Make your own free website on Tripod.com

ריבש םירפא
22.5.98 "ריעה" ךותמ ,ולש ןב תאמ

םא .יוויל ידיגל השועו הרוחאמ דמועש ינלופה אל רבכ אוה רימש םירפא
הטנוח ,רמש ימענ יכישממ םיזנכשא לש הטנוח הז תרווכ ,םויה ותוא ולאשת
?ראשה לכו .ליחתה לכה ונממש תוברתה קוצל ךפהש ,עלסל הרקמב הכפהש
ןוסרדנסל הארי אוה ,קראפב ,אבה עובשב .הלודג הלפאו סאמח ראשה לכ
יטנגליטניא יכה שיאה תא ןייארמ ולש ןב .הרטיגה לש טרפמה ןיתשמ הפיאמ
.תרווכבינא ,וירוגמ םוקמל ךומסה 'ץנאר רגרובה ףינסב שגפינש עיצמ רימש םירפאשכ
יאנותיע קופיס תשוחתב הלוהמ ,הלודג הכובמ יב תררחתשמ ךיא שיגרמ
בצקב ןימשמש שיאה ,הזה הבעה שיאהש תויהל לוכי ,המ .רתויב יוזבה גוסהמ
אוהשכ ולש תימדתל םורגל לולע אוה קזנ הזיא ןיבמ אל ,תואתשה ררועמ
זנוימ בטורו לודג ספי'צ ,לופכ ידרפס הזיא לע דרוי וב תוזחל יאנותיע ןימזמ
?תירבעה תוציצקה תכלממב

ירירבשהו ןמשה ןואגה ,ןוסליוו ןאירב לע עמש אל רימש םירפאש תויהל לוכי
אל דחא ףא ?םעפ יא םיפי יכה פופה ירישמ המכ בתכש שיאה ,זיוב 'ץיבהמ
ירחא תורופס תועש ולש הנישה רדחל םיאנותיע ןימזהל ןוסליוו תא חירכה
ידכ ,םי לוח לש םימרגוליק תואמב הטימה הבוגל דע שממ .ותוא אלימש
םגו ,םיאנותיע ןימזה ןוסליוו לבא .עבטל ולש יעצמא יתלבה רוביחה תא קדהל
ורמא םיאנותיעהו .ודבכתיש ,היזה יררועמ םימס לש םישרמ רחבמ םהל עיצה
תחא ,ןוסליוו תא ולבכו ,םהלש הביתכה תונוכמ לא ורהימו ,הדות הפי
.הריירקה זא ול הסרהש תימדתב .תירופאטמ םיעגושמ תנותכב ,דימתלו

םואבנריבב אל ,יסקידב אל .'ץנאר רגרובב שגפיהל שקעתמ רימש םירפאו
שגפיהל הצור אוה .תיטוזקא תיעבש דאב הייקייטס הזיאב אל ,םואבלדנמו
ריבסמ אוהש דע ןופלטב תורבוע תושק תוינש המכ דועו .'ץנאר רגרובב
ןבה הז םילכוא המו הפיא רימש תחפשמב טילחמש ימ ,םיירהצב תבשבש
לש ינובתה לוביטהו ןידעה ןוגיטה לע ,תושעל המ ,סורהש ,ששה ןב רוכבה
אבא אוה לבא ,םיאנותיע לש יתפ אל ילוא אוה רימש םירפאו .איהה תשרה
.'ץנאר רגרובל אוב ה'לאבא .ןתייצ אבא .בוטהנה ,תונורחאה םינשב ךכ לכ ןימשה רימש ךיא ההתש ימ לכל ,וז תונמדזהבו
רמוא ינאשכ .תועפוה עצמאב ףלעתהל יתלחתה ךרעב הנש ינפל" .רבסהה
הז וט-וט-ואש השוחתל אלא ,הרכה דוביאל שממ ןווכתמ אל ינא ,ףלעתהל
ברעב ,םינש שש ינפל .יל הרק המוד והשמש הנושאר םעפ אל הז .תורקל ךלוה
יל היה ,קסיד לע ךכ רחא אצתו טלקותש העסוה סוגולב תתל רומא יתייה ובש
הביסה תא יתעדי אל .תושגרתיהה ,ץחלה ללגב הזש יתבשח זא .בל םוד
תופיכתב ץוצל וליחתה הלאה תויופלעתהה הנש ינפל ,הרקמ לכב .תיתימאה
ינא ,םויב םעפ םיעברא-םישולש .ינחצר בצקב ןיתשהל יתלחתה םגו ,הגיאדמ
דע דרגתמ ,ףוגה לכב ףרוטמ ומכ דרגתמ יתייה ,קיפסמ אל הז םאו .קחוצ אל
.םד בוז

תא האר אוהשכ ,אפורהו ,רכוסה תמר תא יל וקדב .קדביהל יתכלה זא"
ר"ד .עגר החילס ..מממא' ,יל רמא אוה ,'רימש רמ' .ןימאה אל טושפ ,תואצותה
הז ,רמוא התא המ .רימש רמ לש הקידבה תואצותב ןאכ היינש לכתסת ,ןהכ
.'ףוחד הרקמ הז ?עגרל ונילא ףרטצהל ןכומ התא ,'ץיבוניבר ר"ד ?תויהל לוכי
רכוסה תקידב תואצות תא דחי לכעל וסינ ,םיאפורה תשולש ,ודמע םה הככו
יל ,האמ תוביבסב איה אירב םדא ןב לש םדב רכוסה תמר םאש דיגנ אוב .ילש
ילש ןבה תא ריזחהל יל ונתנ אל וליפא .םוקמה לע יתוא וזפשא םה .700 היה
".התיבה

ינפל לאשנשכ .תרכוסב הלח אוה קוידב יתמ עדוי אל רימש םירפא םויה דע
,וילע הטלתשהש הלטבה תא םישאה ,תימואתפה הנמשהה רשפל םינש שש
הליחתה תרכוסהש דשוח אוה ,דבעידב .ץרפמה תמחלמ תפוקתב ,ונלוכ לע
בלבלהש הז" ,ריבסמ אוה ",תרכוס הלוח לצא הרוקש המ" .זא רתוי וא תוחפ
םיעיגמ אל םה ,םיקרפתמ אל םירכוסהש ןוויכ .םדב םירכוסה תא קרפמ אל
,בער ,בער ,בער התא זאו ,רכוס םיכירצ םהש םיחרוצ םיאתה זאו .םיאתל
המ הז .ןימשמ התא ,לכוא התאשכו .לכוא התא ,בער התאשכו .ןמזה לכ ,בער
יתייהש הזרה דליה אל רבכ ינאש הביסה תאז .תא'ד זא לפמיס זא ,יל הרקש
".םעפ

!!סאמח ,וליצה

הכומסה הנטק ריעב ,ןילופב 1951-ב דלונ םעפ היה רימש םירפאש הזרה דליה
אלו ,תונחמהמ רורחשה ירחא ןילופכ ראשיהל ופידעה ולש םירוהה .'ץיבוטקל
םהו .וילא רוזחל וצר םה רחא רבד לכמ רתויו ,תיב םהל היה" .לארשיל תולעל
הבש ריעב .המחלמה ירחא ץראל ולע הינלופב םידוהיה לכ אל .דבל ויה אל
המכ התנמש תידוהי הליהק המחלמה ירחא התיה ,תיסחי הנטק ריע ,ונרג
ףוסב הינלופב ידוהי תויהל .ןבומכ ,תנצחומ התיה אל ונלש תודהיה .םיפלא
לבא ,ךתוא םיפדור שממ אל .םויה ומוה תויהל ומכ ךרעב הז םישישה תונש
.'Hate waiting to happen' הז .ךילע םיעגתשמ אל

תילותק הריווא התיה ,תיסחי תססובמ התיה תידוהיה הליהקהש תורמל לבא"
םדוק .תוביס ינימ לכמ ,הזל ךשמנ ימצע תא יתאצמ םדקומ יד ליגבו ,הדבכ
לבא .ךלש תודהיה תא םעמעל ךרד התיה תאז .יתאווסה קחשמ היה הז ,לכ
.הקיזומל ,הרוטקטיכראל .תירצונה הקיטתסאל יתכשמנ רקיעבש בשוח ינא
לש הקיזומהמ .תורצנה רוזאמ אב ולש ןחלהש ריש הז ,לשמל ,'תדלומ רועיש'
תויסנכב םיענ היה .רפס תיבמ חרוב יתייהשכ ןהב בשוי יתייהש תויסנכה
טעמכש םשורה לבקתי אלש לבא .בוט חיר דימת םש היהש רכוז ינא .הלאה
.טסיאתא יתייה דימת לבא ,ןוכנ ,יתוא ןרקיסש והשמ התיה תורצנה .יתרצנתה

הקהלל יתפרטצה 14 ליגבו ,הרטיג יל הנק יחא ,רשע ליגב ןגנל יתלחתה"
ויה םהו ,תינלופב ,קאידוז יקאנז .קאידוז ינמיס םהל וארק .ילש הנושארה
ועדי אל םה .רמז ושפיח םה ,םתוא בזע םהלש טסירטיגהשכ .יניעב םימיהדמ
".יתפרטצה והשכיאו .בוט רישל

?הפוריא חרזמב לור'נקור ונגינ 1965-ב

ינא ובש רוזאה תוחפל ,הינלופ .הז תא ריהבהל יל בושח הז .הפוריא זכרמ"
לש הרורג התיה איה,תיטילופ .חרזמהמ אל ,הפוריא זכרממ קלח התיה ,יתרג
,זירפ ןיבל השרו ןיב לדבה היה אל טעמכ ,תיתוברת לבא .תוצעומה תירב
,לור'נקור ובש םוקממ אב ינא ,ןיבת .'68 לש ביבאה ינפל םג .גארפו ןודנול
.תואיצמהמ ססות קלח התיהו החרפ ,םישישה תונש לש תוברתה לכ ,ללכבו
אל ,זא הז תא ועדי אל חטב םהו ,םויה הז תא םיעדוי אל לארשיב הפ םישנא
קתונמ היה תמאבש ימ ,השעמל .הפוריא זכרמב הרוק המ גשומ םהל היה
,םש .הנוש היה הפ ימויקה טסקטנוקה לכ ,םילארשיה םתא הז תואיצמהמ
המ םירוהל היהש םעפ לכ .בר לוזלזב וירוה רוד לע לכתסה ינלופה רעונה
םתא המ וניאר ונחנא ,ןכ' לש טבמ ןימב םהילע ונלכתסה ונחנא ,דיגהל
םיעדוי םתא .םדא ינב ינוילימ תורשע גורהל םיעדוי םתא .תושעל םיעדוי
וליחתהו ונילא ואב ונלש םירוההשכ .'םיעדוי םתאש המ הז .תשבי דימשהל
,םתוא ונלאש ,'?םירבדמ קוידב םתא המ לע' .סייק ונל היה ,רסומ ףיטהל
םתא המ ?גרה לע ?חצר לע ?האוש לע ?רפסה תיבב תוכמ לע ?ןילאטס לע'
.'ירמגל הנוש השיג .והשמ םיעיצמ ונחנא .םולכ םתאבה אל ?קוידב םיעיצמ

תא 'ץיבוטקב יתיאר ינא ,סלטיבה תא איבהל רסא דירש יסוי לש אבא ןאכשכ"
.יתיאר ןאמ דרפנמ תא .סלמינאה תא ,סדריב דראיה תא ,סנוטס גנילורה
דעצמב ןושאר םוקמ היה המ ,'68-ב ץראל יתאבשכו .קור היה דימת וידרבו
ינא .סקירדנה הז המ ועדי אל םישנא !ביבא יצומ .ביבא יצומ ?םינומזפה
לאשש ןושאדה ילארשיה .ץראל ךרדב יתייהשכ עיפומ סקירדנה תא יתיאר
הזש םיחוטב ויה ןאכ םלוכ .ןוסרדנס היה 'םירק' הז המ עדוי ינא םא יתוא
,לארשי .תושק .תושק םירגפמ םתייה ןאכ םתאש ךכ .הדילג לע םימשש והשמ
.רטשמה תניחבמ ,הינלופמ הברהב הנוש התיה אל ,םינש הז תא רמוא ינא
שפוח .יומס קזח ןוטלש .םזילטיפק לש הווסמב ,תיטסינומוק הנידמ התיה תאז
.ךממ ותוא וחקיי זאו ,דסממה ירבד תא רפתש דע םייקש בצמ ןיטולחל היה
שפוחהש המכ תוארמ תוגיגחה לכ .הנד תא הארת .יתימא שפוח הפ ןיא ןיידעו
רוצעל וחילצה אל .לכה הז ,ןמזב התוא רוצעל וחילצה אל טושפ .ריבש הפ
הנידמב היח ינא' תרמא התוא עמוש ינא .רחא והשמב םיקוסע ויה יכ ,התוא
"!סאמח ?תילרביל הנידמ הזיא .'פא קאפ הד קייוו ,הנד' רמוא ינאו ,'תילרביל

תא רקיעב תרכוז הירוטסיהה .סוסתל הליחתה הפוריא חרזמ לכ '68 תליחתב
לש ימיטפוא לג הפוקת התואב ףטש ןילופ תא םג לבא ,גארפ לש ביבאה
ןיזה רבשנ םישנאל" .יונישל הווקת לשו יטסינומוקה ןוטלשהמ סואימ
םידליה תא ןיבמ ינאש יתשאל רמוא דימת ינא .ינועהמו ץחלהמו רטשמהמ
לכ תא הזב שי .םלועב ןאפ יכה הז .םייח םישוע םה .הדאפיתניאה לש
זא .הזב שי לכה .םישודקו םירוביגו אלכו םילגרמו הרטשמ הזב שי .ה"במסחה
ילע המש הרטשמה .בוט אל לבא ,דבכ אל .יתכבתסה ינאו ,הלאכ תומוהמ ויה
ורמא טושפ .הרק הז םעפה םג ,םידוהיה תא םימישאמ ויה דימתש ןוויכו .ןיע
הפ וריאשת רמוא הז ?רמוא הז המ 'םימי עובשב לבא ,הפמ וכל' ןילופ ידוהיל
אל ינא םא ,רמוא התאש תונמדה תאזו .שוריג טושפ הז .דוש הז .לכה תא
עובשב .ונכלה זא .תוער הנש םירשע .הנש םירשע דועל ראשנ ינא התוא חקול
.ילש םייחהמ יתדרפנ םימי

תחפסנה םע הלאה םיטרפה לכ לע תניינעמ החיש ןמזמ אל יל התיה"
".הדמחנ דואמ הרוחב .ץראב םינלופה לש תיתוברתה

?תינלופ רבדמ דוע התא

תעדוי תא' הל יתרמאו ,ילש רופיסה לכ תא הל יתרפיס ,ונשגפנ .רדסב .הככ"
ינאש ימ יל ןיא .ילש קופיסה תא שורדל יממ יל ןיאו ןובלע תשגרה יל שי ,המ
ינממ ישקבת תא .הזה םדא ןבה ייהת תאו .קאינמ אי ,ינפב לצנתת ,ול דיגא
םתסחייתה םאו .םולכ םכל יתישע אל .בוט ינלופ יתייה ינא .וישכע החילס
.בגא ,םשל עוסנל תמ ינא .הלצנתה איהו .'וישכע ילצנתת זא .לבז ומכ ילא
שיגדא ינא זא .לארשי תנידמ תא גציימש והשמ םע אובל הצור ינא לבא
תא ארוק הזכ והשימ םאו .יל עיצה אל דחא ףא םויה דע .תמאב יתחצינש
.תמאב .חמשא ינא ,רש םגו תינלופ רבודש םדא ןב ול רסח הרקמבו ,ןותיעה
".ילא ורשקתת

תינלופב תדלומ רועיש

ןונגנמ לש רטסופה רענ אוה רימש םירפא ,הזכ תויהל ןוצר ילבמו תעד ילבמ
יא ןאכ ווחנש םיריהמהמ היה ץראב ולש תורעתהה ךילהת .ינויצה הטילקה
עדוי אלו ךובנו לבלובמ ,ץראב תחנ ובש עגרה ןיב הדירפה הנשמ תוחפ .םעפ
תיארוט לש הדלפה תומצ ירוחאמ םקמתה ובש םויה ןיבל ,תירבעב תחא הלמ
תונש ףוסב ץראב רתויב חילצמה פופה בכרהמ קלח ךפהו יזרא הנדרי
.ל"חנה תקהל ,םישישה

ןמזוה ,ץוביקה לש ןפלואב תירבע דמלש ,רימש .ןנחוי תמרב ליחתה לכה
יטוידיא יל עמשנ עפומה לכ" .םירמזמה םיאל"חנה לש העפוהל םיברעה דחאב
לארשיל ינייפוא אל דואמ .הנוז ןבה הרטיג םש ןגינ והשימ לבא ,ןיטולחל
".הז ימ יתיאר אל ינאו ,ילש הפשב רבידש והשימ םש היה .הפוקת התואב

?ךומנ היה אוה יכ

ירוחאמ התיה הקהלה .זא היה הז הככ .םיעלקה ירוחאמ היה אוה יכ ,אל"
.יל םיאתמ ,יתרמא זא .ןוכנה רבדה תא הנגינ תאזה הרטיגהו .םיעלקה
עוסנל יל עיצה אוהו ,ןנחוי תמר רבח היה רבעשל ל"חנה דקפמ ,הרקמב
יתייה .םינחבנ ובש םוקמה הפיא תוארל ידכ קר ,דחא םוי יתעסנ זא .ןחביהלו
לש הרובח יתיאר .יתסנכנ .הניחבה לש םויב יתאבש ררבתמו .ןתפר ומכ שובל
.יבטימב אל ינאו ,תומיהדמה תונבה ןבומכו ,דואמ םיריהי ,בוט םיארנ ,םישנא
ילב ןואג םרוהי לש 'םולח יל שי' תא יתרש .םש רש ינא המ גשומ יל היה אל
רחא ךפהש המ תא יתרשו ,תינלופב והשמ רישל ינממ ושקיב זאו .הלמ ןיבהל
ןפואבו ,תויתולגה תומלגתה יתייה ינא םהלש הסיפתב .'תדלומ דועיש'ל ךכ
".םהיניעב ןח אצמ הז ילסקודרפ

תוילרבילה לע דיעמש ןפודה אצוי ,זא לש יפויתאה תייה
.םייפנכ וילע םישרופש הלא לש

דחא היהש ,ןושיק םירפא לבא ,יתרשש ךיאמ ונהנ דואמ הקהלה ירבח .קוידב"
".'יווה תווצל ותוא חולשל ךירצ ,םינפה לע הארנ אוה' רמא ,םינחובה

?םינפה לע עמשנ וא םינפה לע הארנ התאש רמא אוה

יתייה ינאו .םיפוזשו םיפי ,הלאכ םירא ןימ םלוכ ויה םה .םינפה לע הארנ"
".ינא

לבקתה רימש ,'תדלומ רועיש'מ דואמ המשרתהש ,ינולא ירימ תוכזב טעמ אל
רחא שאר יל היה .ארונ השק היה הז .ילש ךותיהה רוכ היה הז" .ל"חנה תקהלל
קיחצהש המ ,יתוא ןיינע אל םתוא ןיינעש המ .ירמגל תרחא תוילטנמ .ירמגל
,יתרמא לבא .הזובמו ךובנ .ךובנ יתייה ןמזה בור זא ,יתוא קיחצה אל םתוא
".םתוא טולקא ינא ,ןמז חקיי הז ,רדסב

םינשה ךשמב ךילא הרזח זא תשגרהש תורזה תשוחת
?תואבה

ומכ הז .ירמגל תירעתהש ךל המדנשכ וליפא ךתוא בזוע אלש שגר הז תורז"
.התיכה לש רחאמה ראשנ אוה ןוכיתה ףוס דעו ,'א התיכל רחאמש הזה דליה
.ןכומ רבדל יתאב .םימיקמהמ יתייה אל ,הפ יתדלונ אל ינא .ןאכל יתאב ינא
".יצח יצח ראשא ינא ,ילארשי תויהל הצרא אל ינאש המכו ,יתפרטצה

לבא ,12 ןב ומכ ,הזרו ןטק ,דלי ,לזוג הז המ עיגה דחא םוי" .הקהלל הרזחב
ןגינו םידילקה דיל בשייתה אוהו .םידלי םיסייגמ ,קושב יתייה ינא .םידמ שבל
רמא אוה ,'םולש' .ולוסה לכ תא ,זרודה לש "רייפ יימ טייל" תא ןגינ אוה .אלפנ
תא רמא .ןוטפלק קירא רמא םדא ןבה '?ןוטפלק קירא תא ריכמ ,ינד ינא' ,יל
יתנבה זאו .ול יתרמא ,'ריכמ' .אוה ימ זא ועדי אל ללכב ץראב .שרופמה םשה
".ןנחוי תמרב איהה העפוהב ילא רבידש טסירטיגה .טסירטיגה אוהש

ראטיג ןרוב לרו'צנ

,הלעפ תרווכ ןהבש םינשה שולש תא ןורכיזב הלעמ רימש םירפאשכ ,םימעפל
אוה םימעפל .ולש םייחב תובוט יכה םינשה שולש ויה הלאש בשוח אוה
דצהמ ,םירבדה עבטמ ,ליחתנ .תוער יכה םינשה שולש ויה ןהש ענכושמ
.לפאה
דעו םיירהצה ירחא עבראמ ,םוי לכ .שדוחב תועפוה 34 .ךרפ ידבע ומכ ונייה"
םידיחיה םישנאה .ריסא ומכ שיגרמ התא .והשמל ךייש התא ,רקובב עברא
לכו תוחידבה לכ תא תעמש רבכ התא דובכה לכ םעש הלא הז האור התאש
הז לש הרבחה לבא ,לובסל לוכי דוע התא םתוא ,וישכע .םהלש םילוכסיתה
סותימה לש לפאה דצה הז .ביבסמ םישנא אלמ ןמזה לכ .אוהה לש הרבחהו
בלשבו .ךלש שפנה תוולש תא דבאמ התא .המויא הכוטמס הז .קור תקהל לש
היירכוס דוע חק' תרמוא תואיצמה לבא .הז םע קיספת ,רמוא התא םיוסמ
.ונקרפתהשכ התיה תאז הלקה וזיא עדוי אל התא .'היירכוס דועו

,תדלומ יריש ויה ,םינוכרעמ ויה .םידמחנ ונייהש המכ ,והוא .םידמחנ ונייהו"
םילארשיה ,םתא .דסממה לש לילחה ילילצל ונדקר .'הנטק הנידמ' התיה
הז תא תוארל אלש לוכי אל ינא לבא ,ראווצ דע הז ךותב םיעוקש ,הדילמ
תאזה הקהלל םרג המ ,תוחורה לכל ,בשוח ינאשכ .רדייסטואא לש טבממ
תקהלמ ונאב ,םיזנכשא ,םיבוט ה'רבח ונייה ונלוכ :האור ינא זא ,חילצהל
םילאושו תרווכ ןמזב ונילא םיאב ויהש םישנא הברה ויהש עדוי התא .ל"חנה
הלאה תודמחנה תורוחבה תא וחקת אלש המל ?הקהלב תונב םכל ןיא המל'
איה הלש הרוביגהש תוברתמ םיאבש םישנא '?הנדרי הפיא ?ל"חנה תקהלמ
".רמש ימענ

,תרווכ ירחא דימש הז ךיא ,רמש ימענ דגנ ךכ לכ התא םא
,"יתוא שפח" תא תטלקה ,ךלש ןושארה ולוסה טילקתב
?הלש ריש

לכב .דבעידב חותינ לש האצות םה וישכע רמוא ינאש םירבדה .קדוצ התא"
,תיחרזמ המיזומ ונחקל ,ןוכנ .דסממה לע םייאש רבד םוש ונב היה אל ,הרקמ
ונחנא יכ ונתוא לביק דסממה .םילוכי םיזנכשא קרש ומכ התוא ונישע לבא
".עולבל לוכי היה דסממהש עטק םע ונאב

?קחשמה תא תקחישש רעטצמ התא

אל ינא .ץראל יתאבש הז לע קר רעטצהל לוכי ינא .תרחא היה רשפא יא .אל"
לש ופוסב .ןוכנה שרגמב ןוכנה קחשמה תא יתקחישש הז לע רעטצהל לוכי
הצובקב יתייה .יתחצינו .יתבלתשהש יתחמשו ,הפ תויחל יתרחב ןכ רבד
ינבאכ ונתוא תוארלו ירבח לעו ימצע לע לכתסהל לוכי דימת ינא .תחצנמה
לע םתוא רופסל רשפאש םישנא.לארשי תנידמ לש תינרדומה תוברתב דוסיה
".ונרמגו ונחנאו קיראו םולש .תחא די ףכ

?הפוקת התואב ךונח םולש לע תמאב םתבשח המ
?"לולבש" תא םתבהא

רבדה היה אל הז .תושעל וניצרש המל בורק יכה היה הז יכ הז תא ונבהא"
םיסקמ היה הז לבא ,ןטסינגפאב סלטיבה תורירגש ומכ ךתוי היה הז ,ומצע
טלשש יתוברתה טסקטנוקה תא ןיבהל בייח התא ,םעפ בוש .הז לש םירוענב
ישוקב היזיוולט ,ןושיל ,עבראל םייתש ןיב הקספה ושע ל"הצ ילג ,קליחד .הפ
אל .ריעצ רומוה .רדהנ רומוה םהל שיו ,לול תדובח האב םואתפו ,התיה
הז תודע לש יוקיח אל .תוקד יתש ךות תוקעצל ךפוהש ילארשיה רומוהה
דואמ זא .תויוטש ןיא ,תכלש םלצא ןיא .הביטנרטלא וביצה םה .הז תודעו
תוברת הז לור'נקור .לור'נקורמ דואמ קוחר היה הז לבא .םתוא ונבהא
".רבדמה יאנתל לגתסהל השקתמש

לע תצק רבדנ אוב ,לור'נקור לע םירבדמ רבכ םא
תשולש ןיב היומס תורחת התיהש המדנ .תורטיג
היכרריהב ךלש םוקמה היה הפיא .תרווכב םיטסירטיגה
?תיזואוטריווה

לש הקהל התיה תרווכ .םינש לש ךיבסתב ,השיגר הדוקנב עגונ התא"
ןוסרדנס היה יכ ,תיתימא הקולח התיה אל .יתוא ללכ אל הז לבא םיטסירטיג
.ןמ סטקפא לשייפס יתייה .תוולל יתעדי ינא .ןגנל יתעדי אל ינא .רטפלק היהו
תויהל יתטלחה תרווכ ירחא קר .םירתימ 12 יתנגינ ,ראטיג דיילס יתנגינ
היססבוא ךותמ ,ןומיאל תועש שידקהל םינש לע םינש רמוא הזש ,טסירטיג
ינאש ,בשוח ינא ,תוביסה תחא תאז .הלאה ה'רבחה ינשל תלוכיב הווש תויהל
ןוסרדנס ריל דומעל לוכי ינא וישכע .ונלש בורקה דוחיאהמ חמש ךכ לכ
ינא םימיוסמ םימוחתב .'סלווקיא זא קוט ןאק יוו ואנ' דיגהלו רטפלקו
הזש אל .םהינשמ םויה בוט רתוי יד ינא תינכט .רוחאמ הברה םתוא יתראשה
רשפא יא םהל ןתנ םיהולאש המ ,םהל שיש המ .ללכב יטנבלר אל הז .יטנבלר
הז םהל ,יושע ינא .רטפלקו ןוסרדנס ומכ טסירטיג לרו'צנ אל ינא .םהמ תחקל
"...יל ןימאת ,יתעקשה ינאש המ הרטיגב םיעיקשמ ויה םה םא .ןתומהמ אב

םיניטסלפל תפצק

,רמז אוה רטפלקש ירמגל רורב םויה .ןכומ יד יתייה ינא הקרפתה תרווכשכ"
היה אל ידיגל .טילחהל ןמז םהל חקל .רורב היה אל הז זא .רמז אוה ןולאש
.טסילוסכ ומצע תא האר אל םעפ ףא אוה ,ןוסרדנס םג .השעי אוה המ רורב
".תושעל הצור אוה המ ירמגל רורב ול היהש דיחיה יתייה ינא

,רתסא ,ןמז ותואב ותשא םע ,תרווכ קוריפ ירחא דימ איצוה רימשש טילקתה
םוי לש ברע' ,'הפי איה ןוכנ') םילודג םיטיהל וב ויה .תיסחי החלצה היה
הינוריאב ךחיגש ,ולש טסקטהש ,'ישיש םוי תוביסמ' ,דחא ריש םגו ,('ריהב
היה ,תיזנכשא-תינוליח-תיביבא לתה הטילאה לש יוליבה יגהנמ לע הרירמ
תא אלמיש ינחור ןוזמ ירחא גוזה ינב לש ידיתעה שופיחל ןושארה ןמיסה ילוא
.תיניימהובה תונקירה םהייחב הרעפש ללחה

.תוקסרתה אובל תבייח התיה ,ול יחרכה יאנתכ ,ינחורה שופיחה ינפל לבא
יכה טקיורפה םע ,(1980) ןושארה טילקתה ירחא םינש שולש ,האב איה
יתרמא .ןנאש יתייה" .בכרההו טילקתה - ןיסמח ,וימימ םירה רימשש ינתפאש
זא קוידב .להקל סיוורס קר אל אוהש והשמ תושעל ידכ ןיטינומ יל שי ,ימצעל
וניצר .תיקרוי וינ דואמ הריוואב בהל יאול םע יתשגפנו ,קרוי וינל יתעסנ
לש ןורחאה טילקתה תא חס .דואמ תניינעמ היח האציו ,השדח היח איצמהל
ינפל ונישעש ןיבתו ,ןיסמח לש טילקתה תא ודיל עמשתו ,סרפפ ילי'צ טוה דר
םתואל םיהדמ יתונמא טפסנוק .םויה םישוע סרפפ ילי'צהש המ תא הנש 15
לור'נקור לאטמ יבה ןיב היצניבמוק ,וירט ראואפ .ילארשי אל דואמ .םימיה
.'תדלומ רועיש' לש רימש םירפאמ ןיטולחל ךופה .קנאפל

שבייל שממ היה הז .להק שיש ,ץראב הזל םוקמ שיש השגרה ונל התיה זא"
תדמוע ךירוחאמ .לור'נקור לש תרוסמ םוש ןאכ ןיא יכ .םיצולח ונייה .תוציב
ונדסיי לבא ,ןוכנ ,ונלפנ זא .ונממ דומלל ,ונממ קוניל והשמ ךל ןיא .ינוקרי הפי
ונחנא .ץראב לור'נקור ינודעומ ויה אל זא דע .ץראב לור'נקורה תריז תא
לש סייפס ונינב ונחנא .הכורעתה ינגב ,ךרדה עצמא ,לור'נקור ןודעומ ונמקה
םא רזומ דואמ היהיש הנקסמל ונעגה טושפ .הנוז ןבה ןודעומ ,לור'נקור
.אתווצ ,הזה םשה לע בושחת קר .אתווצ ומכ םוקמב עיפוי הזה וירט ראואפה
עיפוהל םיכירצ ונייה ,המו ,םייפלאה תונש לש תיתצלפמ הקהל ונינב ונחנא
?תונכוס לש הריוואב ?תספסאב

םויה .שיא םייפלאל הנבנ ךרדה עצמא ןודעומ .תיזחתב תועט התיה ןיסמח"
לבא .שיא םייפלא ויה ןיסמח לש הנושארה העפוהבש ןבומכ זא .האמל םינוב
".שיא םייפלא היה ונלש להקה לכש רבתסמ .רתוי ואב אל םה ךכ רחא .והז

-סאב-הרטיג לש וירט םע תולעל ,הרהצה תכיתח תאז
.סקירדנה ומכ .תפצק ומכ .םיפות

רבדב םוצע סונימ שי ,הארת .הלאה םיטרדנטסב ונדמעש יל ןימאתו"
הקהל .למשח שיש ינפל למשח תרונמ ךל שיש רמוא הז .ונמז תא םידקמש
,ןפוא לכב ץראב אל ,זא התיה אל .היגולונכטה תא וליפא המידקה תאזכ
ירחא .םוצע ריחמ .ריחמ שי הזכ רבד לכלו ,םיכירצ ונייה ונחנאש היגולונכטה
גרה הז .ןוראב רמסמה התיה ןיסמח ,הלש דבכה ריחמה תא התבגש ,תרווכ
היהי ,רוזחנ ,הבייאונל עסינ ,ונלשכנ ,ונ' רמוא התאש ןולשיכ אל הזו .יתוא
".תמ התא .הזמ רומג התא .'רדסב

.ונממ ששואתה אל םעפ ףא רימש .ןוראב רמסמה תמאב היה ןיסמח טקיורפ
ןפלוא יטילקת ינש לכה ךסב איצוה אוה זאמ ורבעש םינשה 17-ב .תמאב אל
ומצע רידגמש דחא לש ותניחבמ בולע יד ריצב .היח העפוהב דחא טילקתו
תודדומתהה .לארשי תנידמ לש תינרדומה תוברתה לש דוסיה ינבאמ קלחכ
הרורב היפוסוליפל ףופכב התשענ ולש הריירקה תוקסרתה םע רימש לש
אוהש םיעגר שי .היסרפיד הינמ לש הקיטקרפ אוה רצוי יאקיזומ" .תיתטישו
סנכנ אוהש לבחש בשוח אוהש םיעגר שיו ,תחתהמ ול תחרוז שמשהש בשוח
ריש בתוכ ינאשכ .ןואג שיגרמ ינאש םיעגר שי .ןפוא לכב ,ילצא הז הככ .הזל
פיצנירפה .טלחומ ספא שיגרמ ינאש םיעגר שיו ...טרצומ הז ימ ,יביבח ,בוט
ילש היפוסוליפהו .חור יבצמ יפ לע אל ,העובק היפוסוליפ יפ לע גוהנל אוה
אוה שואיה הקיזומב םג ,וילע טלתשהל ךירצ התאש םוחת לכב ומכש תרמוא
לע .ךל רוזעי אל ,ומויק תא לבקת אל םאש והשמ הז .ךלש בוט יכה רבחה
".שואי ,ןיא-טליב הז .ותיא רבחתהל ךירצ הלחתהה

ינאו ילורק הלב

?תונורחאה םינשב תסנרפתה הממ

קור לש תוקיסאלק םינגנמ ונחנא ,םינודעומו םיבאפב הקהל םע עיפומ ינא
".לשמל ,ןפג ביבא תא יתדמיל .דמלמ ינאו .תוקהל קיפמ ינאו .זולבו

?הרטיג ,המ

".סנמרופרפ 'גייטסב ול יתרזע .ימצע יוטיב דמלמ ינא .הרטיג אל ,אל"

לש ימצעה יוטיבה ינפוא הפיא ,ןווכתמ ינא ?רשקה המ
?םיקישמ םכינש

הפיא ,ילורק הלב ,ןודרפ ,יסוגול הלב תא לואשל ומכ תצק הז ,הארת"
אלו ןמש רוחב אוה .'ץנמוק הידנ לש סנמרופרפל רשקתמ ולש סנמרופרפה
רבד םינש ךשמב יתדמל .רוטייביטומ ינא םג .רוטייביטומ אוה לבא ,שימג
אוהו תורטמ ול שיש םדא ןב תחקל לוכי ינא .'היצמרופסנרט יכילהת' ארקנש
,תונחבא רוציל םישנא דמלמ ינא .ןתוא םישגהל ותוא ןמאלו ,ןתוא םישגמ אל
הזיא ךתוא לאשא ינא םא ,המגודל .הז ינפל םתושרל תודמוע אלש תונחבא
תאז .גשומ ךל ןיא ,העש יצח ינפל ונלש הכילהב ונרבעש רבגה שבול םידגב
רסח תונחבא טס הזיא תוארל דצהמ לוכי ינא .ךל התיה אלש תמיוסמ הנחבא
".ךלש תורטמה תא םישגהלו ךל

איה ,ןהילע רבגתהל ול רוזעלו ,רחא םדא לש תויולבגומ ןחבאל תלוכיה
היינשה תיצחמה לכ ךשמב השע רימשש םיקימעמ רקחמו דומיל לש האצות
היה אל הז .טסא לש הנדסב יתפתתשה '84-ב והשיתמ" .םינומשה תונש לש
ןאכ תוירלופופ דואמ ויה םא ייא ךכ רחאו טסא לש תואנדסה .ןפוד אצוי
םירבדה לכ תא םדוק יתעמש .ןכומ יתעגה ינא ,ןפוא לכב .תאזה הפוקתב
הז .יתוא םיהדה טושפ הז .םיהדה הז יתוא לבא .ןכוסמ הזש ,תכ הזש .םיערה
.סנזיב ואושל ,יתיצר ינאש המל הנוז ןבה ליעיו דואמ םישרמ ,דואמ םכח היה
המיסח התיהש בצמל יתעגהו ,טסירטיג תויהל הז יתוא ןיינעש המ
דירטה הזו .ילש תלוכיהמ זוחא רשע המבל איבהל יתלוכי ינא .תיגולוכיספ
,דואמ יל הקיצה ילש תאזה תונשייבה .תויעב ינימ לכ דוע ויהו .דואמ יתוא
,ימצע יוטיבב דואמ תושק תויעב ,תרושקתב דואמ תושק תויעב יל ויה
".יל ורתפנ הלאה םירברה לכ םואתפו .םיסחיב

?הלאה תואנדסב הרק המ

םע אצמנ התאשכ .שיא האמ לש הצובקמ יונב עוריאה .רפסל המ הברה ןיא"
החישה ידכ ךותו .םהל בישקמ התא ,םיפוצר םיימוי םישנא לש תאזכ תומכ
,תעדי אלש םירבד הברה לע רוא ךפשנ .םירבד ןומה ךמצע לע הלגמ התא
תאזה תועדומה .ונרמג ,עדוי התא ,ךל עדונ once-ו .עדוי אל התאש תעדי אלו
Enlightened ,םירמואש ומכ קוידב םשמ אצוי התא .ךייח ךשמה תא תבצעמ
ךממ דרוי .תחלקתהש וליאכ .ךממ דרוי דבוכ הברה .תוחפ לקוש םגו .Man
.ארחה לכ

שש .רוקחל יתטלחהש ,יתוא המיהדה ךכ לכ יתפתתשה הבש הנדסה ,וישכע"
םירבדה דחא הז ,ךל דיגא ינא המ .ןוגראהמ קלח יתכפה .יתרקח םינש
".תומדא ילע שיש רתויב םירוהטהו רתויב םיליעיה ,רתויב םיבוטה

ךמצעב תכפה ?"ןוגראהמ קלח יתכפה" תרמוא תאז המ
?החנמל

הז ,הזכ עוריא החנמש ימ ,יל ןימאת .too big ...והשמ הז .יביבח ,אל"
םה .תושעל םילוכי םה המ ןמואי אל טושפ .הנוז ןבה םירמרופרפ .רקאפרדאמ
".תויהל הצור ינאש המ םה ...םישנא

?לכה תא הז ליבשב בוזעל םעפ תלקש

אל םג ינא .יאקיזומ תויהל קיספהל ןכומ אל ינא .לוכי אל ינא לבא ,ןכ"
עמשנ הז .ותוא תושעל ךירצ ינאו ,יאקיזומכ דיקפתו םוקמ שי יל .הזב ןיינועמ
That's What I Was .ילש דועייה הזש הארנכ לבא ,דיגהל קיחצמ תצק
".Meant To Be