Make your own free website on Tripod.com

ישפנ בצמכ לושירה
16.1.98 "ץראה ףסומ" ךותמ ,לפרק הילד תאמ

עדוי אל ,הפי שבלתמ אל ,הקיסומל ןיזאמ אל ,ארוק אל קי'צראלוא ןולא
ךרדה תאז ,ינש דצמ .םייחה תונמואב ןייטצמ אל רוציקב ,תולבלו חומשל
.שדחה טילקתה תא ,לשמל ,וחק .םיבוט םיריש תושעל ריכמ אוהש הדיחיה


.תאז ריתסהל תוסנל ילב קהפמו חלוגמ יתלב ןיידע קי'צראלואו רקובב עשת
לע .ללכ ךרדב םיפייע הלאכ םישנאו ,ריבסמ אוה ,הדובעל רוכמ אוה
תומישמו תושיגפ אלמ ,חותפ ולש לודגה ןמויה חנומ ,ןופלטה דיל ,ןחלושה
םילשמ אוה רשאכ :םיקוחה תא ריבסמ קי'צראלואו ,ןורפיעב תומושרש
לע רכזו ןמיס הל ראשיי אלש ךכ תוידוסיב התוא קוחמל זרדזמ אוה ,המישמ
תורמלו ,החיש לש תועש המכ רובעכ םג .רותב האבל רשכ אוה זא קר .ףדה
,ןואכיד .ויניעב תויח לש ביבש רתאל השק ,ישימח טילקת תאצוה ברע אוהש
.ןאכ םייחהמ ילרגטניא קלח הז ,רמוא אוה

הפשל תצקמב רכונמ סחי ול שי ןיידעו ,שש ליגב ןילופמ לארשיל עיגה אוה
תירבה תוצראב יתדמל ?ץראב יתוא קיזחמ המ" .ןאכ ץמאל ץלאנש השדחה
בהוא ינא םאה .יאקירמא אל ינאשו ינלופמ רתוי תצק ינאש ,ילארשי ינאש
הפשה יבהואמ דחא אלינא .רישכמ איה הפשה .עדוי אל ינא ?תירבעה תא
ינא לבא ,יתוא ןיינע הז יכ ןוכיתב תיתורפסה המגמב םנמא יתייה .תירבעה
."ןכדועמו איקב אל

?ארוק אל התא

טרוק לש םהמ העשת ,ילש םייחב םירפס הרשע יתארק .םולכ ארוק אל ינא"
בשוח ינא .אורקל ןמז יל ןיא .ךירצ היה יכ ,ך"נתה אוה ירישעה .טוגנוו
."יתינהנ טוגנוו לש םירפסה תא יתארקשכ .יל שי אקווד ךרוצש

.הריתסה תא הניבמ אל ינא

הזכ תיב אל ונחנא .התיבה ברעב רחואמ עיגמו וידוטסב םויה לכ דבוע ינא"
ונלצא לכה .הדומצ האירק תרונמ םע רקנב י'צרא לש הסרוכ וב שיש
בשחנ הז םינלופ לצאו ,םיינש ונל שי .םידליה םג םנשיו תדמתמ העונתב
,זוזל אלו תבשל ךירצ .אורקל לצעתמ ינאש ןכתיי .םידלי תבורמ החפשמ
השק רתוי הזו ,זוכיר םג ךירצו רפסב הזיחאה לש תמיוסמה החונתה הנשיו
."היזיוולט לש לודג בבוח אל םג ינא,בגא .השעמ רסוחב היזיוולטב הייפצמ

?הקיסומ דבלמ ,השוע התא םצעב המ

לכ תא בתוכ ינא ובש לודג ןמוי יל שי .דקפתמ טושפ ינא .ימצע תא שפחמ"
ןמויהמ התוא קחומ ינא ,הלועפ םילשמ ינאש ירחא .תושעל ילעש םירבדה
המ .רבעה תא קחומ ינא .תאזכ היססבוא ןימ .רכזו דירש הל היהי אלש ידכ
אצמנ קסידה זא ,יתבתכש והשמ הז םא ?יתישע רבכש םירבדה םיווש קוידב
תובישחל םאתהב ונממ קחמנ וא ןורכיזב םייק ראשה לכ .תיבב ילצא
.הקירה תיצחמהו האלמה סוכה תיצחמ רופיס הזש תויהל לוכי .השעמה
המכ תוהתל ליחתמ ינא .יתוא דיחפמ דיתעה ,רבעל עדומ ינא רשאכ
יזוחאו ,יל ךייש ינפלש ןמזה לכ ,ללכב רבע יל ןיא רשאכ .יל ראשנ דיתעהמ
."םילוע דיתעה

?ןעוציבב זכרתמו תומישמ ןמזה לע סימעמ התא זא

דועב םלעתש תוברת וז האירק .םירפס אורקל םש יל בותכ אלו ,ןוכנ"
קלח אלממ הזו ,ילש הדובעה אוה ילש ביבחתהש תושעל המ .הנש םישימח
."ןמזהמ רכינ

?םירחא קור ינמא לש תועפוהל ךלוה התא

תאז םוקמ והשזיאב .ילש תונמאהמ ערוגו דיספמ ינא יכ ,ךירצ ינאו ,אל
שי .םירחא ומכ תויהל אל ידכ ,עפשומ תויהל לוכיבכ הצור אל ינא .תונדחפ
ודלונש םישנא שי .םישנא לומ רישלו המב לע דומעל םיוסמ ישוק
דומלל ילעו הזכ אל ינא .םיחרופ םה המב לע םהש עגרמש ,םירמרופרפ
אל ינא לבא .םירחא לש תועפוהל תכלל איה תאז תושעל ךרדהו ,רפתשהלו
.יל השקו ,יתיארש הנורחאה העפוהה יהמ רכזיהל הסנמ ינא .תועפוהל ךלוה
."עונלוקל ךלוה ינא יונפ ברע יל שישכ

?םירחא לש הקיסומל בישקמ תוחפל התא

.הילאוטקא רקיעב עמוש ינא .תורזח ןיב תוקספהבו רקובב וידר עמוש ינא"
,יתוא קילדמש ץראל ץוחמ זא'ג וא ,שדח ריש עמוש ינאשכ .זא'ג עמוש ינא
דע הלחתהמ ותוא עמוש ינא תחא םעפ .קסידה תא הנוקו הז המ ררבמ ינא
בהוא ינא .םיינתא םירבדל הכישמ יל שי .העימשה תייווח תרמגנ הזבו ףוסה
םירבד בהוא ינא .תיברעב לארשי לוקל וא ,םירצממ וידר תונחתל בישקהל
לש ןכרצ אל ינא ,תושעל המ .םינודעומ לש אלו םיטסירולקלופ רתוי ,םילסא
."היצנטופכ קר ןכרצ ינא .תוברת

ילארשי קור ןיא

וטילקת .םיינשל באו ,תיאמבו תינקחש ,הנאידל יושנ ,47 ןב ,קי'צראלוא
תא ןייפיאש יטנמורה ןונגסה תא ךישממ ,עובשה אצויש ,"טקשב" ,ישימחה
,ולש םירכומ םיריש וב עצבמ אוה ."ךלש ינאש דיגנ יאוב" םדוקה וטילקת
לילה לכ" ,"שדח רוחב הנוכשל אב" ,"ןקדזמ דלי") םיטיהלל ויה םהמ המכש
.ידולמו טקש ,שדח דוביעב ("ךנגב ינא

הניגנמ שי רישב ללכ ךרדב" .ליגרהמ הנוש הרוצב טלקוה שדחה טילקתה
השעמלש טילקת ונישע םעפה .הקפה רוציקב ארקנש המ ,ראשה לכו ,םילמו
רבודמ .בוטה עוציבה תא טילקתל ונרחבו ,ונטלקהו ןפלואב ונגינ .קפוה אל
,םינוקית ילבו םילכ תפסוה ילב ,ןפלואב םישנא ינש לש ןשס לש דועיתכ
תוכזל ידכ אל ,תינורקע הזמ ונענמנ .תופסונ תוטלקהב ללכ ךרדכ םישענש
."תרחא ואצי םירישהש הנומא ךותמ אלא תימצעה הברקהה סרפב

.םירישה לש תועמשמהו םילמה תא שיגדהל קי'צראלוא טילחה םעפה
.ימניד תוחפ אוה ,קעוצ אוהשכ ,ילש לוקהש הנקסמל יתעגה קיפמכ"
תא הלעמש ןותנ הז םיפותו ,םיפות ןמזה לכ שישכ - לורנקור ומכ טמרופב
םיאצוי אל זאו ,טקש לע רבדל המ ןיא - רישל םיליחתמש ינפל דוע םוילווה
טילקתל םיבישקמש םישנא .אטבמ לוקהש םיימינפ רתויה םירבדה הצוחה
רואל ןיינעמ הזו ,קפיכ-אלע םה םירישה לש םילמהש יל םירמא שדחה
וישכע קר אצוי טסקטהש הארנכ .םירכומ םובלאב םירישה לכש הדבועה
קור לש רנא'זב וא םימדוקה םיעוציבב לזלזמ אל ינא לבא .תועמשמ לעבכ
."דיתעב וילא רוזחא דועו

?אל ,ךמצע תא רזחממ תצק התא

דנא ידוב' תא םעפ דוע ןגנמש זא'ג ןגנ ומכ ימצע תא רזחממ ינא .אל ללכב"
םירישה לע םימא'ג השוע ימצע תא יתאצמ ,רבעשל זא'ג יאקיסומכ .'לוס
םימעפל םיסנמ ונחנא ,תועפוהב םגו ,וידוטסב דבל םימעפ הברה .ילש
שדחה טילקתב .רנא'ז הז .ןיינעמ ונל היהיש ידכ םימייקה םירישה תא סורהל
והשמ הנוב ינא וילעש דלש ןימכ 'שדח רוחב הנוכשל אב'ל סחייתמ ינא
בוט םיריכמ ,ינאו ךונח קרב טסירטיגה ,םיפתתשמה םא קר דבוע הז ,שדח
תושעל לוכי דחא לכש תורעושמה תועתפהה לעו ולש תוינפה לע ,רישה תא
תאצל רשפא ןאכמו ,לכה הנשמ הזו םואתפ דרוקא תונשל רשפא .ינשל
ונל שי .שדח ןוויכל
."הזה ןיינעב ץמוא

לש הרעה ,תירקמ השיגפ ?ריש דילומ םצעב המ
?והשימ


םא .ריש בותכל תועש שולש תוצוחנש היזיוולט ןויארב רמא ינתראקמ לופ
שי םש-יאש םג רמא אוה .בוט אל רישה ,הזה ןמזב ריש רומגל תחלצה אל
המ לכו ,סומסוקב בבותסמ לכהו תוזארפ לשו םיילקיסומ תונויער לש קנב
רבכש הלאה תונויערה דחא תא עמשת זאו ,זכרתהל הז תושעל ךילעש
.םש-יאמ גד ינאש והשמ אל הז .איצממ ינא .ךכ הז תא האור אל ינא .םימייק
,'ןקדזמ דלי' תא בוש עצבמ ינא שדחה טילקתב .היה אלש שדח ףוריצ הז
,'למשחתמ יגופ' ארקנש רחא טסקט רישל היה רוקמב .'תרווכ' ונמזב הרשש
תא יתבתכו יתכלה זא .רחא ריש בותכאש ושקיבו םיצורמ ויה אל הקהלבו
לש ליגב ךרעב ,23 ןב יתייהשכ בתכנש םירוענ ריש והז .דחא םויב טסקטה
."דואמ יוויאנ רישהש בשוח ינא .ןפג ביבא

וכרד תא לחהש ,קי'צראלוא לש ידעלבהו יזכרמה וקוסיע איה הקיסומה
בשחנ םגו רשו ןיחלה ,בתכ אוה ."םולשה ריש" ימיב ל"חנה תקהלב טסיסבכ
אל ינא" .רבדל השקתמ אוה ילארשיה קורה תריזב ומוקמ לע .יעוצקמ קיפמ
קורב עגרכ רקילופ הדוהי אצמנ הפיא ךל רמול לוכי אל ינאו טסיצילבופ
לורנקור ,לאשומ חנומ הז .ידוה קור ןיא םג ,ילארשי קור ןיא .ילארשיה
תונורחאה םינשה םיעבראב םלועה תא השבכש תיאקירמא הקיסומ איה
הנמיס םגו םייתרבח םיכרצ לע התנע איהש םושמ ,היזיוולטהו וידדה ךרד
תא םג ללוכ הזו ,קור ןגנמ םלועה לכ .הנפואו רעונ לש םייח חרוא
הממ זוחא םינומש לע בושחל היה רשפא יא יאקירמא קור ילב .םילארשיה
הז רוויחה ששגה לש 'תופי תופי'ו ,קור אל הז 'םילוגנרתה' .הפ םישועש
."קור רבכ

?קור ןמא התא

ימר .רקילופ םג ילוא .קור ןמא אוה בורחס ירבש יל הארנ .עדוי אל ינא"
?קור ןמא ,אוה המו ,יאנב דוהא ונשי .יעדת יכל לבא ,קור ןמא אוה סיטרופ
קור תוברת היהתש בושח ךכ לכ הזש חוטב אל םג ינא ?המ ןמא אוה
בוט תוחפ םיעמשנ םירישה ,הפש לש היעב שי ילארשיה קורל .תילארשי
יכ בוט עמשנ ,קור ריש וניאש ,'?םעפ ךל ורמא םאה םאה םאה' .תירבעב
םיעמשנ םילארשיה קורה יריש .ינגרוא עמשנ רישהו בוט תובשוי םילמה
עמשיי הזו תילגנאב וילע ישקשקתו ילארשי קור ריש לכ יחקת .םיצלואמ
והשמ םירש םהשכ השדח הניגנמ םיניחלמ םיבר קור יאקיסומ .בוט רתוי
ידכ יעוצקמ םיטסקט בתוכל ותוא םינתונו ןחלה תא םיחקול זאו ,תילגנאב
."תירבעב רישה תולמ תא בותכיש

יתרכה" .תוושהל לגוסמ אוהו ,תירבה תוצראב םינש הנומש היה קי'צראלוא
יד םהלש הקיסומהו םייחה .ץראב ונחנאש המ אל םהו קור ינמא םש
ובשחי םהו 'הבונ הסוב' םהל ידיגת .דבלב דחא רבדב םיקמעתמ םה .םיפפוח
ךייתשהל ךרוצה לע יתרתיו ןמזמ ינא .יקלטיא םיילענ בצעמ לש םש הזש
קזחל לוכי ינא ךיא בשוח אל ינא םיריש בתוכ ינאשכ .רורבו רדגומ רנא'זל
ינממ אצויש המב דקמתהל ךירצ ינא .ילש אבה טילקתב ילארשיה קורה תא
הז .קור ןמא ראותל הכזאש ידכ רחא וא הזכ רנא'זל בותכל אלו ,יעבט ןפואב
.לועפל יל חונ םש יכ תרגסמל ץוחמ לעופ ינאש שיגרמ ינא .בושח אל
וא ,םוקמה לש הקיסומה אל אוה קור יכ ,היהנ אל םילודג םיטסיקור אליממו
."הפשה לש

סולפ םירשעה ינב ,ריעצה רודה" .וירבד תא גייסמו ,עגר רהרהמ אוה זאו
,(ריעצ הכ וניאש) רוצ ןרע ,סופיטבא ,הנישמ ומכ תוקהל ,וישכע םיבתוכש
בותכל חילצהש סוארק קילומשמ ועפשוה םה יכ ,תירבעה םע היעב םהל ןיא
."ןימא עמשנ םגו בוט יד הז .תירבע םיבתוכו םירבדמ םיריעצה .תירבעב קור

ינידנולבו ירירש ,הובג

ליחתמ אוהש ירחא דימ לבא ,רבליז לאירא תאו סיטרופ תא בהוא אוה
תא הנשמ אל הזו ,ילש םירבח םלוכ" .ומצעב רצוע אוה ויתופדעה תא תונמל
תבשל .דואמ ןטקב חילצמ ינא תירחסמ הניחבמ .אל ימ תאו בהוא ינא ימ
."ירמגל יטתאפ עמשיי אל ימ תאו ףידעמ ינא ימ תא דיגהלו וישכע

תוחפ םיארנ ,40, 45, ליגב םילארשי םיטסיקור המל
?לשמל ,רגא'ג קימ ומכ ,ל"וחב קור יקיתוומ


ומכ .ימצע לע קר דיעהל לוכי ינא םצעב לבא .יתוהמ רתוי הפ ןואכידה יכ"
אל ינאו ,םייחה תונמא תא תעדל םג ךירצ םיבוט םיריש בותכל תעדל ךירצש
."הז תא עדוי ינאו הזב הדומ ינא .םייחה תונמא לש םוחתב ןייטצמ

תרגסמה לע רמוש התא ,קיודמ שממ אל הז
לע דיפקמ התא תילקיסומה ךתדובעבו תיתחפשמה
.ההובג המר


הארנכ תאז לבא ,הקדצה הזל ןיא .אכודמ תויהל ידכ שורג תויהל ךירצ אל"
יוויטקרטא הז ריעצ ליגב .ישפנ בצמ אוה לושירה .ךכ תואריהל ילש הריחב
,בוט רתוי חור בצמב היהא םא .יטתאפ םתס הז יליגב ךכ הארנ התאשכו
איה הביתכה .םיפי רתוי םידגב הנקא םגו הזר רתוי היהאש יאדוול בורק
."םיבוט רתוי םיריש ךל םיאצוי ,םינפה לע תצק התא םא .יל בושחה רבדה

?התיחשמ החלצההש רמול הסנמ התא

תוצראב ומכ םידממל עיגת אל םעפ ףא .ץראב ידמ רתוי חילצהל רשפא יא"
הזכ רבד ןיא .למרכה רדהב תוריט ,ךל יראת .תוריט לשו ףסכ לש ,תירבה
ןד תצק האור ,סומוח לכואו התיבה ךלוה התא ,דואמ חילצמ התא .ץראב
."ןושיל ךלוהו ןוליש

?םינש רשע דועב השעת המ

ןויארבו רשוכ ןוכמל םנכנ ינא הזה ןויארה ירחאש עדוי ןכ ינא ,עדוי אל ינא"
דועב היהא ךיא יתבשח אל ,תוניצרב .ינידנולבו ירירש ,הובג היהא ונלש אבה
הלעמב ץר ינא ןמזה לכ ,הלעמל ךרדב ינאש ןמזה לכ שיגרמ ינא .םינש רשע
יד ינא .רתוומ אלו עגרל חנ אל ,הנימי וא הלאמש לכתסמ אל ,תוגרדמה
וא החונמ ומכ ,הדובעמ ךפיההש המ לכ .הזה ץורימה ללגב םימעפל לבוס
םייחל סחייתמ ינא .בגה לע והשמ בחוס ינא ןמזה בור .ילצא םייק אל ,יאנפ
םירבדה לש תויטתאפהמ תצק דירומ יתייה ול .היואר אל תוניצרב
."בוט רתוי יח יתייה ,םהלש תמזגומה תוניצרהמו

?םידליהו ךתשא ךכ לע םירמוא המ

אל ינאש וילאמ ןבומכ הז תא םילבקמ םידליה .הז תא תבהוא אל יתשא"
םהל שי דימת אל .רסח ינא יכ ,םילבוס םה ינש דצמ .דבוע ינא יכ ,תיבב
."הברה םהב עיקשמ אל ינא .ול םיקוקז םהשכ אבא

ולש רקנובב דחא לכ

תיב תא בזע רשאכ ,וייחב יתועמשמה דרמה תא קי'צראלוא ללוח 14 ליגב
ותוהז תא קזחל ןויסנב ,הפיחב תיאבצה הימינפב דומלל ךלהו וירוה
םי ףונב הרבעמב הנכוש ,'57 תנשב לארשיל העיגה החפשמה .תילארשיה
אוה דליכ .םויה דע הרמת ומא היח םש ,םי תבב ןוכיש תרידל הרבע םשמו
לע עיפשהש ויבא הז היה רבד לש ופוסב לבא ,דואמ הילא רושק היה
.ולש הריירקה

הכרעהו היטפמיסו הבהא התיה לבא הברה ונרביד אל .תירב וניניב התיה"
םע םרזש שיא אוה .ול המוד יד ינאש חינמ ינא .רבדל הבריה אל יבא .תידדה
רחאל רצק ןמז .לווע ול םישוע וא ול םיבייחש שיגרה אלו רטיק אל .םייחה
לגלגתה והשכיאו ביבא לתל עסנו רקובב םק טושפ אוה ,הצרא עיגהש
."חילצהו דבע םהבש תומוקמל

ךרד חורבל חילצה ,הפוריא לע וטלתשה םיצאנהש רע דלפנזור ארקנש ,באה
לע חצנמכ אבצב תרישו קי'צראלוא דראודאל ומש תא הניש ,היסורל בובל
הב בהאתה ,הייסור הריעצ שגפ אוה תועפוהה תחאב .תיאבצ הקהלו תרומזת
איה המחלמה םותבו ואשינ םיינשה .תיטסינופוסקסכ הקהלל התוא ףריצו
אוה .םיבוט ןילופמ קי'צראלוא לש תודליה תונורכיז .השראוול וירחא הכלה
תועובש המכ התיכל רבחמ גפסש "תנוללק" איצוהל ,תוימשיטנאב לקתנ אל
.הצרא ועסנש ינפל

.ארקנש המ ,ימע ינב ןיב יתייה .ץראב םג הבוט תויהל הכישמה תודליה"
.אל יצחו םידוהי יצח ,םיברועמ ויה םירוהה .םישדח םילוע ויה םלוכ
התיהש תודלי .ונרג הבש םיאמדקאה תנוכשב הרמשנ תירטסיה תוינוליח
ומכ עקר םע דחוימב ,חמש רבד הניא תודלי .הלוכי תודליש המכ דע החמש
םירשואמ רתוי ילש םידליהש בשוח ינא .תויוברתה ןיב תושגנתהה םע ,ונלש
תוהזה .םמוקמ תא םיעדויו הפ ודלונ םה .םי תבב ידוסיב יתייה ינאש הממ
."ילשמ רתוי הברה הרורב םהלש

ךוניחה ."רגובמ ליגב םייתרבח םיישקל םרוג הזו" ,קנופמ דיחי ןב היה אוה
לבא ,ןפוש הברה ,תיסאלק הקיסומ ועמש תיבב .םדקומ ליחתה ולש ילקיסומ
םשרנ קר אל אוה 14 ליגב .רתנספ לע ןגינו דמל קי'צראלא .ןאטנומ ביא םג
,סקירדנה ימי'ג תא ךכ רחאו ,קורהו זא'גה זא הליג םג אלא תיאבצה הימינפל
.וידוטסה ריק לע םויה םג היולת ותנומתש

שגפמה ."יליבשב ידמ ינטרפס היה הז" ,הנש ירחא בזע אוה הימינפה תא
השימח .רתוי הברה יתועמשמ היה ל"חנה תקהלב ןוסרדנס ינד םע ו8 ליגב
רימש םירפא ,בוג ידיג ,ןייטשגינפ ריאמ ,ןוסדדנס) הקהלה ירבחמ
ץיקב .תיגולותימה "תרווכ" תקהלב שדחמ ךכ רחא ודחאתה (קי'צראלואו
.ןוקריה קראפב עפומל ,תישילשה םעפב "תרווכ" תקהל דחאתת בורקה

?ףסכ תצק תושעל ,דוחיאה תרטמ המ

.תורטיג לש תוקנולא ונבחסו אבצב דחי ונייה .עוגעג םג לבא .חטב ,םג"
המיענ הכילה וז .לגרודכ תצובק ומכ ונייה .הרפמו קזח היה ונניב יוריגה
םיעדויש הלעמו רשע ינב םידלי ןומהו םיאליגה לכ לש להק הזו הרוחא
התאש הז רבדה לש םעטה לכ .היגלטסונה ליבשב םיאבו םיקיתע ונחנאש
ךשמל םיבר לש םהייח תא התוויל 'תרווכ' .התיהש הפוקת םישנאל ריכזמ
ונלש םירישה םע ונתחתה םישנאו םירופיכה םוי תמחלמ התיהו ,המ ןמז
תינווי הקיסומ אלו תירוקמ הקיסומ התיה וז .םיקינקיפל םתיא ואציו
ומכ ,םילוח םישנאש ירוקמ רבד .תמגרותמ תיאקירמא וא תמגרותמ
םיידרגנווא םילוח םיטסקט .ואיצמה ,הקהלב םירחא ומכו ינומכו ןוסרדנס
."הנידמה לש הקיסלקל וכפהש

םידוחיאב דדצמ ,ןמויהמ רבעה תא קחומש ,התאו
?וללה


ךכ רחא קרו ,תילילש איה תינושארה הבוגתה ,דוחיא םירמואש םעפ לכ"
עפומ הלענ ץיקה .םיקוסע םלוכ יכ ,הקפהל השק םג הזכ דוחיא .םיצרתמ
אל' לש גוס הז דימתו ,םישגפנ ונחנא עובש לכ .תורזחב ונלחתהו קראפב
םיכפשנ םלוכ תוקד שולש ירחא לבא ,שאר סופתנ אל ילוא ,'היהי המ עדונ
."דחיב םיריש םיבתוכו ,םיילקיסומה םירבדה תא ינשה לע דחא םיקרופו

?םישדח םיריש הנורחאל םתבתכ

ןונגסה לע םג .ךכ לע ביחרהל רשפא יא לבא ,םישדח םיריש ינש ונבתכ"
."םויהו זא לש חורב הז .רבדל םדקומ ילקיסומה

?םימדוקה םידוחיאה ינשב ךל סנכנ ףסכ המכ

תא רגוסו םישדוח המכ יתוא קיזחמש ףסכ השוע ינא .ןוסק'ג לקיימ אל הז"
."תיב ךל הנוק אל חטב הז .קנבה ןובשחב טפארדרבואה

?ףסכ דבלמ ,דוחיאהמ והשמ קיפמ התא

ץוח הזמ קיפמ ינא המ .עוביר רוגסל הצור ינא .לגעמ רוגסל ,הזכ יוטיב שי"
ינאו ,יתרבעש קחרמה זא קדוב ינא .תיתונמא ימצע תא קדוב ינא ?ףסכמ
.ימצע לשמ והשמ יל יתשביגש בוטו יתרבעש בוטו קחרמ יתרבעש הלגמ
לש םיטסקטה .איהה הפוקתה לע השדח הוויטקפסרפ יל שי ,ינש דצמ
תוילוקה תוינומרהה ומכ ,םירבד לע ונדפקה .םיקזחו םישבוגמ ויה 'תרווכ'
לע התיה םירישה תביתכ תכאלמ .תאצל תולוכי אל רבכ וישכעש ,תואלפנה
םירבד ונאצמה .הלועמ תואנומזפ .הקד יצחל ולו ,רישב ריווא ןיא .המר
,הזמ קלח ינאש רכזנ ינא םואתפו ילארשיה קורה ימשב םיבכוכ ומכ וראשנש
.םהה םימיב ומכ סאב ןגנמ ינאו שדחה רישה תא םישוע ונחנא וישכעו
דבל דחא לכ ונחנאו ,דבל התאשכ .תודידבה תא םיגיפמ םג הלאה םידוחיאה
."דדוב יד קסע הז ,בהז אוצמל הסנמו תונחבמב והשמ חקור ,ולש רקנובב

?םידוחיא םיננכתמ אל םתא רשאכ םג םיארתמ םתא

ךכ לכ אל 'תרווכ' ארקנש ףוגה .ןוסרדנס םע רקוב תחורא לכוא ינא םימעפל"
תיתרבח הניחבמ ליעפה אוה ןוסרדנס .ולשמ םירבח שי דחא לכל .שגפנ
ינא .םוקמ םושל אב אל ינא יל וארקי אל םא .םישגפמה תא םזוי אוהו
."הזכ סופיט

שיגר יד רוחב

הקילחמ רצלמלש יד .שיגר יד רוחב הז ןולא" :ןויארב ןוסרדנס רמא '73 יאמב
הזה רואיתה" :קי'צראלוא ."םימי שדוחל חונ אל שיגרמ אוהו ,סוכה תצק
שקבל לוכי ינא ,תינטנופס הרוצב וישכע ילעתשת םא .יללכ ןפואב ןוכנ
לכה חקול יתייה .'73-ב יתייהש ומכ ירירבש ךכ ידכ דע אל ינא לבא .החילס
חומשל עדוי אל ינא .תוחפ הז תא הארמ לבא ,בלל חקול ינא וישכע םג .בלל
."םייח םישועשכ םישוע המ עדוי אל ,תולבלו

?ךל השק

םק ינא .םיישקמ דחפמ אל ינא .השק ילו השק ילש החפשמל .השק םלוכל"
בור .ברעב אוהש יתמ רמגיש לודג דחא ישוקכ ילש םויה תא האורו רקובב
ךירצ ,בוט רתוי תויחל ידכש םירחאמ יתנבה .ךכ הז תא םיאור םישנאה
."יאנפ ארקנש רבדל ןמז שידקהל

?תושפוחב תשוע התא המ

םויבו ,העובב אצמנ ינא םינושארה םיימויב ,השפוחל אצוי רבכ ינאשכ"
לכש טילחמ יתייה ,רבג יתייה םא .שפוחב ינאש ןיבהל הסנמ ינא ישילשה
."אשונה תא דומלל ידכ ,יניסב חיננ ,השפוחל עובק אצוי ינא שדוח

.יגולוכיספ לופיטב םיעמושש הצע ומכ עמשנ הז

יתייה .הרזע ךירצ התאש שיגרמ התאשכ ,ישפנ לופיטב ןימאמ אקווד ינא"
.ןיינעמ הזש אצומ ינאו לופיט יתלחתהו ,ינוציק ןואכידב אל יכ םא ,ןואכידב
התאו ,עדוי התאש תבשחש םירבד ךל תולגל םהלש עוצקמהש םישנא שי
וז ,ךמצע תא בהוא אל התא םא .ךמצע יפלכ ךלש שגרבו סחיב רושק הז .אל
רבעמהמ תעבונ ילש תויתייעבה םא קודבל הסנמ ינא .םייחה לכל היעב
ינימ לכב םינד ונחנא לופיטב .תוישיאב הנומט איהש וא ,ץראל ץראמ
."םייח םישועשכ םישוע המ דמול ינא רקיעבו םיאשונ