Make your own free website on Tripod.com

ןוסרדנס ינד - ןולאשה
ןיחלמ ,ןרדב ,רמז
31.10.97 "ץראה ףסומ" ךותמ ,בינ לט תאמ

תירבה תוצראמ םילוע גוז לש ינשה םדלי ,הירבטב ,1950-ב דלונ ןוסרדנס ינד
ןב היה ןוסרדנסשכ ץוביקה תא הבזע החפשמה .םולב רפכב ובשייתהש
היה םש ,קרוי וינל הרבע רשע ןב היהשכו ,ביבא לתבו הפיחב הרג ,םייתנש
ץראל רזח ,עבש ליגמ הרטיגב ןגינש ,ןוסרדנס .לע-לא ףינס להנמ ויבא
דומלל הסינ ,רזחשכו ןודנולל עסנ רורחשה ירחא .ל"חנה תקהלל סייגתהל
'73-בו טרחתה ,עובש דמעמ קיזחה ,חורה יעדמל גוחב ,תירבעה הטיסרבינואב
.תרווכ תקהל תא םיקה

,םעפ יא רתויב הבוטה תילארשיה הקהלה תא הב םיאור םיברש ,תרווכ
אצי '82-בו ,הדודו זוזג ,תוקהל יתש דוע םיקה ןוסרדנס .'76-ב הקרפתה
העבש :תועיבקב בתכו עיפוה ,טילקה זאמ ורבעש םינשה ו5-ב .ולוס תריירקל
חוריא תינכות ,םייטסירומוה םירפס ינש ,תוולנ דיחי תוינכותו ולוס יטילקת
,"סני'גב טרצנוק" התיה ןהב הנורחאהש ,תועפוה רופס ןיאו ןושארה ץורעב
הנורחאב .תילארשיה תינומרהליפה תרומזתה םע הלועפ ףתיש ובש ברע
.םישימחה תנש לגרל תימעפ-דח העפוהל תרווכ תא דחאל תונויסינ םישענ

,םידלי ינש םהל שיו ,"תא" ןיזגמב תכרוע ,ימענל הנש םירשע יושנ ןוסרדנס
החלצהל וישכע הכוז ,"עדונ אלה" ,יעיבשה וטילקת .10.5 ,הנידו 17.5 ,םדא
.תירחסמו תיתרוקיב?ךלש יחכונה חורה בצמ אוה המ .1
.תיקלח ןנועמ
?ךשוכרב ךבלל רתויב רקיה טירפה המ .2
.תיבל חתפמה
?ידמ רתוי שמתשמ התא יוטיב הזיאב .3
.םיטנ'גנמה לש הבוהצה הספוקה דיל ףנרקה תא םיש
?ךתוא ןבצעמ המ .4
.םימסוק לש ינצחשה ךויחה
?הדימה לע רתי תכרעומ הנוכת וזיא .5
.החילס תשקב
?ךירעמ התא תונוכת וליא .6
.ת"יבה תפשב רבדל תלוכיהו הוונע ,רשוי
?דלוס התא ךלש הנוכת וזיאמ .7
והשימ יתיאר רקובב עבראבש בצמל יתעגה רבכ .םילבכב הלילב יפוסניא טויש
.ןיינעמ והשמ השעא ינאש הכחמו ילע לכתסמ ךסמב
?ךלש רתויב םדקומה תודליה ןורכיז אוה המ .8
.לומתא היה המ רכוז ישוקב ינא ?תודלי וזיא
?תויהל תיצר המ דלי תייהשכ .9
.קבא באוש
?בזעיהל וא בוזעל ,השק רתוי המ .10
.םיימצע םימחר לש תלטובמ יתלב תומכמ הנהנ בזענש ימ .בוזעל קפס אלל
?תורגבתהה ליגב ךתוא המישרה יכהש תומדה התיה ימ .11
.תובושתה לכ תא ול ויה .ןזור קילומש
?ךתוא דיחפמ יכה המ .12
.ןוחטיב םע םיאקיטילופ
?דשוח התא המב .13
.ישילש ףוגב םמצע לע םירבדמש םישנאב
?ףסכ לע בשוח התא יתמ .14
.םיחצ ישמ יננע ןיבמ חילבמ ףוסכה חריהשכ ויתס תולילב
?לעוג ךב ררועמ המ .15
.ולש בלכה תא םייתפשה לע קשנמש םדא ןב
?הלמח ךב ררועמ המ .16
.בלכה
?הארשה ךל קינעמ המ .17
.יתבתכ אל דועש רישה
?ןואכיד ךילע הרשמ המ .18
.הרות תחמש
?רתויב ךילע בוהאה ינוידבה רוביגה ימ .19
.הבלכ הלוכו הרוביג ךכ לכ .תינחנצה הבלכה תיזע
?ךל היהיש הצור תייה ןורשיכ הזיא .20
.םייתפש תאירק
?היה אוה המ ,ירבע יוטיב איצממ תייה וליא .21
.גנופ-גניפ תוקחשמ תוריזנ םג
?ךילע בוהאה יוטיבה המ .22
,דראפוטס םוט .רותפל לכות אל הלודג קיפסמ ןוליינ תיקשש היעב ןיא
."תכלכולמ הסיבכ"
?ךליבשב רתויב ןכוסמה טקיורפה היה המ .23
.הבטנא עצבמ
?םלתשה הז םאה .24
.תחא םעפ וליפא יתוא וריכזה אל
?הפצת אל היזיוולט תינכות וזיאב .25
.ףוסה תא ריכמ ינא .היינשה םלועה תמחלמ לע תינכות
?רובידה תלוכי תא דבאמ התא יתמ .26
.ןזור ךונח םע שגפנ ינאשכ
?ךילא תינפומה ךתויב החיכשה הנולתה איה המ .27
.דבכ היהת לא
?תלביקש רתויב הליעומה הצעה איה המ .28
רהמ קר אלא ,ונממ רתוי רהמ תוחשל ךירצ אל התא ךירחא ףדור שירכ םא
.ךדיל החושש הזמ רתוי
?טרחתמ התא המ לע .29
םרוג המ .30 .םהילא ךלוה ינאש ינפל םייתלשממ תודסומל לצלצמ אל ינאש
?רשוא ךל
ל"הצ הלאכ םירקמבש עיצמ ינא .הדבעמב ומצע תא ץצופמ קינסאמחשכ
.ולש םירוהה לש תיבל תספרמ ףיסוי
?ןורחאה ןמזב תמלח רזומ םולח הזיא .31
דגנל םיפלוח ןמציו רזע לש וייח לכו חנצמ ילב סוטממ לפונ רגניטא סומע
.ויניע
?שייבתמ תא יתמ .32
?אל יתמ
?היד תכרעומ הניא תירוטסיה תומד וזיא .33
.םסיקה תא איצמהש הז
?זב התא ימל .34
.םגא בקעי
?ךירעמ התא םינמא וליא .35
.טירגמ ,הרוד ,ןאשוד ,ךוג ןו
?בישקמ התא הקיסומ וזיאל .36
המ לכ רוציקב ...סלטיב ,סיוב 'ץיב ,סרקיירב זולב ,קרויב ,רלב ,קב ןיב ענ הז
.ת"יבב ליחתמש
?תילארשי .37
ריש הזיאב .38.רבליז לאירא ,יול בוט םש ,סיטרופ ,השאטנ לש םירבחה
?דחוימב האג התא תבתכש
ומלענו ויהש תובהא לע יטנמור ריש ."עשפמ ףח" ךותמ ,"וישכע איה הפיא"
.םינשה םע
?ןופאלפב םלועל רמאת אל המ .39
.ךתוא יתעמש
?ךיניעב הומת המ .40
דיחפי הז יח לתל הסינכב הירא לש לספ םישי אוה םאש בשח רודלפמורטש
.םיברעה תא
?ךילע םיבוהאה םירפוסה ימ .41
.סריב סורבמאו ןוינאר ןומייד ,יקסנישוק י'זי ,אקפק ,לוגוג ,רלה ףזויג
?ךזלע םיבוהאה םיאקימוקה .42
ןוד ;םיירטוזא םירנייל-ןאו - טייר ןווייטס ;טקרוק-ןיא ילקיטילופ - ראמ ליב
לש ינחורה ויבא - סרטניו ןתנו'ג ;רנדאר הטיר ;י'צודרס ודיווג רמוכה - ולבונ
.סמאיליו ןיבור
?ךל רמאנ םעפ יאש רתויב הפיה רבדה המ .43
.הפי התאש המכ
?םישנ לע תעדל הצור תייה המ .44
.ףוסב תוקדוצ דימת ןהש הז ךיא
?ךילע ועדיי םישנש הצור תייה המ .45
03-5763971