Make your own free website on Tripod.com

רטטק םע עיפונ האבה םעפב
22.5.98 "תוליל 7" ךותמ ,ןהכ זעוב תאמ


'תרווכ' ירבח םינש המכב םעפ .הביבח תיגלטסונ תלוגרתל ךפה רבכ הז
יגיגחה דוחיאה לגרל ץרמב םינמאתמו דחי םיסנכתמ ,םהיקוסיעמ םינפתמ
עובש םתיא הליב ןהכ זעוב .ישימח םויב הרקי הז םעפה .ןוקריה קראפב
ידנקה ברהמ תונורכז ,םיכרדב עורפ סקס לע םירופיס םע רזחו תורזחה רדחב
הייעיבשה .םינקזה תיבב שגרמה קבמאקה תארקל םינונכתו ספנמה
.ןורחא אל חטבו ישילש קרפ ,תרזוח בוש תיתוכלמהלש 'יגופ ירופיס' .ילש ןושארה טילקתה תא יתלביקשכ יתייה עשת ןב קוידב
יתחרב ,(רתסא םע) ןושאר ולוס איצוה רימש םירפאשכ ,'77 רבמצדב .'תרווכ'
,'84-ב .תיסוכ ומירה םש ,ביבא לתב ןודרוג הירלגל עיגהל ידכ רפסה תיבמ
ידכ םורדב םש יא ריוואה ליח םיסבמ יתחרב ,הקהלה לש ןושארה דוחיאב
ליבשב אלכב תבשל ןכומ יתייה לבא ,יתספתנ אל והשכיא ,העפוהל עיגהל
.'תרווכ'

.הקהלה לש יחכונה דוחיאה תארקל תורזחל יביטקייבוא שממ יתאב אלש הככ
.ילש היפרגויבהמ קלח ויהש ימ םע שגפמ אלא ,תיאנותיע המישמ דוע אל
ץחל תורמל רתויב המיענ ןטקה רדחב הריוואה ,םיחרוא יסינכמ 'תרווכ' ישנא
תעבשמ ץוחש הדבועהו תורזחה רדח לש םצמוצמה יזיפה בחרמה ,ןמזה
םיוות האיבמו הפק השוע הקפה תרזועו ,םינפב עיזמ דנואס שיא םג םירבחה
ןיינעב םיציצמ ןולחל רבעמו .תורזחה תא דעתמ םלצו ,חכשש ימל םילימו
.םיקיפמה

הפוק תושעל ןוצרהש תורמלש דיעהל לוכי ינא םתציחמב ףופצ עובש ירחא
,דחי רישלו ןגנל םינהנ תמאב 'תרווכ' ישנא .םש ןיא תויניצ ,בוש םתוא דכיל
תמאב םה לבא ,ישימח םויב קראפב שיא ףלא 40 תוארל םיצור םהש ןוכנו
םג ונמזוה ןכל .הגיגח היהת וזש ידכ םומיסקמה תא תושעל םינווכתמ
.עוריאה קולדתל םומיח ינמאכ רדיל ירבעו 'םיבובזה'

300-מ רתויב ורכמנש ,םיטילקת השולש האיצוהו םינש עברא הלעפ 'תרווכ'
,ועיגה אל םה תימואלניב הריירקל ,וכז אל םה ןויזיווריאב .םיקתוע ףלא
.ףיכ יריש התשע 'תרווכ' .ילארשיה פופה לש ץרמנ רועינב אוה םתמורת רקיעו
תוקהלה חורל םהלש תורטיגה ןיב רוביחה .תוקותמ תוידולמב הפוטע תונינש
.ירבעה פופל בוט והשמ השע 60-ה תונש לש תויאבצה

'הפי ךכ לכ איה' ומכ םירישו ,הקהלה הקרופ זאמ םירושע ינשמ רתוי ופלח
תניחבמ רתוי בושח ךונח םולש ילוא זא .דובכב םידרוש ןיידע 'תדלומ רועיש'ו
ינכפהמ היה 'תרווכ' לש 'רטיאה ןונמתה' לבא ,ימוקמה קורה לע ותעפשה
לש סיפרטסאמ אוה 'י'צרדו ירא לע הדלבה'ו ,תוחפ הנש ו5-ב ונמז תא םידקהו
.ןוסרדנס ילב םישוע ונייה המ ,ללכבו ,תינומרה הביתכ

דוחיאה רבכ הזשכו ,ירחא םינש הברה ךכ לכ ישימח םויב קראפל אובי ימ זא
המ ונעדי אל'ש ,םירישה תא םירכוזש הלא לע םינוב הקפהב ?ישילשה
םהל ריכזמ 'עצמאב איה הככ'ש ,היגלטסונה תוטולב תא םהל גדגדמ 'תושעל
,סולפ 20 ינב םיריעצ לעו םדוקה דוחיאה תא םירכוזש הלא לע ,'75-מ ץיזמוק
לע 'התיפב יגופ' תא ונחט םירוהה לבא התמ רבכ הקהלהש ירחא ודלונש
.תיבב תכרעמההמ תוארל וניצר" .עובשב םעפ לש תורזחל הנש יצחכ ינפל הדחאתה 'תרווכ'
השק היה .ןיידע הזל הז םירבחתמ ללכב ונחנא םא" ,בוג ידיג רמוא ,"היהי
הריוואה .עוסנל ליחתה קסעה םואתפ לבא .וליפא רזומ יד .הלחתהב
."םינהנ יד ונחנא ,תוארל רשפאש ומכ ,וישכע .הממחתה

םירבחהשכ .ולש היזיוולטה תינכות תא שיגהל ךישמה ,הזה ןמזה לכ ,בוג
,ורבע םימימ תונורכז םילעמ וא הרטיג ולוסב םירכזנ ,דובא דרוקא םישפחמ
ילוח םידלי לע םיריקחתו ךורב םדא לש םירופיסה ץבוק תא ארוק שיאה
.עובשה ולצא ויהיש םימטייאה ןונישל תלצונמ היונפ הקד לכ .ןטרס

הייהתו הלאש לכ טעמכ .הקהלה לש ימשר אלה גיהנמה םג אוה בוג ידיג
,"?םיכסמ ידיג" הלאשב וא "ידיגל םיאתמ הז םא" תיביטקלוק הבושתב תונענ
הצוחמ רקיעבו םג אלא תורזחה רדח ךותב קר אל תטלוב ולש תויטננימודהו
ובבותסיש םישנאל ,חומ ילובלבל חוכ ול ןיאש דיעמ ,לכה רמוא ,ץרחנ בוג .ול
םתדחאתה זא") בושו בושו בוש ןמצע לע תורזוחש תולאשל ,םיילגרה ןיב ול
ןיגפהל עדוי אוהו ,("?הקהלל ץוחמ םג םיבוט םירבח םתא" ,"?ףסכה ליבשב
.ולש חורה תרומ תא

ינמחולה ןפה תא ןיצחמ ,תונורחאה םייתנשב ,בוג .הככ היה הז דימת אל
תשרפב יצרא דהב םחלנ ,תונגפהב חכונ ,תיטילופ ההדזמ אוה .ותוישיאב
הללכ ותנעטלש ,הרבחה תא טפשמל עבת בוג) 'דחי ונלדג' ףסואה םובלא
דגנ קועצל 'הקיטילופופ'ל ךלהו (ותושר תא לבקל ילב ולש םיריש םובלאב
חילצמ רמזמ ותוא הכפה ולש היזיוולטה תינכותש קפס ןיא .תיתדה הייפכה
'תרווכ' לש הזה בוביסל .ונייחב 2 ץורע לש תיביסאמה תוחכונה לשב ,בכוכל
.'90-ו '84-ב ,םימדוקה םידוחיאה ינש לש הזמ רחא בוג ידיג עיגה

הדומ ,המר דיב הקהלב לשמו 'תרווכ' לש ירקיעה רצויה היהש ,ןוסרדנס
ריעצ יתייה המק הקהלהשכ .יתינתשה ינא" :םינשה םע הרק והשמש
,יתיצרש ומכ ורקי םירבדש ידכ יבש תונטלתשה לכ תא יתלעפהו ,יביסרגאו
םינגנ םתס אל ויה ידיל יכ ,השק היה הז .ילש םירישה תא עצבת 'תרווכ'ש
ריעצ יתייהש ינפמ םג השקונו ינחוכ יתייה .םייתריציו םיאלפנ םיאקיזומ אלא
לש ברע' ומכ ,םירבחה לש ולוס יריש םג עצבנש םעפה ונטלחה .ןוחטיב רסחו
הלגמ ינא םעפה םג .ןולא לש 'ךלש ינאש דיגנ יאוב' וא םירפא לש 'ריהב םוי
קפס ןיא לבא ,םיאיבמ םירחאש םירישה םע יל השק יכה תורזחבש
."םויה דמחנ רתוי ינא .יתנתמתהש

תא עומשל שקבמ ,ובתכש םיטסקט דמול ,אימחמ .םירבחל ןגרפמ ןוסרדנס
החונמה רסוח .הבוט חור לע רמוש .ץעייתמ ,חדבתמ ,םיירוקמה םיקסידה
רשפאש םיטבמ - םידדצל תעה לכ חלוש אוהש םיטבמב אטבתמ ולש
רפסמ אוה תוקספהב .םיקוזיח שפחמ - "?הזה הרטיג ןיילה רדסב הז"כ שרפל
.םיינכדע םיילקיזומ םירנא'זלו יו.יט.םאל ותוא םירבחמש ,ולש םידליה לע
ףלוחה ןמזה .רמוא אוה ,"'ברווה' תא בהוא ינא ,'זיוב יטסיב' לע יתקלדנ"
תרזעב דחפה םע דדומתמ אוהו ,םויקה תכאלמ ללכב ומכ ,ותוא דירטמ
תוחפל לבא ,םינקזו םינמש ,םיחריק ונחנא לבויה תנשב" .תרשרשב תוחידב
75-ה תנשב דחאתנשכ" .יניצר טבמב טלופ אוה ,"םיילגרה לע םידמוע
ןגנל לכונש ידכ תורושק םיידיה םע ,תוטימ לע ונתוא ואיבי הנידמל
ריאמ והז' (יאשידיי אטבמל רבוע) רישלו רטטקה תא ףיעהל ילב הביכשב
."'םילוח תיבהמ ועיגה םה ,ןולא הזו
."ליגה םע הנתשמ אל אטבמה ,ינד" :בוג
רבדל ליחתמ התא 70 ליג תא רבוע התאש ךיאש יל הארנ דימת" :ןוסרדנס
."שידיי
."הז לע רבדל קיספת ,קתחוא סוק" :בוג
"?הדנקב תועפוהה תא םירכוז" :רימש
."תרחא השיא יל התיה ריע לכב ,ייא ?חכשנ ךיא" :רטפלק
םג ,לודג טסירטיג קר אל .דואמ יניצר רוחב היה קחצי ,ןוכנ הז" :ןוסרדנס
."העפוהה ירחא וילא תואב ויה תויאקירמאה תוידוהיה לכ" :רימש ."ןחתות
."םילודג ה-ל-א-כ םיציצו ה-ז-כ ךויח םע" :ןוסרדנס
."יהשימ יל התיה ריע לכב" :האנהב ךייחמ רטפלק
."ריע לכב השיא התיה יל םג" :רימש
."העפוה לכל רתסא תא תבחס .ךתשא .חטב ,ונ" :בוג
"?אה ,יתייה לבמט הזיא" :רימש
השיאה תא הקירמאב בוביסל חקול םדאנב הזיא ,יל דיגת .המ ,ונ" :ןוסרדנס
"?הזכ דחא רייארפ דוע אוצמל לוכי התא ?תיקוחה
."תאז לכב יתינהנ לבא ,ילש םייחהמ יתנבה אל" :רימש
ןימזהו העפוהל ישארה ברה אבשכ ,גפיניווב הדנקב היה ףיכ יכה" :רטפלק
."ברע תחוראל ונתוא
."העפוהה תא בהא אוה" :רימש
"?השע אוה המ םירכוז םתא לכואה ירחאו ,בהא חטב" :רטפלק
"?המ ,ונ" :ןוסרדנס
"!ןשעל ונל ןתנו סארג איצוהו ך"נתהה תא חתפ" :רטפלק
."ספנמה ברה !ןוכנ ,הללאוו" :רימש
ובש םוקמב קוידב סארגה תא שביי אוה .הפי קודיצ םג ול היהו" :רטפלק
אוהש המל זא יהולא אוה בשעה םא ןכלו ,ארב םיהולא בשעה לכ תאש בותכ
."ותוא ןשעי אליגופ'מ יגולותימה 'ןוריחמה ריש'ב רכזיהל םיקיפסמ םה םיירהצה תקספה דע
רש אוהש תורמל - ירוקמה טסקטה תא רכוז אל ,םיפותה לע ,ריאמ .'התיפב
ךרעב רהל חקול .קודבל ידכ קסידה תא םש םירפאו - ונמזב רישה בור תא
,םידיקפת תקולח םע ,טלחהב הריבס המרב רישה תא דימעהל תוקד רשע
ךכ לכ הז םע ונעפוה" .קחוצ רימש ,"םיינפוא לע עוסנל ומכ" .יווילו תולוק
."הספוקה ךותב ,(שארה לע קפוד) ןאכ והשפיא אצמנ הזש ,םימעפ הברה
"?טילקתב תולוקה תא השע ימ" :קי'צראלוא
זא התיהש ,תינרדש ,ןוליא) הנייע ?תחכש" :יגלטסונ ךויחב חרמנ ןוסרדנס
."ונתיא ןפלואב ויה (ותרבח זאו ידיג לש ותשא ,בוג) תנעו (רטפלק לש ותרבח

אל םלועל .ןשעמו דצב דמוע .הירגיס ומצעל תיצמו שא שקכמ בוג הקספהב
."רשק םוש הזל ןיא לבא ,יתמטסא ינאו ,ינבצע ינא" .'בוג הליל'ב הז תא וארת

.םיתמטסאה לש לודגה ביואה אוה ןשעה יתעידי בטימל -

.הברה ןשעמ אל ינא .םיפאשמ ,תופורת ,םינוזיטרוק חקול ינא .םואתפ המ"
."הירגיס םשו הפ

"?ןולא ,הלילב תנשי" .הניש ידודנ לע ,רדחה ךותב ,ןויד חתפי אוה ךכ רחא
דע לבמט ומכ יתבכש" .בוג ןנוקמ ,"ןושיל הז גונעת הזיא (ןהנהמ קי'צראלוא)
."היזיוולט תוארל םק יתייה תוחפל .יתמדרנ אלו הטימב רקובב שולש
.רימש ןיינעתמ "?ןשי אל התא המל"
."םולכ לבא ,םדריהל תמ ,םדריהל הצור ינא .עדוי אל" :בוג
."והשמ תושעל ,םוקל ךירצ .םימדרנ אלשכ הטימב בכשל רוסא" :רטכר
."הדובע .רחמ תינכות יל שי .םיכלוה םירמוג .ה'רבח הללאי" :בוג

םה .'ריוואב זחאנ'ל םיכישממו ,בוג לש 'םוי דוע ןיא' תא םינגנמ 'תרווכ'
חנאנ אוה ,"עגר ,עגר" .הרישב ףייזל בוג תא םיצלאמ ,םידרוקאב םילבלבתמ
."ילע ולכתסת .הזה רישה תא ןגנל עדוי ינא ,הרקמכ שממ ,הרקמב" .תופייעב
,דיב הרטיג םע דלונ קוידב אלש שיאה ,בוג ידיג .ןיינעמ והשמ הרוק ןאכו
בהלתמ ,"ולוסה תא השעת" .רישה הנבמ תא רדנפה ישנא תא דמלמ
קי'צראלוא ."הז תא דמלת ,לק הז" .בוג הנוע ,"םיזגהל ךירצ אל" .קי'צראלוא
ףלא 40 קיפסמ אל" .בוג ףדוה ,"ירמגל עגושמ התא" .קימיגה לדוג תא ןיבמ
הארנ והשכיא לבא ."!?הרטיג ולוס םהל השעא םג ינא ,קראפב ילומ שיא
.ויניעב דמחנ ןויערהש

.םולכב עגונ אל ,ליגרכ ,בוג .ינורהא לש תיניסהמ חולשמ םיאיבמ ברע תארקל
תושדחה תווצ .תוחלצה לע םימירעמ ,תומחה תונמב בערב םישפשפמ ראשה
רוזחל ץלאנ ,טעמ סועכ ,בוגו ,הקהלה דוחיא לע הבתכ ןיכמ 2 ץורע לש
ישנאש ירחא .הדיחיו תחא קראפ תעפוהל םתוא תואיבמש תוביסה לע רבדלו
התא םא עשופל ומכ ךילא םיסחייתמ ץראב" :רמוא אוה ,םיבזוע היזיוולטה
,הנש יצח םירומח ומכ םידבוע ונייה םא .ךלש תונמאהמ ףסכ חיוורהל הצור
"?ןוכנ ,רדסב היה לכה זא - ףסכה תא םימרותו ,תובדנתהב

רישל םכל םרג ףסכ קר אלש תעדל םישנאל בושח -
.דחיב ןגנלו

"?בושח הז המל"

תאז יכ ילוא .רוהט ,םימת והשמ תלמסמ 'תרווכ' יכ ילוא -
,םעפ לש לארשי םע ,70-ה תונש םע ההוזמש הקהל
.דוע היהת אלו זא התיהש תמיוסמה הנידמה

םינהנ תמאב ונחנא לבא ,תאזכ העפוה קיפהל דואמ הבוט הביס אוה ףסכה"
ונחנא םא םילאוש ןמזה לכ .הז תא תוארל רשפאש בשוח ינא .ינשה םע דחא
.םייטרפ םישנא ונחנא יכ תבכרומ דואמ הבושתה זא ,ינשה לש דחא םירבח
ןיא ,לשמל ,יל .הקהלב םירבחה םע הנוש גוסמ םירשק להנמ ונתיאמ דחא לכ
אל ינאשכו ,דואמ השק דבוע ינא ,יונפ ןמז יל ןיא .םייתרבח םירשק הברה
תינכותל םידוביע השוע אוה יכ האור ינא ןולא תא .תיבהמ אצוי אל ינא דבוע
אל ינא .עונלוק םיבהוא דואמ םה יכ ,דחיב םיטרסל םיכלוה ןולאו ינד .ילש
."הקירמאב יח ללכב ריאמ .םירפאו ינוי םילהנמ קוידב רשק הזיא עדוי

םוי הל רמגנש ירחא ,ןוטס ןורש ?םירבח תויהל םיכירצ ונחנא המל" :רטפלק
םישנא המכ ?סלגאד לקיימ םע בכשל תכלוה ,'יסיסב טקניטסניא'ב הדובע
הקיזומה ,תורזחב ,וישכע .המ זא ,רשקב ונייה אלו םינש יתשגפ אל הקהלב
."ונתוא תרבחמ

ול םישוע םירבחה .ולש אלפנה 'ריהב םוי לש ברע' תא עצבמ רימש םירפא
ימ קובקב בצינ רטכר לש רדנפה לע .תוינומרהב הנייטצה דימת 'תרווכ' .תולוק
,"ישפוח" ,םימהמ קולש תחקל םא רטכר תא לאושו ןורגב חכחכמ רימש .ןדע
דימ ותוא ףלושו קובקבה תייפל דמצנ ,קקפה תא בבוסמ רימש .ןדילקה הנוע
"?הז המ תרמוא תאז המ .םימ" :רטכר "???הז המ" .הלחלחב
."אל ,וה .ינודא ,ם-י-מ א-ל ה-ז" :(ןיטולחל תוקומס וינפ) רימש
."הז תא חירת" :בוג
."הקדוו .ןימאמ אל ינא ,הקדוו הז" .חרחרמ רימש
"?הקדוו םואתפ המ" :ךובנ רטכר
."הנימאמ יתייה אל ךילע ?ינוי" :םישאמ טבמ וב עקות ןוסרדנס
,הפי הז הככ .הקדוו הרכשא" :הלוכתה תא קדובו קובקבה תא חקול בוג
"?ינוי
."קובקבב הקדוו יל םש ימ עדוי אל ינאש םכל עבשנ" :רטכר
."קנארד גניקאפ הא זיא ןמ הד" :רטכר לע עיבצמו בוג לע לכתסמ ןוסרדנס
."דבוכמה יאקיזומה ,תינומרהליפה םע ןגנמש שיאה הז" :בוג
."טוסבמ ךכ לכ ךתוא השוע המ ןיבמ ינא וישכע" :רימש
.המולעתה תררבתמ רבד לש ופוסבו ,הרק המ עדוי אל אוהש עבשנ בוש רטכר
חורה בצמל רוזעל לוכי לוהוכלא תצקש הבשח ףועמ תלעב הקפה תרזוע
.ףונרימסב םימה תא הלהמו ,יללכההעימש םע ןנוחמ יאקיזומכ קר אל תורזחה ךלהמב הלגתמ קי'צראלוא
,םילימ חכוש אוהשכ .ידוחיי רומוה שוח םע ירורהס ןחדבכ םג אלא ,תניוצמ
אל ,עדונ אל" הרושה תכפוה ךכ .עזעזמ יוצר - יפולח טסקט איצממ אוה
לש רישמ רחא טפשמ ."אב רלטיה ,אב רלטיה"ל ןוסרדנס לש רישהמ "עדונ
אלש הדליה" לע רש אוה רחא עטקבו ,"ןקזה רלטיה ,רלטיה"ל ךפוה רטפלק
הזש יתבשח ,הא" :רמוא אוה ותוא םינקתמשכו ,"הלימ תירב הל ושע
."ילע ריש

אל םאש הז לע והשמ םהמהמו ,לנוישנרטניא הנדב רכזנ אוה םיכותיח ופורפא
.לומינ אל ,היירצונ םאל ןב ,קי'צראלוא .ףתושמ והשמ םהל שי זא ,הל וכתח

"?קראפכ ונתיא רישל אובת הנד ילוא" :ןוסרדנס
."לנוישנרטניא ינדו הנד .רדהנ היהי הז" :רימש
אל ונחנא .לודג הז ,ןויזיווריאה תא תחקל .התוא הקחיש איה" :קי'צראלוא
."הז זא ונישע
."םירגפמ ומכ ונתוא ושיבלה יכ" :רטכר
םע המבל ונתוא ולעה .הזב רכזנ ינאש ןימאמ אל ינא !םירדווס" :ןוסרדנס
."תומל ,םש היה םח המכ .םירדווס
."םח היה ונל קר .רק םש היה .העוט התא" :קי'צראלוא
."םירדווסה ללגב" :ןוסרדנס
."'אבבא' לש תונבה ללגב .םואתפ המ" :רטפלק
םיילגרהו ןהלש תחתה לע םייניעה םע ונעקתנ וכחנא השכלהה רדחכ" :רימש
."ינימב ןהלש תורדהנה
."םייסנכמ םע המבל ולע ןה .ינימ המ ,ינימ הזיא" :קי'צראלוא
."םייסנכמ ילב ויה ןה םיעלקה ירוחאמ" :רימש
ליחתמ ןוסרדנס ."ןהמ ובהלתה םלוכ .תויתימא תופי ויה ןה .תופי" :רטפלק
.ןומזפב םיפרטצמ םלוכ .הלודג תובהלתהב 'ולרטוו' תא ןגנל

םק קרפה לעש רישהשכ ,זכורמ ןשס לכ ירחא .תקתרמ רדחב הקימנידה
הרובחה תא ליבומ טושפ ןוסרדנס םימעפל .ןקרופ תשקבמ תרווכה ,הייחתל
תיאקירמא הקיסאלק וא 'סלטיבה' לש ריש לש םייח אלמו יארפ עוציבל
.םייתימאה ותארשה תורוקמ תא ףשוחו ,הקיתו

ןויסינב םויה האור ,תירבה תוצראב העפוהל תורזחה ךלהמכ עסנש ,ןוסרדנס
ונייה .זא הז תא ונעדי אל" .שארמ דובא ךלהמ הקירמא תא שובכל 'תרווכ' לש
הז תא איבה אל ונלש לילצה .סנא'צ ונל היה אל לבא ,םימיטפואו םיריעצ
ילכו יזמ ומכ תינלוס םע ,סנא'צ רתוי הל היה 'זוזג' זא רבכ םא .םיאקירמאל
."רתוי חותפו לודגל לכה תא ושעש הפישנה

חתות הזיא אב" .70-ה תונשב םש יא ,םהל ושעש ןשידואה תא רכוז רימש
תילגנאב הסריג יתישע ןוחטיבה אישב .ונתוא עומשל הצרו םיטילקת תרבחמ
ןורחאה לילצה רמגנש ךיא ,הבינעו הפילח םע ,אוהה .'ריהב םוי לש ברע'ל
."קלתסהו 'וי קנת' רמא ,םק
."הקירמא תא שובכל יוכיסה תא ונל סרה םירפא הככו" :ןוסרדנס

קי'צראלוא .םישתומ םירבחה .תורזח לש תועש רשע ירחא 'תרווכ' .ץוחב הליל
םלוכ ךכ רחא .םיקחוצ םלוכ .תינלופב ,'הווקתה' ,ימואלה ןונמיהל עוציב ןתונ
השעת 'תרווכ' םא .תיתפרצב 'זא תאו ינא' תא עצבמש ,רטפלק תא םיוולמ
.קוחצמ םיצצופתמ םישנא יפלאל ופצ ,קראפב הז תא

.תורשפאמ תוביסנה יכ הרוק הז .הנש 22-ב תישילשה םעפב תדחאתמ 'תרווכ'
ימ קר .סותימה תא ברחל אלש בטימה תא השוע ,התניחבמ ,'תרווכ' .לכה הז
.הווש היה םא דיגהל לכוי ישימח םויב עפומה תא הצחיש