו ונלש
ךלמ םע .הרקמ לכב ךב םיטלוש םהו ,תואדו רסוח לש תופוקתל סנכנ התא
".לבקמ התא המ קוידב עדוי התא ,שארה לע

(...)

הז ,ןכ" .הקוחר ךכ לכ העיסנ ליבשב תקחוד יד רבכ העשהש םואתפ וניליג
רשק ,האיציל ןנוכתהו לצנתהל ילב רמא אוה ",רחואמ דואמ םק ינאש ללגב
םוי רדס יל שי" .ליעמה תא רשייו ראווצה לע םודא-לוחכ יעבצב תחפטמ
רתכל עיגמו םינופלט המכ השוע ,םיירהצב םייתשב ררועתמ ,רזומ הזכ
,ץוביקב לכוא רדחל תכלל ומכ הז םיירהצב רתכל אובל יליבשב .הפק תותשל
לא אצויו תועש המכל התיבה רזוח הז ירחאו םייתעש הזיא ןאכ בשוי
".הלילה

ןמז תשיפתל ןווכתמ אוה ,"הלילה לא אצוי" רמוא אוהשכש רורב רבכו
םצעב" .בורקמ םיריכמ אל םישנאה בורש ,תילאנויצומא ןמז תשיפת ,תרחא
ומכ יליבשב הז .רואה הלעיש דע הלילה תא ריבעהל אצוי דיגהל לוכי התא
בשוי ינא זא .תיבב אובל םילוכיש םיטויסמ החירב ,תוקרפתה ,לודג רורחש
רזוחו רגסנ אוהש דע לגיזל רבוע ינא הז ירחאו ,רגסנ אוהש דע םיטפושב
.םיירהצב םייתש דע רקובב ששמ ןשי ללכ ךרדב .ןושיל ,רקובב התיבה
".םדקומ רתוי ןושיל תכלל לגוסמ ינא ,םויה ומכ ,המישמ יל שישכ ,םימעפלו

(...)

דמצנ אל .ילש םייחב יתיארש טאל יכה .דואמ טאל ,קחצי ,טאל בכור אוה
עצמאב אוה .וצצופתי םלוכשו ריהמה שיבכה עצמאב עסונ קר ,םיילושל
םידדצל תושורפ ולש םיידיה .וירוחאמ רפוצ םילכסותמ לש ךורא שחנו
התא םא .רטמילימ זוזל ילב ךרדה ךשמה לע עבוקמ ,ןוטב ולש שארהו
הזה שארה תא זיזת אל ןולקיצ תפוס םגש ןיבמ התא ,בכור וילע לכתסמ
תוסכל ליבשב ךירצ הדסק לדוג הזיא עדוי םיהולא קר ,שאר הזיא .רטמילימ
.שאר הזכ

,ותוא קיזחהל ףסכ ול ראשנ אל יכ עונפואה תא רכמ אוה הנש יצח ינפל
:ויתומולח אשומ תא םיימויל ומצעל רחב אוה ,הזה עסמה ךרוצל וישכעו
םע ,יעונלוק דואמ עונפוא הזש דיגנ םיטרפל סנכיהל ילב .800. N.V יקסאווק
.לוגס רוחשה יעבצב תיטתסא העיבצו רתויב םימיסקמ םייסאלק םיווק

(...),לפיימ פוריס הברה םע סוקוק קייקנפ םילכוא ,ןיקתיו רפכ ןונזמב ונחנא
םצעמ לעפתמ ,ומצע ךותב אוה לבא ותוא םיהזמ םישנא .ןבומכ ץוב הפקו
תויהל ותוא ריזחמ עונפואהו ,בכר אלש הנש יצח .םיננעהמ ,ףונהמ ,העיסנה
ינא םצעב" :הז ללגב אל ללכב ,תודליה לע ונרביד הז ללגב אל לבא .ןטק דלי
ןב יתייהשכ ושרגתה ילש םירוהה .ימצע תא רכוז ינאש זאמ השגרהב דבל
.הדודה םע רוגל יתרבע זא ,יתיא רדתסהל הלכי ךכ לכ אל ילש אמאו ,שולש
לכ .תמ אוהש דעו שולש ליג זאמ םימעפ שולש ילוא יתיאר ילש אבא תא
םיעסונ תוינואב רצלמ רותב דבע ,הפיחב רג אוהש הז וילע עדוי ינאש המ
םויה ילוא .םעפ ףא ותוא יתשפיח אל יכ ותוא יתיאר אל .רוניכ לע ןגינו
וילע יתרתיו ,ותוא יתשפיח אל ,יתרתיו זא לבא ,תרחא ותיא דדומתמ יתייה
".רחואמ רבכ וישכעו ,ידמ םדקומ

לש ינשה יצחה תא ךפוה אוהש ינפל ,הירגיס ךרואב ,הכורא הקספה זאו
המוקב .51 ןוקריה בוחרל ,ילש אמאל התיבה יתרזח רשע ליגב" .החפשמה
הריכשמ התיה אמאו םירדח השימח לש הריד ונל התיה .51 רב לעמש
רב לש הלאה םירזומהמ הברה ונלצא ורג .םירמיצ רותב םירדחהמ השולש
ךיא רכוז אל ,ונלצא רג וקינומולס תא קחישש אוהה וליפא ,ינימ לכ דועו 51
היה הזו םיל ןטק ןולח רדחב יל היה ,ינאו .טרחנ אוה לבא .ול םיארוק
ךכ לכ אל ,תורוחב ,הקסח ,םיב קוסע יתייה .הזה ןולחה ,ילש םלועה
ינממ אצייש המלח ילוא איה .אמא לש םירמיצב הרוקש המב יתקסעתה
תויללצה תא יתעמש ינא לבא ,ילמרונ והשמ ,והשמ אפור הזיא ,והשמ
הרטיג יל יתינב .לכהמ יתחרבו םינומזפ ידעצמל תויולג יתחלש ,ןופיטפב
יתקחיש ,גיד יטוח יתחתמו םירמסמ השיש יתעקת ,םיב יתאצמש שרקמ
.תויללצהמ קלח התוא

םויה לכ יכ התוא יל הרבש איה הז ירחאו ,הרטיג יל התנק איה 13 ליגב"
סורב לש אמא םג .יתנשיו יתנגינ .יתנגינ םויב תועש םירשע ילוא .יתנגינ
,ילש אמא ,תילקיסומ השיא התייה איה .הרטיגה תא ול הרבש ןיטסגנירפס
ירחא ןאכל העיגה ,סנרפתהל ,דורשל ליבשב הלש םייחה לכ הקבאנ איה לבא
ינא םגש המלח אל איה ,בוט יל היהיש התצר איהו ,הקבאנו המחלמה
יתבשי אל ,51 ןוקריב תיבה ותואב ,התמ איהשכ .הככ קבאיהל ךרטצא
יאו ,אלמ היה חולה ,ץחל היהו ,תרווכ לש תועפוה עסמ עצמאב ונייה .העבש
עיפוהל ינממ שקיב ןגרמאה לנשפ זא ,יללגב קר הככ ,לכה רוצעל היה רשפא
".ףוסב רתוומ דימת ינא .יתרתיו ינא ...ינאו .הקהלה ליבשב ,תאז לכב

(...)תאזה הפוקתב םיליעפ ויהש םישנא .םילי'צר'צה תא םיקה אוה 15 ליגב
םילי'צר'צהשכ םע ידוקיר ודקרו לילחב ונגינ ביבסמש עבשיהל םינכומ
יקימ ופרטצה הז ירחא .תויללצל יוסיכ תואסרג םינודעומב ןגנל וליחתה
.םי תבו הלמר לש םינודעומה תא ושרח םה דחיו ,ונמור םייחו בולאירבג
.האלמ הרשמב ןגנל יתלחתה ,םייחב לכה יתבזע ,דומלל יתקספה 15 ליגב"
,םיננגוסמ םייסנכמ ,הלמלמ תוצלוח ,תועפוהמ ףסכ סנכיהל ליחתה םואתפ
,ימצעל ןודא יתייה 'י התיכל וכלה הנוכשב םישנאש ןמזב ,תומרופטלפ
רדחב ילש תויזטנפב ומכ ,םסרפתהל יתלחתהו ,ילש םשה תא הלביק הקהלה
הרבח יל התייהו ןשייב יתייה ,הזכ קחצי ינא ,ינא לבא ,ןוקריה בוחרב
.תורוחב םע ליחתהל לוכי ינא הקהל גיהנמ רותבש יתבשח אלו הנוכשהמ
".הלילחו סח

בישקמ היה ,הקיזומה םע חתפתהל ,זא'ג ןגנל הצר אוה ,רתיו אוה ףוסב
קיראל יוסיכ תואסרג תושעל וצר םהו ,רקרפ ילר'צו ירמוגטנומ טסוול
האור ינאשכ ,יתרתיו חטב ,יתרתיו זא" .הלמרב וספילק תא עורקלו ןוטפלק
שממ בג יל היה אל םעפ ףא .הזב דמוע אל ,רתוומ ינא חוכיו לש הלחתה
םלוכב סנכיהל לוכי התאש עדוי התאו ,ךילע ןגהל אבש הזכ אבא ...ומכ .קזח
.רתוומ ינא זא ,רדס השעיו ,הזה אבאה ,אובי אוה ףוסב יכתירחא תקהל לש ךרדה ףוסב םג רותיווה לש תאזה השוחתה תא רכוז ינא"
םע עפוממ היה ."יוסיכ שי" תינכותב ןייטשנייא קירא תא וניווילשכ ,םימיה
הסנמ יתייהש םעפ לכ .קסעה תא םייב רהוז ירואו ,באז ןב ירודו קירא
היה רהוז ירוא ,הנטק הדמעה הזיא ,המב ינייניעב ןויער הזיא ,והשמ עיצהל
,ילש הרטיגה ךותב יתעקש זא .יתוא בילעמ ,יתוא לכוא שממ ,חצר ילע דרוי
הז קיראו ,רש ותוא םיעמוש אלש ןנולתה קיראש קזח ךכ לכ יתנגינו
".ךל ראת זא ,ותיא יתדבעש תושיגרו תונלבס הברה יכה םע םדאנבה

אוה ,תונורחאה תועשה שולשב ישימח ץוב הפק לע ,םענקיב ןונזמב לבא
ינאש םירשואמ יכה םיעבצב םימיה תירחא לש הפוקתה תא רייצמ אקווד
ויה .ילאוטקלטניא דואמ חוחינ ,דיגהל ךיא ,הזל היה" .ונממ עומשל הכוז
ירוא ,הלאה םיבשחנה לכ ונתיא ובבותסה דימתו ,ןיול ךונח לש םיטסקטה
תומשה תא רכוז אל ינאש םיררושמ ינימ לכ דועו ץיבורוה ריאיו ץישפיל
רבחל הלמלמ תוצלוח םע םינודעומ ןגנמ יתכפה םואתפ ינאו ,םהלש
התייה תאז .תובשחנ תורוקיבו אתווצב תועפוה םע ,דבוכמ דואמ ןודעומב
היציזופמוק יתדמלו תוגלימ יתלביק ,תילקיזומ יתחתפתה ,תרשואמ הפוקת
יתכפה ,51 ןוקריה בוחרב דליהמ ,םואתפו ,הקיזומל הימדקאה להנמ לצא
זאו ".22 הלוכ יתייה ,בושחל רשפאו ,יניצר ילקיזומ דבעמו ליבומ הרטיג ןגנל
.תרווכל ףרטצהל ול עיצה ןוסרדנס ינד

(...)לש םימיב התייה הסנרפ תדרט לכ וילעמ רעינ רטפלק הב הדיחיה הפוקתה
תא יתעמשו ,ינד לש הרידל הנושארה םעפב יתוא ונימזה םהש ךיא" .תרווכ
וליפאו ,לודג והשמ םש תויהל ךלוהש יתנבה ,דחיב םירש םירפאו ינד ,ידיג
,ילש רמוחה תא בותכל יתמלחו ליבומ טסירטיג יתייה םימיה תירחאבש
אל ןושארה טילקתב .תרווכב יוויל טסירטיג תויהל תדרל דימ יתמכסה
,יל רורב היה ילש םוקמה .ןובשחב אב אל הז ,ילש רמוח סינכהל יתמלח
היה ןולא העפוה לכ .והזו יוויל תרטיג השוע ,ןולא דיל המבה לע לאמשמ
ינא ,ןולא' ול רמוא יתייה ינא ...ינאו תנווכמ אל ילש הרטיגהש ילע קעוצ
בטימכ התוא ןווכמ' ,ול רמוא יתייה הככ ,'יתלוכי בטימכ התוא ןווכמ
אקווד אלא טסירטיגכ אל ,רבטצהל וליחתה םילוכסיתה לבא ,'יתלוכי
יכ ,םילוכסית רבטצהל וליחתה הקהלה לש היינשה הרושה לכ לצא .בתוככ
,הברה הז העבשו ,םירצוי העבש ונייה ונחנאו ,םיריש סינכהל וצר םלוכ
תאו 'הפי ךכ לכ איה' תא סינכהל יתחלצה ישילשה טילקתב זא .דואמ הברה
הארנכ .לגוסמ ינאש יתבשחש המל תיסחי טעמ היה הז לבא ,'לבמטה ריש'
התייה אל הקהלה תרחא יכ ,םלוכ לצא ורבטצה הלאה םילוכסיתהש
.םיטילקת השולש ירחא תקרפתמ

קושב שממ יתייה .םייתנשל יתוא לסיח ,יתוא רמג הזה קוריפהש ךל עדתשו"
תועפוה ,בוט ףסכ ,הניגנ - יליבשב לכה התייה הקהלה .קסורמ ,ונממ
ילב ,םולכ ילב יתראשנ דחא םויבו ,הצור התאש המ ,םירבח ,תיב ,תורדוסמ
ריאמ םע קר .םויב קתונ רשקה .םירבח ילב - בושח יכהו ,הריצי ילב ,הדובע
םע ,םישגפנ ונחנאו יב ןיינעתמ אוה ץראב אוהשכ ,רשק יל ראשנ ףפותמה
קוריפה ירחא דימ זא ,קיפסמ אל הז םאו .ללכב רשק ראשנ אל םירחאה
הזו חתפמ ימדב תיב היה הז .טפשמ תיבב ןוקריה בוחרב תיבה תא יתדספה
ןיב יתבבותסה ,וב רוגל תיב ילב םג יתראשנ זא ,םייחב יל היהש המ לכ
בשוח ינאשכ ...תורוחש ,תומויא םייתנש ויה הלא ,םולכ יתישע אל ,םישנא
,ןוסרדנס ינד ,ינדו ינאש ןיבמ ינא ,הנש םירשעמ רתוי ירחא ,וישכע הז לע
ותואמ אל ונחנא םוחת םושב ,ןורישע ותואמ אל ,דיגהל ךיא ,ונחנא
".ןורישע

(...)

,תויהל םילוכי ונחנא ךיאו ,ןורישע ותוא אל ידיגו ינא םג םצעב ,עדוי התא"
םינחנצ פ"מ קחיש םדאנבה .שיש ילארשי יכה ,הזכ ילארשי אוה ידיג
לוכי אל התא הזמ רתוי ?טלוק התא ,םינחנצב פ"מ ,שברב ירוא לש םיטרסב
"?םינחנצ פ"מ קחשמ יתוא האור התא ,שקבלםישרקהמ ותוא םירהו ןפג ןתנוהי אב ,רוחש רוח םהש םייתנש ירחא ,ףוסב
לש לוכסית םש איצוה ,הקיזומה תא בתכ רטפלק ."ןולס תוחיש" תבוטל
קר ךפהש המל ךפה ןבומכש ,"יאודב הבהא ריש" תא וירחא ריאשהו םינש
הז ירחא .ותוא עציבו תינכותל ףרטצה הזורב דיווידו ,בזע רטפלקש ירחא
תא עצבמו בודיי המלשו יול בוט םש םע ןוכיתל ונילא עיגמ ותוא רכוז ינא
המבה זכרמב בשי אוהו ,קנע םלוא היה הזו ,אלמ היה םלואה ."ןווכמ לילצ"
לש ינשה הצקה דע ונכרד לכתסהו ,עובשה ומכ קוידב ,ץיפש יפגמו סני'ג םע
.וביבס התייהש תובהלתהה תא הרילב גפוס אל ,םלואה

,םשג החיטבהש תיזחתה םע םיימשה תא תמעל הסנמ אוהשכ ,רקובב
אוה ,לובמה תא םידקהל ,ביבא לתל רשי ךותחל וא תפצל עוסנל םא טבלתמ
,ןייטשנייא קירא לצא יוויל טסירטיג ןיב רדבהה תא ומצעב ןיבהל הסנמ
והשימ ןמזה לכ ,ךירצ התא הכימת ןמזה לכ" :ולוס תריירק לע ךלוהש דחאל
הכימתה תא הלחתהב יל היה ,ינא .ולוסב התאשכ בג ךל ןתיי ,ךתוא קיזחיש
יל היה אל רבכ ישילשב ,םיטילקת ינש יתוא הקיזחה איהו ,דרו יתשא לש
םיזיזמ לכה תא ילוא - בושחל יתלחתה זא .השק רתוי הברה היהו ,התוא
םיאקיטילופ אל .עדת ךל ,וידרב תועמשהה תא ,הקיזומה לש ,םיאקיטילופ
עונלוקב םיאקיטילופ שיש ומכ ,הקיזומה לש םיאקיטילופ ,תסנכב
ברמ הובג רתוי' :ךל םירמואש הלא ,םירחובו םילהנמש הלא ,ןורטאיתבו
התא ...התא' ,ורמא יל םגו .'בוט התא המכ הנשמ אלו ,םייחב עיגת אל למס
".'קחצי למס בר ,הזכ קחצי ראשית

(...)רפס ול םישיגמ ,דימ ותוא םיהזמ .םידמב תוירצלמו הסינכב תורוא הברה
בשייתמו תוקד יתש תורבוע אל .םניח הגוע ול םיעיצמו וב םותחל םיחרוא
עצמאב הובג ליחתמש רעיש םע ,25 ןב ילוא ,סופיט תכיתח ןחלושב ונדיל
.םייסנכמה ךותב הצלוחו ,םרג הנומש לקשמב םוינטיט יפקשמ ,שארה
קוידב ךראו ,הלימב הלימ ןאכ םשרנ רטפלק קחצי ןיבל סופיטה ןיב גולאידה
:תחא הירגיס ןמז

?תרווכמ רטפלק קחצי ,קחצי ...אל התא
...ןכ
?רתוי רש אל התא ?םיעונפוא יקסעל תרבע ...המ זא
.םיעונפוא לע בכור םג ינא לבא ,רש ינא
?עונפוא לע בכור ידיג םג
.אל ידיג
?ינדו
.אל ינד םג
?עונפוא לע בכור התא קר זא
.עונפוא לע בכור ינא קר ,הקהלה לש הרוחשה השבכה ינא ...ינא ,ןכ
?רנוילימ התא
.אל שממ ,אל
?רנוילימ ידיג ,ידיגו
.אל םג
,רייח שיש הפיא ,ינא ,הפיחמ ןגרמא ינא ,רוא לט לייא ינא
.םינפב ינא

ןיינעתמ רייח השועש םדאנב ךיא ןיינעמ (יתיארש קחוצ יכה ,קחוצ רטפלק)
.יב אקווד
רודיב"ב עיפומ אל התאש עדוי וליפא ינא ,ןיינעתמ חטב
ךתוא איבהל ,דיגנ ,הלעי המכ ,דיגת ,הנשמ אל ."המבו
?תוירקב באפל

.לקש םייפלא
הלאוו ,רתוי חקול ןמרבליז םחנמ ?לכה הז ?רלוד 700
?לכה ללוכ לקש 2000 .ןמרבליז םחנמ ,ךל ראת

.דנואס ללוכ אל ,ןטק באפב לקש 2000
.םילכ ללוכ אל םג יל דיגת ףכית ?דנואס ללוכ אל
.דנואס ללוכ אל ,םילכ ללוכ
הזכ ףפותמ יל איבת לא קר ,דנואס איבמ ינא ,ייק.וא
האמ הווש התא ,קחצי ,דיגת .םיינזואה תא יל ערקיש
?באפב שיא

.ןכ ,םיסיטרכ האמ רוכמל לוכי ינא
?תרווכ םג רש התאו
.ילש רמוחה תא רש ינא ,םואתפ המ ,אל
?םיכסכוסמ םתא ,המל
.ילשמ רמוח קיפסמ יל שיש קר ,םואתפ המ ,אל
תא דחא עובש איבהל ,דיגנ ...הההא ...לוכי התא דיגתו
,המ עדוי התא ?ידיג תא הז ירחא עובשו ,ךתיא דחי ינד
.םירפא ,אוהה תא םג םעפ איבתש יל תפכא אל

.םתוא איבהל לוכי אל ינא ,אל
?ךלש םירבח אל םה ?המל
.דבל אב ינא ,םהלש םיניינעה תא םהל שיש קר ,םירבח חטב ,םירבח
םש םיקחשמ ,ריעב שדח קטרופס הזיא ונל שי ,בוט
הזיא ותוא תחקל ילוא יתבשח ...יתבשח ,שווקס הברה
פא דנטס הזיא םג איבנ ,ךתוא איבנ ,ףרוחב ,ישיש םוי
.םישישה תונש ידוקיר הז ירחא השענ ,ביבא לתמ


(...)

ומכ הלילב ריעה לא רוזחל ול םינתונ ויה ,טרס הזמ םישוע ויה םאש יתבשח
תא םיעימשמ ,לוריבג ןבאב בכור ולש תונומתה עקר לעו ,בהוא אוהש
:סמיי'ג יס'ג סותימ לע ולש גולונומה

ךתוא חקייו סמיי'ג יס'ג הזיא אוביש הכחמ התא םייחה לכ םצעב ,הארת"
ליחתה אוהו ,ריעצ ליגב התמ ולש אמא ,יס'ג ...אוהה ,עדוי התא .ותיא
,םיינעל ףסכה תא ןתונו הקירמא לכב דדוש היה .המקנ רותב תובכר דודשל
ןמזב עיגמ אל םעפ ףא אוה והשכיא לבא ,תודגאהמ בוטה דדושה אוה
,קחצי ראשנ ינא םייתנב זא .הצור ינאש תורמל ,ולש הייפונכל יתוא ףוסאל
דע לבא ,ןוטפלק ומכ ןגנמ אל ינא ילואו הרטניס קנרפ לש הרישה תא יל ןיא
".ןאכ ינא ,עיגי סמיי'ג יס'גש