Make your own free website on Tripod.com

                  ימצע תוריש

            ןוסרדנס ינד :ןחלו םילימ

          | G#m | G#m | B F# | B F# |
          | G#m | G#m | B F# | B F# |

           B   E   F#   G#m
          ,ןטק יתייה זא ןמזמ יתדלונשכ
          D#7 C#m7  D#m   E
         .ע--ודי הז ,יעבט הז ,הרוק הז
           B   E    F#  G#m
         ,םירוהה ןק ךותב םינש יתיליבו
           F# B F#  B   C#
             .ןויסינ תפוקתל קר לבא

           B   E    F#   G#m
          ,הפש יתחתיפ םג העימשה תרזעב
            D#7 C#m7  D#m   E
           ,תר--ושקתה םוחתב יל הרזעש
         B    E    F#   G#m
        םילימ לש םיפוריצ םיתעל יתרזיפו
          F# B F#    B   C#
            .בצמה תא ריבסהל הווקתב

                    :ןומזפ
                     C#
                ,ןבצעתמ אל ינא
                       D#m
                  ,ןנולתמ אל
                       C#
                    רפסמ קר
                     D#m
                 .םמעשל אל ידכ

          ,םפש יתלדיג זא ןגל יתילעשכ
             .קדצבו ודשח יב םידליה
         האיגש דוע לבקל הלכי אל הרבחה
            .הנפוא דומלל יתלחתה זא

                    :ןומזפ
               ...ןבצעתמ אל ינא

         תויוועה רפסמו תובוגת יתפסא זא
            ,יפוא תצקו תימדת יתינבו
         קתנל אל ידכ ,קירה תא יתמלשהו
              .בושיל יניב רשקה תא

          | G#m | G#m | B F# | B F# |
          | G#m | G#m | B F# | B F# |

          ריהצהל הכלה איה ריהב רקובבו
              ,סכמב םש הדבל הדמעו
         הדי יל הנתנ איה הקד ךות דימו
             .םיסמ ילב התוא יתאשנו

          ,תונטקו תורמגנ תועשה םויהו
             .תנקדזמ יתשאש םירמואו
          אילפהל יל המודש יארה יפל ךא
               .בורקב רגסי לעפמה

                    :ןומזפ
               ...ןבצעתמ אל ינא

                      C#
                 םימיה תא רבוע
                     D#m
                 ,םיצור הככ יכ
                      C#
                 םיניינע השוע
                    D#m
                .םיזגהל ילב לבא

          | G#m | G#m | B F# | B F# |
          | G#m | G#m | B F# | B F# |
          | G#m ||