Make your own free website on Tripod.com

ןקדזמ דלי
"תועובש בירעמ" ךותמ ,ןומדק המיס תאמ

ותניחבמ בוט ןמז ."בוג הליל" םע 2 ץורעב תיעיבר הנוע רגוס בוג ידיג
ויבאמ תומתייתהה לע רפסמ אוה הנושארה םעפב .קומע שפנ ןובשח תושעל
אוה ךיא ףשוח ,ןיבר חצר תשרפב כ"בשה תונלשר דגנ אצוי ,עבש ליגב
הנוע ,םידחפהו תודרחה לע רבדמ ,םיעבראה ליג רבשמ םע דדומתה
שורפיש ירחא תושעל ןנכתמ אוה המ הלגמו תינכותה לע ודריש םירקבמל
להנל לוכי אוהש חוטב אוה ,בגא ךרד .(שדח םובלא אל :זמר) "בוג הליל"מ
.והינתנמ בוט רתוי הברה הנידמה תא


אוה .עובש ךשמב קיספה אלו תוכבל בוג ידיג ליחתה ןיבר חצר ירחאש םויב
אוה ,חצרנ הבש ,תאזה םולשה תרצעב וליפאו ,ןיבר תא תישיא ריכה אל
םע דמע אוה ,תרצעה ןמזב .לאש אוה ?םירמז םכל המ ליבשב .רישל בריס
ילוא .בוט ברע וא ,םולש בוגל רמא אוה ,דרי ןיברשכו ,המבה דיל ותחפשמ
דוע דיגהל קיפסה אוה ילוא ,והשמ ונממ עמשש ןורחאה שיאה היה בוג
.תמ אוה ךכ-רחאו והשימל והשמ


,ולש אבא לע הכב םצעב אוהש דיגהלו הזה באכה לכ תא רותפלש רמוא בוג
,םסק בר שיא .עבש ןב היה אוהשכ תמ בוג לש אבא .ידמ טושפ ןורתיפ הז
תקלדמ תמ אוה .ןידי לאגי ל"כטמרה לש ושילש היהש ,םינחתותב ן"סר
םויה דעו ,זאמ ופלח הנש םיעברא טעמכ .36 ןב היהשכ חומה םורק
,ותוא םיככרמ ,לוקה תא תצק םיכימנמ ,ולש אבא לע בוג םע םירבדמשכ
.לומתא םתייתהש דלי םע ומכ ,תוריהזב םיששגמ

אוה ,"יניצ היהנ התא" .תומתי לש באכל הרושק ולש תוימוקהש ,רמוא בוג
,םותי אוה םותי .בוט ןורתיפ הז קיחצהל .והשכיא קבאיהל ךירצ התא" .רמוא
תונמלא לש םיברעב הברה עיפומ ינא .ל"הצ םותי יתייה אל ינא לבא
הזו ,וגרהנ םלוכ םהלש תובאהו םילעבהש ,תאזכ הרובח ןיעמ תאז .םימותיו
."תמ ילש אבא ,םתס ינאו .םהלש ףתושמה הנכמה

רכוז אל ינא .הנש םיעברא רבכ ורבע .הז תא יתננכית אל ,הז לע יתינב אל"
.גומנ לכה .םולכ .ינוימידב ותוא האור אל ינא .ונממ םולכ רכוז אל ינא .ותוא
אוהש עדוי ינאו ,יתוא קיזחה אוהש רכוז אל ינא .ולש חירה תא רכוז אל ינא
הבוהצ תאזכ המירע ןיעמ ונלש רצחב רכוז ינאו ,םיחורפא לדיג אוה .קיזחה
התא .םירפומ םירדס הברה ,תמ והשימשכ .הרטממ םע אשדו םיחורפא לש
.םיינוציק םידעצ רכוז ינא .ןגראתהל ךירצ התא .שדחמ לכה איצמהל ךירצ
הז .אל לבא ?םש רוגל ךישמהל רשפא ירה ,בוזעל המל .הלהצ תא בוזעל
תויצפוא .םישדח תומוקמ אוצמל .תוטעובהמ ילש אמיא םג .םייחב תוטיעב
לכה םיקהל הכירצ התיהש ,ילש אמאו ,ינא ,ןטקה יחא ,יכימ ונייה .תושדח
."םלועב ארונ יכה הז .דיחפמ הז .הב אנקמ אל ינא .שדחמ

אבא .םירוה ינש םהל שיש םידלי ותוא םינבצעמ ויה ,בוג רמוא ,םינש ךשמב
םלוכ .ץווכתמ לכה ךכ רחא .םירבד ךל הנוקש אבא ,וטוא םע אבא" .אמאו
."תפכיא אל רבכ וישכעו םמצע ךותב ורגסנ


וב ליגהמ םינש רשעמ רתויב וישכע רגובמ ,םילודג םידלי השולשל אבא ,בוג
זא רמוא היה אוה .36 ןב היהשכ וילע הרבע השק הנש .תמשכ ויבא היה
הזיא היהי אלש .רובעל הזל ןת .םילגו חור השעת לא .טקשב היהת" :ומצעל
."יטמרד רופיס

הלאכ קר" .תודרח רתוי שי אבא ילב םייחה ללגב םא בוג תא יתלאש
הלהב .ילש החפשמה לע אלא ,תויללכ תודרח אל" .רמא אוה ,"תומי והשימש
םירבד ינימ לכ ןיימדמ ינאש תוניצס שי .םולכ םהל הרקי אלש קר .תיקנע
ףיצמש ארח הז .ךמצע לע םחרמ התא המ :רמוא ינא .ימצע תא רצוע ינאו
."לוכי ינאש המכ וב טעוב ינאו יתוא

.ותוא יתלאש ,התא אבא ןימ הזיא זא

."ילש אמא ומכ רתוי אבא ינא"


תמו הלח ויבאשכ ,עבש ליגב ומכ .עתפומ היה אוה ,בוג רמוא ,תמ ןיברשכ
תמירע" ,רמוא אוה ,"ןאכ םייח ונחנא" .תאזכ העתפהב היה הז .םיימוי רובעכ
ךויחה םע ,ןיברו .סרפו ןיבר ,הזה דמצה אב םואתפו ,םולש םיצורש םישנא
הלאה םינשב זקנתה הז לכו .ולש תוישונאהו םירבשמהו ,תוירגיסהו ,קותמה
."קונית ינא וליאכ .םיטוש לש םלועב תויחל ומכ הז .בוט והשמל

אוה ,"רגובמ ינא" .תוכבל דמוע אוה וליאכ הארנ ,חצרה לע רבדמ בוגשכ
לש העווזה לדוג תא יתספתשכ היה יכבה לבא .דלי אל רבכ ינא" ,רמוא
.החוחז הנידמ ונחנא .כ"בשה לש תונלשר ללגב חצרנ ןיבר .כ"בשה תונלשר
םה ךכ-רחאו .ל"וחל עסונו ,רכיכב הזה ןיינעה תא רוגסת :רמוא כ"בשה שאר
םירוחב םש שי ,ןוכנ .םיצעוי םיכפוהו היזיוולטבו םינותיעב םינייארתמ
ןושארה יטילופה שיאה אוה ןיבר .םיטסירוטלח לבא .ץראה חלמ .םירדהנ
וב ונילת ונחנאו .ויהי אל םג חטב ,הלאכ םישנא ןיא .בייחתהש .העיד רמאש
המ .חצורה תא ןייארמ ןיפרק לאכימ הז לכ ירחאו .הווקת הברה ךכ לכ
הלשממה שאר לש חצורה הז ירה !?ךמולש המ .ותוא לאוש אוה ,ךמולש
,רימע הלואג לש ןגב םיכנחתמ הלש םידליהש החפשמ לכש בשוח ינא .ךלש
ורגס אל ךיא ןיבהל לוכי אל ינא .ןיבר תא וחצרש רדסב הז :תרמוא וליאכ
שיו .הלשממ שאר וחצר ירה .דימ םלוכ תא ורצע ,תיבה תא וקריפ ,ןגה תא
.תאזכ תונחלס ןימ

אוהש ללגב .אוה הזש ללגב אל .ייח לש תולודגה תומוארטה תחא אוה ןיבר"
תובקעב אבש המ לכ ללגב .םיביאנ לש הווקת התיהש ללגב .ךלהמ ליבוה
םירטוש ןליא-רב בוחרבו ,ןורכיזה םוי ןויזבו ,םילגד םיפרוש .הזה חצרה
םע םישנא ףלא םע ךלוהו הכוזמש ,ןמאנ בקעיו ,יערדו ,םינבא םיפטוח
,והינתנ יביבו ,יבגנה יחצו ?ילש םיטפשמה רש תויהל לוכי הז .לתוכל תופיכ
,התוא קחשי אוה ילוא ,ונרמא ,ריעצ אוה .טידרק הזיא ול ונתנ תאז לכבש
ףינמו תומילאל סיטרכ לביקש ,טרמלוא דוהאו .וב עגנש רבד לכב לשכנ אוהו
,םה ימו םילייח םש וגרהנ םא ןיינעמ אלש ,ףסוי רבקו .תאזה הרהנמב שיטפ
םיאנוש םה המכ ונבה אלש .ונלש ןולשיכה הז .רקבל ואובת ,הדותו ,המלו
,תוריחבה תכרעמ לע .ונלש תאזה תוחיחזה לע אוה ילש סעכה .ונתוא
רעפהו .קותמ לכהו דמחנ לכהש ,רימע לאגי תא הב ריכזהל היה רוסאש
לע וכלה םה .לאמשה לש םידליהו םילגדה לומ 'םידוהיל בוט יביב' ןיב ארונה
."התוא תיצהל לק המכו .האנישה לע .השק ונרופ


ילב קר ,'בוג הליל'ב ולש החיתפה גולונומב ומכ עמשנ אוה ,רבדמ בוגשכ
וז .רבוטקואב רוזחתו השפוחל הלא םימיב תאצוי ולש תינכותה .תוחידבה
ינשה ץורעהש זאמ ,תוקיזחמש תודדובה תוינכותהמ .תישימח הנוע היהת
הזיא הנשה יל היהש תורמל" ,רמוא אוה ,"םיכישממ ונחנא" .רדשל ליחתה
."ןורבשמ

,ןורשיכ ןומה תינכותל איבהש ,בוג .תורוקיבה ללגב היה בוג לש ןורבשמה
שיא לש םגפ ותוא תורמל ,תרוקיבה דצמ םיקוביחב םינשה ךלהמב הוול
תלוכיו ישיא םסקו ןח שי בוגל .ןייארל השקתמו תונויאר תינכות ץירמש
זאמ ןכדוע אל םנמאש ,ולש רומוהה .המלצמה םע דדייתהל האלפומ
.וב וצק םירקבמה הנשה לבא .םויה םג דבוע זא דבעש המש חיכומ ,'תרווכ'
הכובמה תא תווסהל לדתשה אוה םעפ .טלחומ ףופיחב ותוא םימישאמ םה
וליאכ הארנ אוה .הז תא השוע אל וליפא אוה םויה ,ןייאר ובש ןפואב
תינכותה .םידליל עפומל ןיינעה לכ תא וכפה םיעוצעצה .ןמאתמ אל .ףייעתה
לש טלחומ רדעיה לע ול ריעה אלש רקבמ היה אל .הלש תויזכרמהמ הדביא
.בובידה תקינכט

.וילא תרוקיבה לש סחיב תונתשהל דמוע והשמש שיגרה אוהש רמוא בוג
יל היהי .םיצוק הדשב שאכ טשפתי אוהש עדיו ,ןטק ץוצינ הזיא האר אוה
אוה לבא ,ימצע ןוחטיב יל שי" ,עיתפמ בל יוליג ותואב הדומ אוה ,"השק
םימעפ הברה .המצע הדובעה יל הבושח .הפי יתקזחה .תצק םעפ לכ עקעוקמ
תונויארהמ ,יתישעש םיפי םירבד ןומהמ םימלעתמש יתוא זיגרה ,יתסעכ
םוקמ םהל ןיאש םישנא ,ינולא םיסנ םעו ץיבונרשט המימי םע יתישעש
יל שי .ונלש םויסה ירישו .ןוליש ןד לצא אל וליפא ,םייט םיירפב 2 ץורעב
אלא ,תוריש ינתונ לש םוקמל אל םמצע םיאיבמ םויהש .םירקבמ לע סעכ
לש הינפ ןאל .תויהל ךירצ המב םיקסעתמש .תועיד יגוה לש דמעמל
לע בותכל וליחתה םהו .םלועל סחיב םה הפיאו ,תויניצ תוזחשה ,היזיוולטה
והשמ םא בותכל ךירצ אוה .גניטייר לע בתוכ רקבמש יתוא ביצעמ .גניטייר
םיסנכנ םלוכו הזכ לג ןימ הז .תוירלופופל איה תוסחייתהה לבא .אל וא בוט
."עגר ותואב רוזיא ותואל

,"הלאה םישנאל םיוסמ דובכ ןתי הז" .םירקבמ לש תומש ריכזהלמ רהזנ בוג
,םידרוש ונחנא .ונלש םייחב םוקמ סופתל .םיצור םהש המ הזו" ,רמוא אוה
ער ילע םיבתוכש םעפ לכ .םידמגו םיסרפ ונל ןיאו ,תישימח הנוע תארקל
היהש ,בוט אל ןייארמ ינאש ,בוט אל היה והשמש דיגהל רשפא .סאבתמ ינא
."םירחא םימוחתל שלופ הז לבא .שלח םטייא

.ול יתרמא ,תוביס המכ תויהל תולוכי .ןייארל ולש ישוקה לע ותוא יתלאש
התאש הארנ יל .ףפחמ תמאב התאש וא ,ןרקס קיפסמ אל התאש וא
.ךתוא הכיבמ ןייאורמו ןייארמ לש תאזה תוימיטניאהש .שייבתמ

יכה ינאש תומוקמב אקווד םימעפל לשכנ ינא" .רמוא אוה ,"תויפיפח אל הז"
םדא ןב לואשל לבא .לכה וילע עדוי ,ןייאורמה בתכש רפסה תא ארוק ,ןכומ
רשוא הז תילגרמ ןד ומכ םישנא ןייארל .השקתמ ינא ,תשרגתה ,תנתחתה
ינא .הזב הקול ינא .לכה תא יל השוע אוה ,םולכ תושעל ךירצ אל ינא .לודג
תלמגנ ,ונ :ותוא לאשא אל ינא לבא .תובתכ ויה ןפג ןתנוהי לע .לואשל דחופ
?ותוא ךנחל אב ינא ,המ זא ,אל םאו .יפוי זא למגנ אוה םא יכ ?לוהוכלאמ
.תוחונ יא שיגרמ ינא .םילאוש םישנאש תולאשו תורחא תוינכות האור ינא
תומוקמב לבא .יפוי הז יכ ,הדלי ךל הדלונ ,ונ :והשימל דיגהל לוכי ינא
."עקתנ ינא םירחא

ךכ-לכ .ןיטולחל הזופ לוטנ והשמ וב שי .רמוא בוגש הלמ לכל ןימאהל רשפא
והשמ וב שי .המצע הזופה אל אוה הזופה רדעה םא ההות התאש ,הזופ ילב
אוהשכ .תינכותב ולש הפה ילובינל טלחומ דוגינב דמועש ,יתוברת ,ןידע
ףכיתו םלוכ תא עזעזל ליבשב הז תא רמואש דלי ומכ הארנ אוה ,'ןיז' רמוא
.ןובסב הפה תא ףוטשל ךלי אוה

רבכ יל ורבע" ,רמוא אוה ,"ןוכנ" .ךייחמ אוה הז תא ול תרמוא ינאשכ
םינהנ ונחנא ,ללכב .הלאה תוללקה םע קיספהל ךירצ ינאש תובשחמ
תחת הלמה תא דיגהל רשפא יא הקירמאב .תנבומ יתלב תורחמ היזיוולטב
והז' ,תירמאקה הישימחה .תומוקמה לכל ץרפ הז הפ .יתכלממ ץורע םושב
ןוצרהמ קלחכ הז תא השוע ינאש בשוח ינא .קספי הז .םינטק םידלי ומכ .'הז
.םירוהרה ינימ לכ בוגל ויה תאזה השקה הנשב ."בוחרב םירבדמש ומכ רבדל
טעמ אל הזש ,ול םיבורקה לכו תכרעמה לכ תא םהב ףתשל הבריה אוה
הז" .חומה תא לבלבי אלש ול רמאש ,דלפ יזוע ,דעלט ל"כנמ ללוכ ,םישנא
אוה ,"והשמ תושעל ךירצש השגרהה תובקעב אלא ,תרוקיבה תובקעב אל
םידרוישכ .וב רוהריהה םצעמ השענש ךילהת .םירבד רענל ךירצש" .רמוא
."הצור התאש המ תושעל שפוחה תא שיגרמ התא ךילע


טמרופ ותואב תינכות םע אציש ,בוטה ודידי ,ןוסרדנס ינד לע ותוא יתלאש
ןויארב בוג רפיס םינש המכ ינפל .הלפנ איהו ןושארה ץורעב ולש ומכ
הדובע לש םינש 12 ירחא ןוסרדנסמ הדירפה לע ,בירעמב שודק הנרואל
עדי אוה .ומצע תא שי ינדלש השגרה יל התיה .30 ןב יתייה" :תפתושמ
.ותוא בוזעל יתדחפ םתס .ינא ימ יתעדי אל ינא .םכח אוהו ןגנל עדיו בותכל
."בוצע היה הזו

החמש וזיא שי םא .והשמ ול השע ןוסרדנס לש ןולשיכה םא ותוא יתלאש
.ונממ חלצומ רתוי אוהש דימת ול היה המדנש ימ לש ודיאל הנטק

הז .תורחא תוינכות תודרוישכ החמש יב ןיא" .רמוא אוה ,"דיאל החמש אל"
.דחי ונייהש םינשב רצונ םויה ינאש המ לכ .ינדל רבוחמ תמאב ינא .הז אל
ןטק םוקמ הנה :ימצעל יתרמא לבא .החמש התיה אל .ןומה ונממ יתדמל
."ונממ בוט רתוי ינאש


ינב םילפונ תאזה תשרב .בוג ידיג ךביבס הווטש םסקה תשרב לופיל אל השק
לש גיצנה אוה בוג .'הדוד'ו 'תרווכ' לע ולדגש ,םיעברא ינב םג לבא ,רעונ
יבתכמל תבותכ םג אוהו ,העבשה תונגרובה לש םג לבא ,בערה לאמשה
ןור וילע בתכ ,"90-ה תונש אוה בוג ידיג" .'ד"סב'ב םיחתתפנש תוצירעמ
המ לכ אוה בוג ידיג .יעבט ןקיחצמ ,תוכילה םיענ ,קיזמ אל ידוהי" .גרבימ
אלל ,הער הלמ אלל ,תחא הכיתחב 2000 תנשל עיגהל ידכ םיכירצ ונחנאש
ףלוח ןמזה וב ,ינקירמאה ןזהמ ,קרס רודיב לש העש .םיככתו ביר אלל ,ןודז
.וב רמאנ אל סיעכמו םמוקמ ,בקונ רבד םושש הקותמו הכר תינשבוד ומכ
תמותס ,העבש ,הנמש המוא גציימ אוה .תימואלה תינלפסיאה אוה בוג
לאמש לע בבחתהל לגוסמש ימ .סוזנצנוקה אוה .הריהיו המוטא ,לורטסלוכ
."ושפנב רקש השוע ,ןימי לעו

תמותס העבשה ,הנמשה המואה אוה גרבימ" :בוג תא הזיגרה וזה תרוקיבה
לע בותכל אוה וקוסיע לכו הז לכב לבוטש םדאש יתוא זיגרמ .לורטסלוכה
םירמוא הללגבש תינכות לע אקווד .הז לכ תא ילע רמוא ,לכוא לש תויצאירו
תמק זא ?סקיפ ןאכ לכה ?תדרל ילע אקווד ,ידדצ-דח ,ינלאמש ינאש
רודיב תינכות השועש ,בוג ידיג ינא ?ןפקות תויהל ךל אבו רקובב םמעושמ
.הלש םיבתוכה ללגב ,הלש םיכרועה ללגב ,תינלאמש היצטניירוא הל שיש
יד אטבתמ ינאש בשוח ינא .דעלטל בייוחמ ינא .דבוע ינא .לגד אשונ אל ינא
םינאידניאל תומדאה תא םילזוג המל הרש זאב ןו'גש בהוא אל ינא .רורב
."יפוי זא ,הרימא תסנכנ רודיבה תרגסמב םא .םירחא רסמ ירישו

הנרואל ןויארב .םינפ יתשל עמתשמ אל אוה .אטבתמ אוה ,אטבתמ בוגשכ
."בוט אל שיא אוה .לבמט קרבש בשוח ינא" :םעפ רמא אוה בירעמב שודק
דועו ."קרבו ןיבר לש הזה ץיוושה" :רמא ןמסקו ןושחנ לש ץוליחה עצבמ לע
יד רבד הרק ,יאקיטילופכ רבדמ קרבש זאמש בשוח ינא" :קרב לע רמא
דקפתמ אל אבצהשכ ,רבד םוש לע ולש הפה תא םתוס אל אוה .םיהדמ
."ללכב

םאו ,תכל תוקיחרמ תצק אל ולש תויואטבתהה םא עובשה ותוא יתלאש
תולועפ וליפאו אבצ ישנא ,םיאקיטילופ רקבל ךמסומ ומצע האור אוה
.ל"הצ לש תויעצבמ

התיה ל"כטמ תרייס םעפ .הנותחתה הרושה לע לכתסמ ינא" .רמא אוה ,"ןכ"
.רופיסה רמגנ .דבע אל ץפנה רמוחו ןמסקו תא ץלחל וכלה םה .שודק ןיינע
בוט אבצ אל ונחנא .האור ינאש המ יפל םירבד טפוש ינא .הרוטלח דוע הנה
ראשיהל המל םיריבסמ םלוכ .ןמזה לכ ןונבלב םידיספמ ונחנא .ונייהש ומכ
דיקפתה .אמא אל ינאש לבח .ןונבלב הייהש דגנ תוהמיא דעב ינא .ןונבלב
,השויטק ףטוחש דליב לזלזמ אל ינא זא .המחלמב גרהיהל הז םילייחה לש
התאש ,םנטאיו ,ןאכ הז המ .םיגרהנש םילייח 25-ב לזלזמ אל םג ינא לבא
ושע םעפ ,םירצמב ראדרה תא ומירה םעפ ?ךתוא םיצצופמו הלילב ךלוה
."םיבוט םה םג לבא ,םיבוט ונלש םילייחה .רמגנ הז .םימי השישב המחלמ

תנייארתמש ,בוג תנע ,ותשיא השועש המ השוע אל אוה המל ותוא יתלאש
ומכ .רדסב אל הל הארנש המ לכ דגנ רעתכ דח ןפואב תאצויו תבתוכו
.ןיבר חצר רחאל ,ןמצייו רזע אישנה דגנ הרמאש םישקה םירבדה

השא איה .תרחא םייונב ונחנא" .בוג רמוא ,"הל שיש ץמואה תא יל ןיא"
ןיינעב םג .הומכ בשוח ינא לבא .רזפתמ ינא .תיתדוקנ דואמו תזכורמו תמעוז
ךבוסמ ינא לבא .ןיבר לש רבקה דיל אשנש דפסהה לש הירורעשהו ,אישנה
.ילש אמא לש םירבח הזה רודה לכ .ילש אמא לש רבח .ילש רכמ אוה .רתוי
.הז םע יל השק וישכע םג .רזע לע תוחידב תינכותב ונרמאש דע ןמז יל חקל
הז םא .םתוא קיזחמ ינאו ,והשמ לע ךלנ ,ואוב םירמוא םיבתוכה ,תינכותב
.יביב לע החידב דיגהל יתניחבמ יטמוטוא אל הז לבא .רדסב זא ,קיחצמ ארונ
ינא ,הנה ,יביבל רשקב תאזכ השוחת שיש תורמל .תיטמוטוא םיחלתשמ אל
."ינממ בוט רתוי עדוי אל אוה ,וליגב טעמכ 46, ןב

,ונממ בוט רתוי הז תא השוע תייהש ןווכתמ התא -
?ךלש תכרעמה םע התא


.בוט רתוי הז תא השוע יתייהש חטב ילש תכרעמה תא חקול יתייה םא"
.דואמ םיזכורמ םישנא םה ,ילש םיבתוכהו םיכרועה ,רהומ ילעו ןיפל לאינד
."ולש םינייוצמ םירזוע תויהל םילוכי ויה םה

ןמרביל טוויא תא היעב םוש ילב ףילחמ תייה -
?הטנא יתא ,ךלש הקיפמב


."עברו הינשב טוויא תא הפילחמ יתא"

םייח לש הטמב יעוצקמה תווצב בוג תנע התיה תוריחבה תכרעמ תפוקתב
ולש תחתה תא ןתנ אוהש ,דמחנ ,םיסקמ ןומר התעדלש תרמוא בוג .ןומר
תא האורו לכתסמ" ,בוג רמוא ,"ינא לבא" .רומח ומכ דבע .תוריחבה ליבשב
שיא .הזה חוחזה ךויחה תא ול שי .ךייחל קיספת :רמוא ינאו .ולש ךויחה
?הצור אוה המ .םולכ הרק אלו התוא בזעו חור הברה םע תורדתסהל ךלהש
אלש םדא הז .םולכ ןיא לבא .היתחתמ והשמ שי וליאכש הקיתש הזיא ול שי
"?םעב ודמעמ לע קבאי אוה ךיא זא ,הגלפמב ודמעמ לע קבאיהל לגוסמ

,תונלבסה רסוח .ולש םסקהמ קלח הז .בוגל ,יתודלי תצק תויהל ול רתומ
.והשממ ול םאמנשכ חורה רצוק ,םמעתשהל ליחתמ אוה הבש תוריהמה
,בלעיהל ,סועכל ,שארב הלועש המ לכ דיגהל ,רובידה ףטש ,דחא דצמ
אלש והשמ רמא ילוא ,והשימב עגפ אוה ילוא ,רעטצהל ךכ-רחאו בילעהל
.רבד לכ לע העיד ול שיש ,הזכ ןצלפ ומכ עמשנ אוה ילוא ,דיגהל ךירצ היה
יתלאש .תוימיטניא לש תולובג לע רמוש ,דואמ יטרקסיד אוה ,ינש דצמו
,ירפ םחנמ ,ןודנול ןורי לש ,הפישחה תובתכ לג לע רמוא אוה המ ותוא
.ןפג ןתנוהי

יל הארנ הז" .רמוא אוה ,"הנידמה לכ לע רבועש םיילגר קוסיפ יל הארנ הז"
תא ןיבהל לוכי אל ינא .הז תא אורקל יתלוכי אל ,ירפ לע הבתכה .ףרוטמ
תצק אצת ,העיד דיגת .ךלש גולוכיספה אל אוה יאנותיע .תאזה העפותה
.יל השק הז ?םש דעו ןאכמ לבא .ךלש הקופדה תודליה לע והשמ ריגת .זעונ
עתרנ אלש ,יאנותיעה לש םג לבא ןייאורמה לש .לובליב לש ןיינע הז
ימ םע ,תנייז ימ תא םלועה לכל חוודמ התא המ .הלאה תומוקמל סנכיהלמ
רבכ רמגנ הז .םידלי שי ,תוחפשמ ילעב רבכ םלוכ .ךלש םינמורה לע ,תייה
.רבד לכב הבהצה שי .םיללותשמ ונחנא לבא ,דסחתמ אל ינא .ןמזמ
.תומודא ,תולודג םינותיעב תורתוכהו

ברעב ,ונלש םיתמב םג .רבד לכב .סג היהנ ונביל .תולובג תצורפ הנידמ תאז
עיגהל וליחתה זאו ,תינכות םע תולעל םיכירצ ונייה םיקוסמה ןוסא לש
התאו ,תינכות ןיא וא שי םא טילחהל ךירצ התא ובש עגרל עיגה הז ,תועידיה
21 .ילובג ,םיגורה העבש .תינכות השענ ,םיגורה העברא קר הז םא :רמוא
."יניצ ןפואב דמול התא ,אל רבכ הז ?םיגורה

היהי אל רבכשכ ,'בוג הליל' תא ודירוישכ ,ול תרמוא ינא ,רמגית הדובעהשכו
.היזיוולט תינכות לבקל בוג ידיגל לק

דע .רחא והשמ השעא ינא זא ילוא ,םולכב זחאנ אל ינא .הזמ דחופ אל ינא"
לכוא ינאש ,תישעמו תילכלכ ,םיענ םוקמ יל ןגראל ךירצ ינא רמגי הזש
רוכמאו הנקא ילוא .הרוטקטיכרא .םיתב בהוא יכה ינא .רנויסנפ וב תויהל
.הקינאפ תוחפב םייחה לע ףיקשהל לוכי התא ,תילכלכ עגרנ התא םא .םיתב
אל רודיבה רוזיא .תרסוימ הקיסומל רסוימ רויצ ןיב אוהש םוחתב אצמנ ינא
םהב םיאצמנש תומוקממ רתוי ילכלכ רוזיא אוה ,הלאה תומוקמהמ ןוזינ
דקפתל ךרוצל עדומו הלוע רבד לכ המכ עדויש שיא ינא .םירפוס וא םירמז
."קסע הז ,תירחסמ היזיוולט תאז .הז ךותב

והשמ תחקל םיעדויש םישנא .םיקסע ישנא הלא ךירעמ אוהש םישנאה
םייחה לע .גרבנזייא לואש לע אורקל בהא אוה .םידראילימ ונממ תושעלו
ארבש שיא ,םינפי םיתרשמ ,לארשיל התוא איבהל ,תינפי םע ןתחתהל .ולש
,הרטניס קנרפ תא ?םירמז .ךירעמ אל אוה םירפוס .רחא םלוע ומצעל
,קי'צראלוא ןולא ,תבש האל ,תבש ימולש ,ןוזול ילא ,דלר'גציפ הלא ,סיוולא
.ינרק הקימ ,ץיבר תידוהי

ףסוא קר .שדח םובלאל תוינכות םוש וישכע ול ןיאש רמוא ,אלפנ רמז ,בוג
ןיינעמ וא שדח והשמ םייתניב ול ןיא .ותינכות לש םויסה יריש לש ףסונ
שיש בשוח אוה לבא .וישכע םייחה תא הלגמ אל אוה ,תושעל המ .דיגהל
,םילורג יכה םיבכוכה םה רקילופ הדוהיו יצרא המלש .וליג ינב םירמזל םוקמ
םהילא הנופ אל אוה םא וליפא ,םיריעצל רבדמ אוה םגו וליג ינב םהו
.תורישי

דוע הזש רמוא אוה ,םיטרסב קחשל היספה אוה המל ותוא תלאוש ינאשכ
ףתתשהל זעה אל אוהש טירסת היהו םיטירסת לבקמ אוה םימעפל .רוזחי
,יושנ ,רגובמ רבג םע ןמור הל שיש 18 וא 17 תב ,הריעצ הרוחב םש התיה .וב
.םיקשנתמו עונלוקהמ םיאצוי םהש הניצס הזיא םש התיהו .אוה הזש

ורמא םהו ?םיקשנתמ ,המ ,םהל יתרמא .הקישנב" ,רמוא אוה ,"רמגנ הז הפ"
לפנ טרסה זא .תאזכ תינללוכ הקישנ .םיטרסב םיקשנתמ ,תושעל המ ,ןכ יל
והשמ ,עונלוק ןקחשכ יתוא ולגי דועש הווקמ ינא לבא ,הקישנ ללגב
."תוקישנ ילב קר .ולש תיטנייצפב בהאתמש רטאיכיספ ילוא .יל םיאתמש

וייח חרוא ןיבל ולש יארפה פא-דנטסה ןיב ,בשייתמ יתלב אל ,רעפ הזיא שי
איהש ,בוג תנע ,ותשיא םהב ,םישנא לש תווצ ידי לע להונמ אוה .ינרמשה
המ ,אוה הפיא הממיב הינש לכ םיעדוי םה .ותינכות לש תכרעמהמ קלח םג
הפיא קוידב םישנא הרשע תוחפל ועדי ,ןויארל ונבשישכ .ימ םעו השוע אוה
.ולש םייחב השע אוהש עורפ יכה רבדה המ ותוא יתלאש .המלו אצמנ אוה

היה הז .םייניש יאפור לש םיטלש םעפ יתבנג דלי יתייהשכ .םולכ ?עורפ"
יתישעש עורפ יכה רבדה הז .הז תא השוע אל רבכ ינא ,םינש הברה ינפל
."זכורמ ןונח ינא .ייחב

?תויזטנפ ךל ןיאו -

.רעצב רמוא אוה ,"יל ןיאש הדומ ינא" .שפחל ןמז הברה תמאב ול חקול
המ :בושחל יתוא ררוע ,רוחיאב ילא עיגהש םיעבראה ליג רבשמש תורמל"
לכ תא קרפל הצור התא םא איה הלאשה יכ .ךבוסמ הז ?שאה הפיא ,הרוק
יארחא ינא ,רדוסמ ינא .שא דוע אוצמל וא ,תרחא שא ליבשב ךל שיש המ
תויגוזב קימעמו ינניח והשמ שי .לכה קרפאו יאווהל עסא אל ינא .דואמ
ינא .םיטרפל סנכיהלמ וישכע עיזמ ינא .קמועל סנכנש והשמ .םינש תכורא
ובהאיש ךרוצה .תודלימ ינגרוב ינאש הדומ ינא .הדובעב אל םג ,ןגלד אל
םיוסמה רישה .גישהל לוכי התאש םירבדה .תונשוכרה .ילצא םג םייק יתוא
.רפתשמו ךלוהש ילכלכה בצמה .ריבס וטוא הזיא ,הזה

לבא .טמיניביקל ףע ,רוכיש יתייה ,הקדוו םיתוש ונייה םעפ .ןטעב אל ינא"
תובוהאש ,םינייתש םירייצ לש תומוקמל עיגהל םעפ ףא יתחלצה אל
ףא יתייה אל זעונ .ילש יעבטה םוקמה אל הארנכ הז .היילטאב םהל תולייטמ
הצר אלש גהנל הנוז ןב יתרמא םעפ .םירורב םירועיש םייחב יתלביק .םעפ
םע יתעסנ אל .הריטס יל ןתנו וטואהמ דרי אוהו תליאמ פמרט יתוא תחקל
טס יתינק ,הריד יתרכש .ךכ יח והשכיא הארנכ יבא .קוחרה חרזמל לימרת
וטואה תא יתינק ,וטוא יתינק ,תיב יתינק ,תיב יתרכש ,ןושאר םינידס
המו :לאוש התא םואתפ ,עגריהל הפיט ליחתמ התאש עגרבו ,הזה םיוסמה
ריינה רמגנו .םידליהו .החפשמהו .תוימוימויה תויוביחתהה תא שיו ?וישכע
רזירפהו חפה תא איצוהל ךירצו .םילרנימה םימהו לבזה תויקשו טלאוט
תא אצומ התאו ,םהל גואדל ךירצ התאש םיצפח הברה ךכ-לכ שיו ,לקלוקמ
דואמ טעמ ראשנ םייח לש תאזה הרוצבו ,תונטק תויעבבו םינופלטב ךמצע
."דבל תויהל םוקמ

."ריווא הצור ינא ,ייה :םירמואש עגר ברקתמש הדומ ינא" .קומע םשונ אוה
יכ טעוב אל ינא ?ריווא הצור אל תנע .ריווא םיצור םלוכ לבא" .קתוש אוה
"?דבל הזב טעבא ינא ,המ .רייפ אל הזו .הזכ אל יבא

םעפ הרמאש והשמב יתרכזנ .בוג ידיגב יבל תא הבש ךכ-לכ המ ,יתבשח
איה ,"יתוא םישרהש המ" .םהלש הנושארה השיגפה לע בוג תנע ןויארב
."רבד ותוא הז םהלש ץוחהו םינפהש םישנא זא דע יתשגפ אלש" ,הרמא