Make your own free website on Tripod.com

Poogy Tales - Lyrics


יגופ ירופיס
ןוסרדנס ינד :ןחלו םילימ

,יגופ ירופיסמ
,יגופ ירופיסמ
,יגופ ירופיסמ
.דומלל רשפא


תלוכמה ריש
ןוסרדנס ינד :ןחלו םילימ


,התוא רכוז ינא
.תלוכמהמ התוא רכוז ינא
,התוא רכוז ינא
.תלוס םש הנוק התוא רכוז ינא
הל קיזחהל יל הנתנ איהו
ובמרקה תא
...ובקב ינממ השקיב םגו
.ופמט לש םיק

,התוא רכוז ינא
.תלוכמהמ התוא רכוז ינא
,התוא רכוז ינא
.תלוס םש הנוק התוא רכוז ינא
םש הנוק התוא רכוז ינא
,למיק םחל
...מ ןמזמ התוא רכוז ינא
.למיג ...למיג התיכ

:ןומזפ
ימ וי ביג לייא דנא ינאמ הד ימ ביג
תלוכמל רוזחתו שיבכה תא רובת רה
היילע טלוקו ל"הצ ילג טלוק
(םיאב רבכ) היסורמ
.והירמש רפכ

,התוא רכוז ינא
.תלוכמהמ התוא רכוז ינא
,התוא רכוז ינא
.תלוגנרת ומכ ףאו הפ הל היה
תבהוא איהש הרמא איהו
,תונירדנמ
לש תופילקה תא תלכוא םגו
.תוניט ...תוניטנמלק

:ןומזפ
הז האמח ןתו תנמש דוע ןת
.התיבה ךל זא ףסכ ךל ןיא
הנש תדלונ םא השוע תייה המ
??תלוכמה תא ואיצמהש ינפל

.תלוגנרת םש הנוקו תלוכמל תכלוה
...תלוגנרת םש הנוקו תלוכמל תכלוה

,התוא רכוז ינא
.תלוכמהמ התוא רכוז ינא
,התוא רכוז ינא
.תלוס םש הנוק התוא רכוז ינא
םש הנוק התוא רכוז ינא
,למיק םחל
...מ ןמזמ התוא רכוז ינא
.למיג ...למיג התיכ

:ןומזפ
...ינאמ הד ימ ביג

...תלוכמהמ ...ווא
...תלוס םש הנוק ...ההנ

רתוימו בוצע ,??? ול בשוי ךכו
.קספה אלל ויניעמ תוגלוז תועמדהו
.קספה אלל ,קספה אלל ,קספה אלל ,קספה אלל
.קסע אל הז ,קסע אל הז ,קסע אל הז ,קסע אל הז
.תסעולו ,תסעול איה ,תסעולו ,תסעולו
,ףסוי אל הז ,ףסוי אל הז ,ףסוי אל הז ,ףסוי אל הז
,ףסוי אל הז ,ףסוי אל הז ,ףסוי אל הז ,ףסוי אל הז
!הז והזו ,הז והזו ,הז והזו

(שדחמ לשוב)


הלילבו םויב
לנוק .לו ןוסרדנס ינד:ןחל ןוסרדנס ינד :םילימ


הלילבו םויב
,םויא בצמב ינא
,הלעמל ךל הכחמ
.ןושיל ילב םדרנ

,תנפלטמ אל תא
ןוצר הלגמ אל תא
,תלעות יל איבהל
.ןוסא עונמל

:ןומזפ
,לומתא אובל תיצר אל
.םיניינע ךל שיש תרמא
יב תעגופ תאש הז
.םייח ילעב רעצ הז

,תלדב יתקפד
.תאצמנ אל תאש תינע
,תרכוז חטב תא
.טרסל ונעבק

,תרדוסמ הדלי
.בוט ךל היהיש תישע
,תרווכב שבד שי
.בקעי תא ךל שיו

:ןומזפ
םולחל רשפא ןמז המכ
.תוארל קר תעגל אלו
,טקש ךלש ןופצמה
.תוכמ ךלוה ילש

:ןומזפ
...לומתא אובל תיצר אל

הלילבו םויב
,םויא בצמב ינא
,הלעמל ךל הכחמ
.ןושיל ילב םדרנ

,תנפלטמ אל תא
ןוצר הלגמ אל תא
,תלעות יל איבהל
.ןוסא עונמל


ימצע תוריש
ןוסרדנס ינד :ןחלו םילימ


,ןטק יתייה זא ןמזמ יתדלונשכ
.עודי הז ,יעבט הז ,הרוק הז
,םירוהה ןק ךותב םינש יתיליבו
.ןויסינ תפוקתל קר לבא

,הפש יתחתיפ םג העימשה תרזעב
,תרושקתה םוחתב יל הרזעש
םילימ לש םיפוריצ םיתעל יתרזיפו
.בצמה תא ריבסהל הווקתב

:ןומזפ
,ןבצעתמ אל ינא
,ןנולתמ אל
רפסמ קר
.םמעשל אל ידכ

,םפש יתלדיג זא ןגל יתילעשכ
.קדצבו ודשח יב םידליה
האיגש דוע לבקל הלכי אל הרבחה
.הנפוא דומלל יתלחתה זא

:ןומזפ
...ןבצעתמ אל ינא

תויוועה רפסמו תובוגת יתפסא זא
,יפוא תצקו תימדת יתינבו
קתנל אל ידכ ,קירה תא יתמלשהו
.בושיל יניב רשקה תא

ריהצהל הכלה איה ריהב רקובבו
,סכמב םש הדבל הדמעו
הדי יל הנתנ איה הקד ךות דימו
.םיסמ ילב התוא יתאשנו

,תונטקו תורמגנ תועשה םויהו
.תנקדזמ יתשאש םירמואו
אילפהל יל המודש יארה יפל ךא
.בורקב רגסי לעפמה

:ןומזפ
...ןבצעתמ אל ינא

םימיה תא רבוע
,םיצור הככ יכ
םיניינע השוע
.םיזגהל ילב לבא


ןקדזמ דלי
ןוסרדנס ינד :ןחל קי'צראלוא ןולא :םילימ


:ןומזפ
,ןקדזמ דלי
,לקלקתמ דלי
פיצנירפה תא דמול
.לפונ אוהש ירחא קר

,בוט אל רבדמ
,בוזעת ,דלי
ול םירמואש המ הז
.בוחרב לפונ אוהשכ

,םיירהצב םייתשב תררועתה םויה
.םייניעב ךשוח הזיא ,העשה המ תיאר
,ןבצעתמ אבאש תושעל המ
.ןתחתהל רומא הנשה רבכ התא

:ןומזפ
...ןקדזמ דלי

,רקובה ביבא לתל תכלהו תמק
.רקויב ךכ לכ םילועש םישנא תיאר
,דמולמ דלי לש ריחמה המ
.דחא ףא ומכ שיגרמו ,תויחל הצור אלש

,ןקדזמ דלי
,טמולפיד דלי
,הברה רבדמ
.טעמ הז ונליבשב

,הטימב ול רג
,םומיח רונת קילדמ
רזומ הז המכ
.םומעישמ םייחשכ

,הרקי אמיא
,ןקדזמ דלי
הברה בוצע הז
.ןבה תא ךל םיוולמשכ
,דצב יתוא יחק
,דבל יתא ירבד
תונבל הצור ינא
.דברמה לע תויבוק

...הנכסמ אמיא


לכה תורמל
ןוסרדנס ינד :ןחלו םילימ


,תויעב ולאכ ונל ויה
.עיגנ אל ונבשח
ןוכנ אלה ןוויכל ונעסנ
.עיתפמ ייד ןפואב

םיכרדהו םירושימה לכ ןיב
.עווגל היה רשפא
ונעדי אל יכ הווקת אלל םינש
.עוסנל יאדכ ךיא

...ךא

:ןומזפ
,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
.לכה תורמל ונעגה תאז לכב

:ןומזפ
...ונעגה תאז לכב

:ןומזפ
...ונעגה תאז לכב

(לכה תורמל ונעגה תאז לכב) ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
(לכה תורמל ונעגה תאז לכב) ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
.לכה תורמל ונעגה תאז לכב

:ןומזפ
...ונעגה תאז לכב

,תויעב ולאכ ונל ויה
.עיגנ אל ונבשח

(.םעפ דוע הז תא תושעל הצור ינא)